Spis treści:
"Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami", Plichta Piotr

Wstęp  

1. Możliwości zapobiegania i radzenia sobie z przemocą rówieśniczą, w którą zaangażowani są uczniowie z niepełnosprawnościami i innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1.1. Wprowadzenie  
1.2. Specjalne potrzeby edukacyjne  
1.3. Agresja elektroniczna i cyberbullying    
1.4. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a przemoc rówieśnicza – wybrane aspekty zapobiegania i interwencji  
1.5. Ogólne zasady w działaniach profilaktycznych i interwencyjnych
1.6. Szkoły wobec zaangażowania uczniów z SPE w przemoc rówieśniczą – specyfika działań profilaktycznych i zaradczych realizowanych na poziomie instytucjonalnym
1.7. Wybrane typy specjalnych potrzeb edukacyjnych w kontekście ryzyka zaangażowania w agresję rówieśniczą  
1.8. Działania nauczyciela ukierunkowane na jednostkę z SPE  
1.9. Zakończenie
Bibliografia

2. Specyfika pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
2.1. Niepełnosprawność intelektualna – aspekty definicyjno-klasyfikacyjne
2.2. Charakterystyka rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 
2.3. Autyzm – terminologia  
2.4. Specyfika zachowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) 
2.5. Niepełnosprawność intelektualna jako zaburzenie towarzyszące zaburzeniom ze spektrum autyzmu 2.6. Diagnoza ułatwiająca konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych  
2.7. Specyfika edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu
2.8. Metody terapii i wsparcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
2.9. Pomoc rodzinie ze strony szkoły – współpraca dla dobra dziecka 
Bibliografia


3. Edukacja uczniów z uszkodzonym zmysłem słuchu 

3.1. Zmiany w obszarze regulacji prawnych dotyczące uczniów z uszkodzonym słuchem 
3.2. Formy kształcenia uczniów z uszkodzonym słuchem 
3.3. Wybrane pojęcia dotyczące zróżnicowanej grupy osób z uszkodzonym słuchem
3.4. Przyczyny i konsekwencje uszkodzenia zmysłu słuchu
3.5. Uwarunkowania psychofizyczne dziecka z uszkodzonym zmysłem słuchu 
3.6. Metody wykorzystywane w komunikacji z uczniem z uszkodzonym słuchem
3.7. Wspomaganie dziecka z uszkodzonym słuchem w szkole  
3.8. Metody nauczania uczniów z uszkodzonym zmysłem słuchu  
Bibliografia  


4. Uczeń z niepełnosprawnością wzrokową w szkole ogólnodostępnej  

4.1. Kształcenie segregacyjne i integracyjne w Polsce w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością wzrokową 
4.2. Uwarunkowania wzajemnych postaw osób widzących i niepełnosprawnych wzrokowo
4.3. Specjalne potrzeby osób niewidomych i słabowidzących w kontekście edukacji i możliwości ich zaspokojenia 
Bibliografia


5. Wspieranie i edukacja dziecka z chorobą przewlekłą  

5.1. Wprowadzenie  
5.2. Modele choroby przewlekłej     
5.3. Choroba przewlekła jako sytuacja trudna  
5.4. Wsparcie dzieci przewlekle chorych  
5.5. Dziecko przewlekle chore w roli ucznia  
5.6. Podsumowanie  
Bibliografia  


6. Nauczanie dziecka z niepełnosprawnością ruchową  

6.1. Podstawowe jednostki chorobowe powodujące niepełnosprawność ruchową 
6.2. Specyfika nauczania dziecka z niepełnosprawnością ruchową  
6.3. Dobór właściwego stanowiska pracy  
6.4. Dostosowanie programu i pomocy dydaktycznych  
6.5. Wspieranie porozumiewania się – alternatywne formy komunikacji
6.6. Współpraca z rodzicami ucznia niepełnosprawnego ruchowo 
Bibliografia  

O autorach  

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami", Plichta Piotr

Niniejsze opracowanie prezentuje specyfikę pracy i wsparcia w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnościami, o różnych potrzebach edukacyjnych. Choć każdy z rodzajów niepełnosprawności wymaga nieco innych oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych, to niektóre zjawiska występujące w przestrzeni szkolnej dotykają wszystkich przedstawianych grup. Jednym z nich jest agresja rówieśnicza i przemoc (bullying). Temu tematowi została poświęcona pierwsza część monografii. Osoby z niepełnosprawnościami niekiedy występują w roli agresorów, ale częś…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami", Plichta Piotr

Tytuł:

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami


Autorzy: Piotr Plichta : Autor tekstu
Iwona Jagoszewska : Autor tekstu
Joanna Gładyszewska-Cylulko : Autor tekstu
Bernadetta Szczupał : Autor tekstu
Agnieszka Drzazga : Autor tekstu
Beata Cytowska : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
Edukacja
E-books

Rok wydania:2017
Data wydania:2017-05-09
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
40,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-258-4
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami", Plichta Piotr

Dodał: Impuls :: 2017-05-11 13:24:11

Efektywność osiąganych celów i zadań rehabilitacyjno-edukacyjnych determinuje jakość życia osób z niepełnosprawnością. Dlatego też wielkie poparcie powinny uzyskać inicjatywy tworzenia teorii i praktyki związane ze współczesnymi psycho-socjo-pedagogicznymi nurtami kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W związku z tym z uznaniem należy przyjąć opracowanie Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością – charakterystyka, specyfika pracy i wsparcie. Zawarte w monografii opracowania Autorów w sposób przekonywujący ukazują wartości poznawcze i praktyczne koncepcji edukacji włączającej. Mogą one motywować pedagogów i decydentów do działania na rzecz doskonalenia systemu kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Należy wyrazić przekonanie, że zawarte w monografii treści będą inspirowały pedagogów do podejmowania twórczych, racjonalnych, przemyślanych działań na rzecz doskonalenia procesu kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opracowanie zasługuje na szczególne wyróżnienie ze względu na:
– spójną i inspirującą poznawczo prezentację teoretyczno-praktyczną modelu kształcenia wraz z jego uwarunkowaniami osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji integracyjnej i włączającej;
– udaną, przekonywującą formę wyjaśniania wartości kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych z zachowaniem ich podmiotowości i autonomii;
– przejrzystość i klarowność prezentowanych rozwiązań organizacyjno-metodycznych uwzględnianych w toku kształcenia osób z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych.

Z recenzji dr. hab. Andrzeja Giryńskiego, prof. APS

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami", Plichta Piotr

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami", Plichta Piotr

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami - ocena graficzna
Oceń książkę
Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-05-11 13:23:52
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005