Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Arteterapia w pracy pedagoga", Gładyszewska-Cylulko Joanna

Ostatnimi czasy zauważyć można niewątpliwe wzrost zainteresowania problematyką arteterapii. Nie brak jej entuzjastów wśród pedagogów, psychologów i innych specjalistów zajmujących się diagnozą, terapią i profilaktyką zaburzeń. Liczne doświadczenia kliniczne przemawiają za potrzebą jej stosowania, jednakże wciąż jeszcze jest niewiele badań naukowych, które przybliżałyby istotę jej fenomenu. Taka sytuacja być może jest spowodowana tym, iż w arteterapii przedmiot badań jest tak skomplikowany, niejednoznaczny, wielowymiarowy, że trudno zn…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Arteterapia w pracy pedagoga", Gładyszewska-Cylulko Joanna

Dodał: Impuls :: 2018-03-09 11:38:40

Dynamiczne przemiany społeczne zmuszają pedagogów do sięgania po coraz to nowsze metody i techniki diagnozy, profilaktyki oraz terapii. Arteterapia wychodzi tym oczekiwaniom naprzeciw, dając pedagogom wiele narzędzi do pracy z dzieckiem. Póki co, jest to jednak bardzo młoda dziedzina, która jeszcze nie dorobiła się bogatego zaplecza teoretycznego i praktycznego. Dlatego chciałabym zwrócić szczególną uwagę na książkę Joanny Gładyszewskiej-Cylulko Arteterapia w pracy pedagoga, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2014 – publikację, która stanowi odpowiedź na wiele nurtujących pytań z zakresu przedmiotu.

Przedstawione w książce teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę są nie tylko czytelne i zrozumiałe, ale również zaprezentowane w sposób gotowy do zastosowania od zaraz. Niezwykle praktyczna, bo stosunkowo cienka (licząca zaledwie 134 strony) publikacja, zawiera w sobie zbiór najważniejszych informacji z zakresu arteterapii. Wśród nich znajdziemy odpowiedzi, między innymi, na takie pytania, jak: czym jest arteterapia, jakie są jej cele oraz jakie jest jej miejsce zarówno w edukacji, jak i terapii.

Autorka omawia również główne zagadnienia z zakresu terapii pedagogicznej, wyjaśniając zasady jej prowadzenia. Ponadto, w sposób zwarty i zrozumiały prezentuje różne metody edukacyjno-terapeutyczne, wykorzystujące muzykę, plastykę i ruch, oraz proponuje konkretne techniki arteterapeutyczne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. W książce znajdziemy przykłady konkretnych scenariuszy zajęć do pracy z dzieckiem o określonych zaburzeniach, z dokładnym opisem każdego ćwiczenia i wyjaśnieniem celu jego zastosowania.

Dodatkowym atutem publikacji jest bogata bibliografia. Zamieszczony wykaz literatury zawiera zarówno prace w języku polskim, jak i obcojęzyczne.

Pracę Joanny Gładyszewskiej-Cylulko Arteterapia w pracy pedagoga polecam zarówno osobom przygotowującym się do roli arteterapeuty, jak i tym, którzy pragną wyłącznie poszerzyć swój warsztat pracy pedagoga o metody i techniki terapii przez sztukę.

Książka jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i PDF. Strona wydawcyźródło: http://supernauczyciel.pl/

Terapia przez sztukę


Arteterapia lub też artterapia wywodzi się od słów arte, czyli sztuka oraz terapia. Terapia przez sztukę to działanie opierające się na dwóch równoważnych elementach, a mianowicie na sztuce rozumianej jako twórczość i terapii. Nie chodzi przy tym o stworzenie wiekopomnego dzieła, ale o nawiązanie terapeutycznej relacji z pacjentem i umożliwienie mu dokonania przemiany czy wewnętrznego rozwoju. Właśnie ta zmiana postaw jest skutkiem i największą wartością terapii.

Współcześnie, czy to przypadku edukacji osób z niepełnosprawnością, socjoterapii, czy pracy z lękami i innymi problemami wywołanymi czynnikami wewnętrznymi bądź zewnętrznymi, coraz częściej sięga się po nowe techniki terapeutyczne, w tym arteterapię. Powstają nawet specjalne programy studiów kształcących specjalistów w tej dziedzinie, wciąż jednak mało jest opracowań na ten temat i możliwości samodzielnego rozwijania swojego warsztatu czy pogłębiania wiedzy merytorycznej. Dlatego też pozycje takie jak Arteterapia w pracy pedagoga. Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę autorstwa Joanny Gładyszewskiej-Cylulko to pozycja niezwykle cenna dla każdego pedagoga specjalnego czy innych osób, wykorzystujących jej możliwości i działanie terapeutyczne w codziennej pracy. To również doskonałe kompendium wiedzy dla tych, którzy nigdy się z pojęciem arteterapii nie zetknęli, a także dla studentów pedagogiki czy pedagogiki specjalnej oraz sztuki. Opublikowana nakładem oficyny IMPULS książka to napisane przystępnym językiem wprowadzenie do zagadnień związanych z terapią pedagogiczną, a konkretnie terapią przez sztukę.

