Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Mnemotechniki", Skibska Joanna

Dziecko, rozpoczynając naukę w klasie I, wkracza w magiczny świat nabywania nowych wiadomości i umiejętności, kształtuje swój stosunek do wykonywanej pracy, podejmowanych zadań oraz otaczającego świata. Interesuje się tekstem pisanym, co budzi w nim potrzebę rozszyfrowywania informacji występujących w postaci różnorodnych znaków. Jego działania zostają ukierunkowane na opanowanie umiejętności czytania i pisania – form komunikacji stanowiących bardzo ważny i podstawowy cel edukacji, mających między innymi duży wpływ na to, jak bę…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Mnemotechniki", Skibska Joanna

Dodał: Impuls :: 2012-11-22 10:46:22

Recenzowana książka składa się z sześciu rozdziałów zatytułowanych: 1/ Wieloaspektowość problematyki dotyczącej procesu czytania; 2/Trudności w nabywaniu umiejętności czytania – wybrane zagadnienie; 3/ Praca terapeutyczna z uczniem z trudnościami w nabywaniu umiejętności czytania i pisania; 4/ Metodologiczne podstawy badań własnych; 5/ Poziom funkcji podstawowych; 6/ Mnemotechniki jako czynnik eksperymentalny wspierający nabywanie umiejętności czytania i pisania; oraz podsumowania wyników badań i wnioski; oraz postulaty metodyczne do pracy z uczniem z trudnościami w czytaniu i pisaniu.[…]

W pierwszym rozdziale Autorka omawia podstawowe pojęcia oraz zagadnienia związane z metodami nauczania. Dokonuje tutaj udanego przeglądu wybranych metod. [...]

W drugim rozdziale Autorka podejmuje dyskusję problemu dysleksji. Tekst przybliża podstawowe pojęcia, zawiera podstawowe charakterystyki symptomów tego zjawiska. W trzecim rozdziale przedstawiono pracę terapeutyczną z uczniem, który ma trudności z nabyciem umiejętności czytania i pisania. Omówiono wybrane metody terapii (Metoda dobrego startu, Metoda symboli dźwiękowych, Metoda oparta na systemie percepcyjno-motorycznym N.C. Kepharta, Metoda 18 struktur wyrazowych, Metody oparte na wyćwiczeniu zaburzonych funkcji, metoda neuropsychologiczna wg D. Bakkera), a także pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom z tego typu trudnościami. Autorka wykazała bardzo dobrą orientację w literaturze, ale też dobrze porusza się w obszarze praktyki szkolnej. Odnosi swoje analizy do rozporządzeń MEN-u. […]

Procedura badawcza została dokładnie opisana w rozdziale metodologicznym (rozdział czwarty). Przejrzystość i logiczność podejmowanych po kolei czynności w procedurze świadczy o dobrym warsztacie badawczym Piszącej. Świadczy także o tym spójność i logiczność celów, problemów i przyjętych do nich założeń. […]

Prof. dr hab. Irena AdamekPublikacja dotyczy podstawowego zagadnienia w edukacji wczesnoszkolnej, jakim jest nauka czytania, która należy do podstawowych sprawności instrumentalnych współczesnego człowieka, warunkuje zdobywanie wiedzy ze źródeł pisanych, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, korzystanie z dóbr kultury i osiągnięć współczesnej cywilizacji. Jako jedna z form komunikacji czytanie stanowi bardzo ważny cel kształcenia. Umiejętność ta jest równocześnie ważnym czynnikiem rozwoju dziecka i jego powodzenia w nauce szkolnej. Prezentowane opracowanie mieści się więc w nurcie aktualnej, a jednocześnie głębokiej refleksji teoretycznej i empirycznej, zmierzającej do wieloaspektowego ukazania problematyki procesu czytania, trudności w nabywaniu tej umiejętności, sposobów pracy terapeutycznej ze szczególnym uwzględnieniem mnemotechnik wspierających nabywanie tej umiejętności.

W rozdziale 1. Autorka analizuje obszerną literaturę pedagogiczną i psychologiczną na temat fizjologiczno-psychologicznych i semiotycznych podstaw czytania oraz wybranych koncepcji nauki czytania. W powiązaniu z nimi omawia klasyczne i współczesne metody nabywania tej umiejętności. Szczególny akcent kładzie na elementy koncepcji nauki czytania autorstwa Jana Zborowskiego, Mariana Falskiego oraz Ewy i Feliksa Przyłubskich, które następnie wykorzystuje do własnych badań eksperymentalnych.

W rozdziale 2. prezentuje w sposób kompetentny i szczegółowy teoretyczne podstawy trudności w nabywaniu umiejętności czytania, z uwzględnieniem specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, dokonuje przeglądu koncepcji trudności w opanowaniu umiejętności czytania, charakteryzuje ryzyko dysleksji oraz jego symptomy, przedstawia charakterystykę spostrzegania wzrokowego oraz jego znaczenia jako czynnika warunkującego trudności w czytaniu.

