Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Diagnoza interdyscyplinarna", Skibska Joanna

Diagnoza interdyscyplinarna rozumiana jako proces stanowi szereg profesjonalnych i wielospecjalistycznych zamierzonych i ustrukturyzowanych czynności, których podstawowym celem powinna być identyfikacja zdolności poznawczych oraz określenie możliwości rozwojowych, a także wskazanie przyczyn zachowań odbiegających od normy i utrudniających jednostce funkcjonowanie w przestrzeni edukacyjnej i społecznej. Natomiast diagnoza interdyscyplinarna, która jest efektem końcowym (wynikiem) tego procesu, powinna mieć na uwadze szerokie poznanie jednostki, osadzone wielokontekstowo i ujmowane z różnych perspektyw, oraz uwzględniać analizę zebranych danych, będąc warunkiem koniecznym najlepszego i optymalnego wykorzystania potencjału oraz ilorazu rozwojowego jednostki.
W tym ujęciu diagnoza interdyscyplinarna jest punktem odniesienia dla działań modyfikacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

W monografii wyodrębniono cztery części poświęcone wybranym zagadnieniom diagnozy interdyscyplinarnej, decydujące o globalnym i wielospecjalistycznym poznaniu dziecka. Pierwsza część Podstawy diagnozy interdyscyplinarnej została poświęcona fundamentom diagnozy interdyscyplinarnej, na którą składa się diagnoza pedagogiczna i psychopedagogiczna oraz medyczna (neurologiczna i psychiatryczna) dziecka. Część druga Diagnoza funkcji podstawowych. Wybrane zagadnienia odnosi się do kierunków diagnozy funkcjonalnej, stanowiącej interdyscyplinarny opis funkcjonowania dziecka, oraz jest diagnozą wyjściową, która daje początek edukacji dla rozwoju. Część trzecia Diagnoza wybranych zaburzeń rozwojowych to opis i charakterystyka procesu diagnozy, który powinien zostać przeprowadzony, aby ocenić i poznać dziecko z zaburzeniami rozwojowo­-funkcjonalnymi. Część ostatnia, zatytułowana Wybrane problemy diagnozy logopedycznej, dotyczy rozpoznania logopedycznego, które powinno zostać przeprowadzone w przypadku wystąpienia określonych nieprawidłowości rozwojowych mowy.

Monografia jest skierowana do szerokiego grona Czytelników związanych ze środowiskiem naukowo-badawczym oraz praktyką pedagogiczną: nauczycieli i specjalistów zajmujących się szeroko pojętą terapią, a także rodziców i studentów pedagogiki zainteresowanych problematyką diagnozy interdyscyplinarnej. Należy podkreślić, że opracowanie może być podstawą do dalszych analiz i naukowo-praktycznych poszukiwań skierowanych na wskazanie rozwiązań odnoszących się do profesjonalno-systemowego wsparcia dziecka z problemami rozwojowo-funkcjonalnymi.

Książka informacje
"Diagnoza interdyscyplinarna", Skibska Joanna

Tytuł:

Diagnoza interdyscyplinarna


Autor: Joanna Skibska : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-05-10
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
42,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-142-6
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Diagnoza interdyscyplinarna", Skibska Joanna

Wstęp  

Podstawy diagnozy interdyscyplinarnej

Ewa Wysocka
Diagnoza pedagogiczna
Specyfika i obszary diagnozy w ujęciu historycznym  

Ewa Wysocka
Diagnoza psychopedagogiczna
Podstawowe pojęcia, przedmiot, problemy i modele diagnozy w naukach społecznych 

Beata Kazek, Agnieszka Kapinos-Gorczyca
Diagnoza w neurologii dziecięcej  

Agnieszka Kapinos-Gorczyca, Beata Kazek
Diagnoza psychiatryczna dziecka  

Diagnoza funkcji podstawowych. Wybrane zagadnienia

J…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Diagnoza interdyscyplinarna", Skibska Joanna

Dodał: Impuls :: 2017-05-11 13:18:44

Monografia posiada duże walory poznawcze i praktyczne, albowiem przygotowana została przez wysoce kompetentne grono specjalistów zajmujących się zarówno problemami diagnozy oraz terapii osób dotkniętych różnymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami, jak i problemami komunikacyjnymi. W logicznie ustrukturowanych częściach opracowania podejmowane są zagadnienia wprowadzające w istotę i znaczenie diagnozy interdyscyplinarnej dla rozwoju, terapii i edukacji dziecka/osoby, które następnie uszczegółowiono prezentacją problemów diagnozy logopedycznej, funkcji podstawowych oraz wybranych zaburzeń rozwojowych u dzieci. Wypada podkreślić, że owe kwestie przedstawiono w monografii w sposób komunikatywny, zatem można polecić ją szerokiemu gronu specjalistów: pedagogom, nauczycielom, logopedom, rodzicom, studentom kierunków pedagogicznych, a także wszystkim zainteresowanym szeroko rozumianą problematyką interdyscyplinarnej diagnozy i terapii. Wskazane walory opracowania mogą stanowić podstawę do dalszych analiz i praktycznych rozwiązań w zakresie systemowego wspierania i terapii dzieci z problemami w rozwoju czy dotkniętych niepełnosprawnością.
Z recenzji dr hab. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski

Recenzowane opracowanie poświęcone jest niezwykle istotnej tematyce, a jednocześnie znaczącemu dla polskiej pedagogiki, w szczególności polskiej pedagogiki specjalnej, obszarowi szeroko zdefiniowanej habilitacji, rehabilitacji, terapii i edukacji osób – zwłaszcza dzieci i młodzieży – doświadczających problemów rozwojowo-funkcjonalnych. Poruszane zagadnienia wpisane są w aktualne osiągnięcia współczesnej nauki i cywilizacji. W tematyce tej działalność diagnostyczna i sama diagnoza stanowią punkt wyjścia do wszystkich możliwych strategii (re)habilitacyjnych, leczniczych i stymulacyjnych, postrzeganych w kontekście ich ukierunkowywania, ewentualnej modyfikacji czy naprowadzenia na pożądane tory i wymiary, w których głównym elementem (z)realizowanych aktywności pomocowych jest kryterium efektywności. Działalność diagnostyczna skonstruowana jest na podstawie wiedzy, kompetencji, empatii, wrażliwości […]. To także poważna, poparta dyskursem o charakterze teoretycznym i relacją z doświadczeń praktycznych propozycja dla wielu środowisk funkcjonujących w sferze diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej, psychopedagogicznej, a więc diagnozy o prawdziwie interdyscyplinarnym charakterze […]. Książkę uznaję za niezwykle ciekawą i wartościową z teoretycznego oraz poznawczego punktu widzenia. Wypełnia istniejącą niszę w obszarze naukowo-praktycznej refleksji nad zagadnieniem interdyscyplinarnej diagnozy we współczesnych naukach pedagogicznych. […] nie mam wątpliwości, że publikacja znajdzie szerokie grono Czytelników zainteresowanych prezentowanymi w niej propozycjami, poglądami, koncepcjami, przemyśleniami i rozwiązaniami.
Z recenzji prof. dr hab. Marzenny Zaorskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Diagnoza interdyscyplinarna", Skibska Joanna

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Diagnoza interdyscyplinarna", Skibska Joanna

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Diagnoza interdyscyplinarna - ocena graficzna
Oceń książkę
Diagnoza interdyscyplinarna
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-05-11 13:18:25
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005