Opracowanie Gładyszewskiej-Cylulko składa się z czerech rozdziałów, a każdy z nich zajmuje się zarówno teoretycznym, jak i praktycznym aspektem terapii. Rozdział pierwszy omawia miejsce arteterapii w edukacji oraz terapii, identyfikuje jej cele i zadania oraz wspomina o perspektywach i problemach arteterapii. Autorka podkreśla, że dla zawieszonej pomiędzy naukami pedagogicznymi a humanistycznymi terapii przez sztukę konieczne jest wypracowanie jednolitych standardów kształcenia arteterapeutów, a także metod i strategii poznania. Również sylwetka arteterapeuty – osoby o wrażliwości artystycznej, skupiającej się na zagadnieniach związanych z diagnozą i terapią, została tu dokładnie omówiona w kontekście rysu psychologicznego oraz celów, jakie są przed nim stawiane.

W rozdziale drugim, traktującym o terapii pedagogicznej, zdefiniowane zostaje pojęcie tej terapii, rozumianej jako relacja pomiędzy terapeutą a pacjentem, zmieniająca sposób myślenia i zachowania tego drugiego. Czytelnik poznaje również formy postępowania terapeutyczno-wychowawczego, które zostały przez autorkę omówione na podstawie pracy z dzieckiem niewidomym, a także sześć zasad prowadzenia terapii pedagogicznej. Ponadto w rozdziale zostały wymienione najpopularniejsze metody i techniki terapii, poczynając od metod i technik relaksacyjnych, na edukacji przez ruch kończąc.

Rozdział trzeci stanowi omówienie wybranych metod edukacyjno-terapeutycznych, które wykorzystują muzykę, plastykę i ruch. Gładyszewska-Cylulko wspomina o metodzie ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, metodzie malowania dziesięcioma palcami Ruth F. Shaw, metodzie dobrego startu Marty Bogdanowicz, o takich programach aktywności, jak świadomość ciała, kontakt i komunikacja Marianny i Christophera Knillów, porannym kręgu, czyli stymulacji polisensorycznej według pór roku Hedwig Abel, relaksacji aktywnej Maurice`a Martenota i Christine Saïto w adaptacji Samy`ego Boskiego i innych metodach stosowanych w terapii zaburzeń w rozwoju.

Niezwykle cenny i przydatny w codziennej pracy jest rozdział czwarty, opisujący przykładowe sesje terapeutyczne z wykorzystaniem technik arteterapeutycznych. Autorka ukazuje zastosowanie arteterapii w diagnozie modalności zmysłowych, w integracji zespołu klasowego czy zaburzeniach integracji sensorycznej, zaburzeniach dyslektycznych oraz wspomaganiu rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka nieśmiałego.

To właśnie połączenie teorii z praktyką sprawia, że pozycja Arteterapia w pracy pedagoga. Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę będzie z pewnością często wykorzystywana w pracy pedagogicznej. Ta podbudowa merytoryczna pozwala też spojrzeć na arteterapię w szerszym kontekście, wyodrębnić jej subdyscypliny i skonkretyzować obszar zainteresowań. Jestem również pewna, że książka Gładyszewskiej-Cylulko będzie kolejnym głosem poparcia w sprawie unormowania zawodu arteterapeuty i jego prawnej podbudowy oraz wyznaczenia standardów wykonywania, a także zachętą do włączenia artetearapii do pracy terapeutycznej.

Justyna Gul
http://www.granice.pl/recenzja,arteterapia-w-pracy-pedagoga--teoretyczne-i-praktyczne-podstawy-terapii-przez-sztuke,8484

Nie mam wątpliwości, że książka przedstawiona mi do recenzji należy do opracowań naukowych, na które rynek wydawniczy i nauczyciele oczekują z niecierpliwością. Mało jest bowiem w Polsce zwartych opracowań pozwalających na pogłębienie wiedzy teore­tycznej i praktycznej z arteterapii.

[...] Czytając pracę pani Joanny Gładyszewskiej-Cylulko, widziałam artete­rapię jak gdyby z lotu ptaka – widziałam całość, ale i detale, dążenia i bolączki, do­świad­czenia i błędy w sztuce, potrzebę równowagi pomiędzy teorią a prak­tyką, a także drogę, która jest bezpieczna i warta naśladowania.

[...] Mamy więc publikację godną polecenia kandydatowi przygotowują­cemu się do zawodu arteterapeuty.