Rozdział 3. stanowi charakterystykę pracy terapeutycznej z dziećmi przejawiającymi trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania w odniesieniu do reedukacji, korekcji i kompensacji jako sposobów usuwania zaburzeń będących przyczyną trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania. Przedstawia też różnorodne metody terapii uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Omawia wprowadzone zmiany systemowe dotyczące pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Rozdział 4. zawierający metodologiczne podstawy badań dowodzi wielu starań Autorki o obszerne i precyzyjne ujęcie opisu badań własnych o charakterze diagnostyczno - weryfikacyjno - projektującym. Przejrzyście i konsekwentnie odtwarza swoje zamiary badawcze. Na uwagę zasługuje dobór i przemyślane sformułowanie zmiennych i wskaźników, stanowiących ukierunkowanie procesu badawczego. Wykorzystując bogate instrumentarium badawcze Joanna Skibska trafnie dobiera metodę i techniki badań do podjętej problematyki. Posłużyła się eksperymentem pedagogicznym, obserwacją i testami osiągnięć szkolnych. Pozwoliło to na rzetelną weryfikację hipotez, określenie korelacji zmiennych oraz trafny opis badanych zjawisk i międzygrupowe porównania.

W kolejnym 5. rozdziale Autorka poprawnie zaprezentowała uzyskane wyniki badań poziomu percepcji wzrokowej uczniów oraz wyniki pomiaru percepcji słuchowej i motoryki, jako podstawowych funkcji zaangażowanych w proces czytania i pisania.

W rozdziale 6. omówiła związki kierunkowych zaburzeń percepcji wzrokowej i trudności w nabywaniu umiejętności czytania w fazie badań początkowych. Interpretacji poddała również wyniki badań eksperymentalnych ukazujące wpływ mnemotechnicznych środków i metod na nabywanie umiejętności czytania i pisania w poszczególnych fazach eksperymentu. Swoje rozważania wzbogaciła tabelami, wykresami i rysunkami. Ciekawa i inspirująca jest analiza porównawcza wyników badań grupy eksperymentalnej i kontrolnej.

Wyniki badań przedstawione w tym rozdziale, ukazują liczne związki i zależności zachodzące między poziomem funkcji podstawowych badanych uczniów a nabywaniem przez nich umiejętności czytania. Także w pełni wartościowe są wyniki badań eksperymentu z zastosowaniem mnemotechnicznych środków i metod kształtowania umiejętności czytania i pisania. Z bardzo dużym uznaniem odnoszę się do twórczego dorobku autorki w postaci materiału do wprowadzania i utrwalania liter. Stanowi on autorskie opracowanie będące podstawą metodyki niwelowania trudności w nabywaniu umiejętności czytania.

Ostatnia część książki zawiera przejrzyste i przekonywujące uogólnienia, podsumowanie wyników badań, wnioski, a także postulaty pod adresem organizacji pracy z uczniem przejawiającym trudności w czytaniu i pisaniu. Zgromadzony w pracy materiał empiryczny i analiza literatury przedmiotu pozwoliły Autorce sformułować wiele wartościowych ocen i wniosków dotyczących nauki czytania i pisania wspieranej środkami i metodami mnemotechnicznymi. Publikacja stanowi trafne połączenie wyników badań z potrzebami rzeczywistości szkolnej i realiami dotyczącymi pracy z uczniem przejawiającym trudności w uczeniu się.[...]

Prof. UJK dr hab. Jolanta Szempruch


http://impulsoficyna.com.pl/katalog/mnemotechniki,1398.html

Książka informacje
"Mnemotechniki", Skibska Joanna

Tytuł:

Mnemotechniki

Podtytuł:jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania

Autor: Joanna Skibska : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
Edukacja

Oprawa:twarda
Rok wydania:2012
Data wydania:2012-11-22
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
48,00
ISBN /ISSN:978-83-7850-078-0
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Mnemotechniki", Skibska Joanna

Wstęp 7

1. Wieloaspektowość problematyki dotyczącej procesu czytania 11


1.1. Teoretyczne podstawy czytania, pamięci i mnemotechnik – analiza literatury 11
Czytanie 11
Pamięć 15
Mnemotechniki 19
1.2. Fizjologiczno-psychologiczne podstawy czytania 22
1.3. Semiotyczne aspekty czytania 28
1.4. Metody nauki czytania 32
1.5. Wybrane koncepcje nauki czytania 35
Koncepcja Marian…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Mnemotechniki", Skibska Joanna

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Mnemotechniki", Skibska Joanna

Pozycja niekomentowana

Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2012-11-22 10:46:00
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005