Spis treści:
"Dydaktyka kształcenia ogólnego", Bereźnicki Franciszek

I. Przedmiot i zadania dydaktyki kształcenia ogólnego

1. Znaczenie i zakres pojęcia dydaktyki

2. Dydaktyka ogólna i dydaktyki szczegółowe

3. Przedmiot i funkcje dydaktyki

4. Podstawowe pojęcia dydaktyczne

5. Tendencje w dydaktyce współczesnej

6. Metody badań dydaktycznych

A. Proces badania naukowego

B. Metody badań dydaktycznych

C. Techniki badań dydaktycznych

D. Metody jakościowe w badaniach dydaktycznychII. Wartości i cele kształcenia ogólnego

1. Wartości i ich związek z celami kształcenia ogólnego

1.1. Rola wartości w teorii i praktyce kształcenia

1.2. Wartości jako przedmiot badań aksjologii

1.3. Pojęcie wartości

1.4. Rodzaje i hierarchiczność wartości

1.5. Związek wartości z celami kształcenia

2. Cele kształcenia ogólnego

2.1. Funkcje i istota celów kształcenia

2.2. Źródła i podstawy celów kształcenia ogólnego

2.3. Podstawy pedagogiczne i koncepcje celów kształcenia ogólnego

2.4. Taksonomiczne ujęcie celów kształcenia

2.5. Uszczegóławianie celów kształcenia

2.6. Znaczenie świadomości celów kształcenia w procesie edukacjiIII. Treści kształcenia ogólnego

Program i treści kształcenia
Funkcje, modele, ujęcia i rodzaje programów kształcenia
Interdyscyplinarne podstawy programów kształcenia
Kryteria i teorie doboru treści do programów kształcenia
Autorskie programy kształcenia
Kanon kształcenia ogólnego


IV. Proces kształcenia ogólnego

Podstawy filozoficzne i psychologiczne procesu kształcenia
Proces kształcenia jako zintegrowany proces nauczania i uczenia się
Ogniwa procesu kształcenia
Uświadomienie uczniom celów i zadań kształcenia
Poznawanie nowych faktów
Nabywanie nowych pojęć
Poznawanie prawidłowości i systematyzowanie wiedzy
Przechodzenie od teorii do praktyki
Wykonywanie zadań praktyczno-wytwórczych
Sprawdzanie i ocena osiągnięć
Integracja procesu nauczania i wychowania


V. Kształcenie wielostronne

1. Przesłanki fizjologiczne i psychologiczne

2. Podstawy teorii kształcenia wielostronnego

3. Podawanie i przyswajanie wiedzy

4. Działalność odkrywcza w szkole

5. Eksponowanie i przeżywanie wartości

6. Organizowanie i realizowanie działania praktycznegoVI. Proces samokształcenia

Pojecie samokształcenia
Cele samokształcenia
Wdrażanie do samokształcenia


VII. Zasady kształcenia

Pojęcie, geneza i klasyfikacja zasad kształcenia
Charakterystyka zasad kształcenia
Realizacja zasad w procesie kształcenia


VIII. Metody kształcenia

Wprowadzenie
Pojecie i rozwój metod nauczania
Różne aspekty nauczania
Podział metod nauczania
Metody podające
Metody problemowe
Metody eksponujące
Metody praktyczne
Nauczanie programowe
Funkcje metod nauczania
Kryteria doboru metod nauczania
Metody uczenia się
Metody recepcyjne
Metody heurystyczne, badawcze
Metody ekspresyjne
Metody ćwiczebne


IX. Formy organizacyjne kształcenia

Formy organizacji kształcenia
System klasowo-lekcyjny
Lekcja jako podstawowa forma kształcenia
Struktura lekcji
Typy lekcji i ich charakterystyka
Rodzaje toków lekcyjnych
Tok lekcji podającej
Tok lekcji problemowej
Tok lekcji ćwiczeniowej
Tok lekcji eksponującej
Zajęcia w klasach łączonych
Formy organizacyjne pracy uczniów
Praca jednostkowa
Praca zbiorowa
Praca grupowa
Nauka domowa uczniów
Dydaktyczne zajęcia pozalekcyjne
Wycieczki szkolne


X. Środki dydaktyczne w kształceniu ogólnym

1. Pojęcie środków dydaktycznych

2. Funkcje środków dydaktycznych

3. Klasyfikacja środków dydaktycznych

4. Środki wzrokowe

A. Proste środki wzrokowe

B. Złożone środki wzrokowe

5. Środki słuchowe

6. Środki wzrokowo-słuchowe (audiowizualne)

7. Środki dydaktyczne w procesie kształceniaXI. Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej

Pojęcie planowania i organizacji
Rodzaje planów nauczycielskich
Przygotowanie rzeczowe i metodyczne do lekcji
Kontrola wykonania planu


XII. Niepowodzenia w nauce szkolnej

Pojęcie niepowodzeń szkolnych
Rodzaje niepowodzeń w nauce szkolnej i ich skutki
Przyczyny niepowodzeń w nauce szkolnej
Przezwyciężanie niepowodzeń w nauce


XIII. Sprawdzanie i ocenianie wyników procesu kształcenia

Istota i funkcje sprawdzania
Formy sprawdzania
Metody sprawdzania
Testy osiągnięć szkolnych
Jakościowe badania wyników kształcenia
Ocena w procesie kształcenia
Nowy system oceniania
Ocenianie wewnątrzszkolne
Ocenianie zewnętrzne


XIV. Problem dydaktyki kształcenia ogólnego

Innowacje dydaktyczne a unowocześnianie procesu kształcenia
Praca z uczniem zdolnym
Podmiotowość w edukacji
Kształtowanie zdolności twórczych w procesie kształcenia
Uczenie się w świetle raportów edukacyjnych
Impulsy i kierunki rozwoju dydaktyki


Dodatek

Bibliografia

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Dydaktyka kształcenia ogólnego", Bereźnicki Franciszek

Jest to podręcznik, który ujmuje podstawowe i najważniejsze umiejętności dydaktyczne pracy nauczyciela w szkole ogólnokształcącej. Bardzo liczne przypisy umożliwiają Czytelnikowi samodzielną weryfikację przedstawionych poglądów i twierdzeń, a pragnącym pogłębić problematykę - sięgnąć do odpowiedniej literatury. Książka składa się z 14 rozdziałów podporządkowanych strukturze wiedzy dydaktycznej (cele, treści, procesy, zasady, metody, formy i środki). W każdym z nich, po przedstawieniu stanu wiedzy dydaktycznej, omówiono zagadnienia, po…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Dydaktyka kształcenia ogólnego", Bereźnicki Franciszek

Tytuł:

Dydaktyka kształcenia ogólnego


Autor: Franciszek Bereźnicki : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
psychologia, pedagogika

Oprawa:twarda szyta
Rok wydania:2007
Data wydania:2007-12-04
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
38,00
ISBN /ISSN:978-83-7308-961-7
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Dydaktyka kształcenia ogólnego", Bereźnicki Franciszek

Brak recenzji

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Dydaktyka kształcenia ogólnego", Bereźnicki Franciszek

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Dydaktyka kształcenia ogólnego", Bereźnicki Franciszek

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
2,36 [56]
Dydaktyka kształcenia ogólnego - ocena graficzna
Oceń książkę
Dydaktyka kształcenia ogólnego
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2007-12-04 12:28:17
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005