Z recenzji prof. nadzw. UMCS Andrei Jaworskiej
Czy terapia przez sztukę jest sztuką?
Recenzje [29.04.11]

"Sztuka to absolut, odbicie absolutu - duszy. Stoi ponad życiem, wnika w istotę wszechrzeczy, jest celem sama w sobie" – pisał ponad sto lat temu Przybyszewski. Czym jest sztuka dla nas, żyjących w drugiej dekadzie XXI wieku? Jakie są jej granice? Czy terapię przez sztukę również można uznać za sztukę, a jeśli, to czy do jej uprawiania potrzebne są jakieś specjalne predyspozycje? Czy jest ona talentem, darem wrodzonym, czy też można się jej nauczyć np. podczas studiów lub na kursach doskonalenia zawodowego? Jakie są jej efekty i czy da się je zmierzyć w sposób empiryczny? Odpowiedzi na te pytania podjęła się udzielić Joanna Gładyszewska-Cylulko, autorka książki "Arteterapia w pracy pedagoga. Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę".

Praca ta stanowi kompendium wiedzy o arteterapii. J. Gładyszewska-Cylulko omawia w niej - od strony teoretycznej i praktycznej - zasady terapii przez sztukę. Ta dwupoziomowość, dwutematyczność jest niewątpliwą zaletą tej książki, gdyż większość dotychczasowych publikacji podejmujących tę tematykę koncentruje się najczęściej na jednym, wybranym aspekcie – na stronie teoretycznej lub praktycznej poruszanego zagadnienia.

W pierwszej, teoretycznej, części książki Gładyszewska-Cylulko stara się zdefiniować, czym jest arteterapia oraz określić jej położenie względem takich dyscyplin naukowych jak: psychologia (psychoterapia), pedagogika, medycyna i filozofia. Próbuje także przedstawić główne zadania terapii pedagogicznej, do których zalicza korygowanie zaburzeń rozwojowych, usuwanie napięć psychofizycznych i dostarczanie korzystnych doświadczeń społecznych, na bazie których jednostka będzie mogła w przyszłości budować pozytywny obraz samej siebie i dobrze funkcjonować w różnego rodzaju interakcjach.

W drugiej części pracy przedstawia metody edukacyjno-terapeutyczne, wykorzystujące muzykę, plastykę i ruch, spośród których można wymienić takie techniki jak: metoda malowania dziesięcioma palcami, metoda dobrego startu, poranny krąg czy też terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci nerwicowych i dyslektycznych.

Osobiście warty polecenia wydaje mi się program zajęć wychowawczo-profilaktycznych "Spójrz inaczej", który koncentruje się na kształtowaniu osobowości dziecka i wspieraniu go w rozwoju. Jego autorzy (A. Kołodziejczyk i E. Czemierowska) postawili tezę, iż za podstawowe przyczyny uzależnień można uznać deficyty rozwoju emocjonalnego oraz złą adaptację do ról i warunków życiowych. Jest on adresowany do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które przez zabawę, śpiew, dramę uczą się wyrażania swoich potrzeb, empatii, podejmowania ryzyka w bezpiecznej sytuacji. Autorka nie podchodzi bezkrytycznie do omawianych przez siebie metod, przedstawia ich wady i zalety, mówi, jakie modyfikacje wprowadziła do niektórych z nich, poddaje krytyce nie mającej naukowej podbudowy metodę Denisona (kinezjologii edukacyjnej).

Praca nie zawiera gotowych scenariuszy zajęć, choć Gładyszewska-Cylulko podaje w niej przykłady na to, jak można zastosować daną metodę w praktyce. Nie tyle podpowiada rozwiązania, co sugeruje, licząc na kreatywność czytającego, który z ogólnego pomysłu będzie potrafił stworzyć szczegółowy plan zajęć. Zaletą tej publikacji jest również to, iż nie powstała ona "za biurkiem", lecz że napisał ją ktoś, kto jest praktykiem w tej dziedzinie.

Zatem: czy terapia przez sztukę jest sztuką? Odpowiedź na pytanie poznacie Państwo sięgając po książkę "Arteterapia w pracy pedagoga. Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę".

Katarzyna Pelczarska
http://www.ksiazka.net.pl/
Arteterapia w pracy pedagoga. Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę, Joanna Gładyszewska-Cylulko

Książka informacje
"Arteterapia w pracy pedagoga", Gładyszewska-Cylulko Joanna

Tytuł:

Arteterapia w pracy pedagoga

Podtytuł:Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę

Autor: Joanna Gładyszewska-Cylulko : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
psychologia, pedagogika

Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-03-09
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
29,80
ISBN /ISSN:978-83-7850-624-9
Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Arteterapia w pracy pedagoga", Gładyszewska-Cylulko Joanna

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Arteterapia w pracy pedagoga", Gładyszewska-Cylulko Joanna

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Arteterapia w pracy pedagoga - ocena graficzna
Oceń książkę
Arteterapia w pracy pedagoga Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2011-04-06 09:32:52
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005