: wydruk z systemu i-ksiazka.pl
Użytkownik: niezalogowany

Regulamin serwisu i-ksiazka.pl


§ 1.

Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i zasobów oferowanych na stronie i-ksiazka.pl.

Integralnym składnikiem niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa Serwisu i-ksiazka.pl.

Użytkownicy Systemu są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP.

Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych w Systemie i-ksiazka.pl wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

Właścicielem serwisu jest: Aria Technologie Sp. z o.o., zwana dalej Administratorem lub Administratorem Systemu.


§ 2.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do treści publikowanych na stronach Systemu i-ksiazka.pl należą do ich właścicieli i bez ich pisemnej zgody nie mogą być kopiowane i wykorzystywane do celów komercyjnych.

Ochronie autorskiej podlegają teksty, okładki i inne materiały dostępne na łamach Systemu i-ksiazka.pl, jak również szata graficzna stron www oraz wybór i układ prezentowanych treści.


§ 3.

Warunki korzystania z serwisu

1. Podczas Rejestracji w Systemie i-ksiazka.pl podawane dane muszą być prawdziwe.

2. W Systemie i-ksiazka.pl niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujących używki lub przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.

3. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować prób łamania haseł innych użytkowników, logowania sie na konta innych użytkowników oraz zakładania kont, w których nazwa użytkownika zawierała będzie treści wulgarne lub naruszające chronione prawem dobra osobiste innych osób.

4. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Systemu i-ksiazka.pl oraz uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu lub wprowadzenia do Systemu treści niezgodnej z regulaminem.

5. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu lub wykorzystywania serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem Administrator zatrzega sobie prawo do zablokowania takiego uzytkownika.


§ 4.

Odpowiedzialność

Administrator Systemu dokłada wszelkich starań, by serwis działał poprawnie.

Każdy użytkownik Systemu i-ksiazka.pl działa wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia opublikowanej wypowiedzi użytkownika lub komentarza bez podania przyczyny.


§ 5.

Postanowienia końcowe

Warunki niniejszego Regulaminu mogą ulegać zmianom, w takich przypadkach zmiany te zaczną obowiązywać w dniu opublikowania ich na stronie serwisu.

i-ksiazka.pl | Kontakt z i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
  ... i-ksiazka.pl :: Wszystko dla książki © Aria Design 2002/2005