Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Kategorie (nie)obecne w edukacji", Domagała-Kręcioch Agnieszka

Celem niniejszego opracowania jest szeroko rozumiana refleksja nad kategoriami (nie)obecnymi w obszarze współczesnej edukacji. Staje się ona szczególnie istotna w kontekście permanentnych reform w systemie oświaty, które choć wprowadzają wiele deklarowanych zmian, to nadal pozostają na poziomie strukturalnym, tzn. dotyczą zewnętrznych aspektów szkoły. Jednak, jak zauważa Marek Konieczniak, zmiany strukturalne nigdy nie zmieniają paradygmatu, z którego się wywodzą, a dominujący paradygmat polskiej szkoły wciąż mocno opiera się na uprzedmiotawianiu wszystkich podmiotów edukacji. Budowanie paradygmatu jest procesem oddolnym, co staje się szansą na jego zmianę. Tam, gdzie osoby zaangażowane w edukację (nauczyciele, rodzice, uczniowie) czują, że należy podejmować nowe inicjatywy i działania, tam zmienia się ludzka świadomość i więcej uwagi poświęca się m.in. zaniedbanym kategoriom, co pozwala na wychodzenie poza ramy obowiązującego paradygmatu.

Zaproponowane przez Autorów opracowania i analizy wpisują się w ten kierunek i koncentrują wokół trzech zasadniczych nurtów:

1. (Nie)obecne lub zaniedbane kategorie edukacyjne.
2. Dziecko w (nie)obecnych przestrzeniach oddziaływań edukacyjnych.
3. (Nie)obecne podmioty wychowania.

Powyższe obszary wyraźnie wskazują, że miarą i oceną wartości edukacji powinny być nie tylko kryteria „szkolne” podlegające miarom i wskaźnikom, ale także „życiowe”, „zawodowe”, „społeczne” i „kulturalne”, ponieważ – podążając za Czesławem Banachem –

[…] chodzi przecież o to, aby młodzież i dorośli ludzie umieli funkcjonować w różnych formach aktywności oraz samorealizować się i rozwijać jako „kapitał ludzki”.

Niniejsza monografia składa się z trzech tematycznie wyselekcjonowanych części. W pierwszej z nich podjęto analizę w zakresie (nie)obecnych lub zaniedbanych kategorii edukacyjnych. Rozważania rozpoczyna tekst Danuty Waloszek, która w sposób wnikliwy przedstawia i wyjaśnia znaczenie pewności i niepewności w kształceniu kandydatów na nauczycieli. Autorka uważa, że studenci powinni się uczyć organizacji warunków edukacji z uwzględnieniem cech i właściwości dzieci, które są aktywne i nieprzewidywalne. Muszą więc nastawiać się na niepewność jako zjawisko cywilizacyjne i edukacyjne, uczyć się oczekiwania nieoczekiwanych zachowań.
Danuta Opozda, podejmując refleksję nad potocznością w przestrzeni codzienności edukacyjnej, przedstawia tę kategorię jako podręczną wiedzę wpisaną w rzeczywistość edukacyjną. Jednocześnie akcentuje fakt, że ta codzienna wiedza nie jest w dostateczny sposób dostrzegana i respektowana w pracy pedagogicznej nauczycieli i wychowawców.
Tekst autorstwa Jadwigi Szymaniak koncentruje się wokół dość rzadko podejmowanego w literaturze pedagogicznej pojęcia ambiwalencji. Autorka uważa, że współcześnie ambiwalentne znaczenie posiada większość kategorii edukacyjnych (tj. kształcenie, wiedza czy prawda). W takich wieloznacznych, niejasnych i wzajemnie wykluczających się okolicznościach szkoła powinna uczyć przede wszystkim krytycyzmu oraz samodzielności myślenia i oceniania.
Za ważny element analizy Olga Wyżga uznała kompetencje komunikacyjne dyrektorów szkół. Na podstawie przeprowadzonych badań Autorka stwierdza, że ważnym elementem uzupełniającym najbardziej pożądanych obecnie na rynku pracy kompetencji menadżerskich, tj. radzenia sobie ze stresem, komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, pracy z zespołem oraz umiejętności wprowadzania zmian, są wartości moralne, wiążące się z odpowiednim typem zachowań.
W tematykę monografii bardzo dobrze wpisuje się tekst Witolda Ostafińskiego, który przedstawiając zmiany wzorców i norm społecznych związanych z procesem globalizacji, destrukcję etosu szkolnego i akademickiego oraz perspektywy zaniku wartości i kultury rozumianej jako dziedzictwo tradycji, podejmuje problematykę savoir-vivre’u w rzeczywistości szkolnej i akademickiej.
Popkulturę jako kategorię (nie)obecną w edukacji omawiają Anna Mróz oraz Kinga Sobieszczańska. Autorki, dokonując analizy podręczników do nauczania języka polskiego w gimnazjum, poszukiwały w nich treści związanych z kulturą popularną. Na podstawie badań ustaliły, że najczęściej tekst popkulturowy służy jako ilustracja, pretekst lub cel.
Zdaniem Jadwigi Oleksy kategorią zaniedbaną w treściach kształcenia zintegrowanego jest starość. W podręcznikach szkolnych oraz wypowiedziach nauczycieli dominuje uproszczony, bezrefleksyjny, pełen stereotypów i uprzedzeń obraz starości. Takie izolowanie dziecka od problemów osób starszych oraz brak ich rzetelnego wyjaśnienia sprawia, że w naszej codzienności w niepokojący sposób rozprzestrzenia się postawa marginalizacji starości.
Dziecko w (nie)obecnych przestrzeniach oddziaływań edukacyjnych to druga część tomu. Rozpoczyna ją tekst Alicji Kubik, która zwraca uwagę na działania pozorne w obszarze edukacji wczesnoszkolnej. Zamierzeniem Autorki było wyeksponowanie problemu, o którym chociaż pisze się i mówi raczej niechętnie w środowisku oświatowym, to jednak obserwacja i diagnoza praktyki edukacyjnej nie pozwala przejść nad nim obojętnie. Dużą zaletą tekstu jest konsekwencja w wyszukiwaniu słabych/pozornych punktów podstawy programowej.

Książka informacje
"Kategorie (nie)obecne w edukacji", Domagała-Kręcioch Agnieszka

Tytuł:

Kategorie (nie)obecne w edukacji


Autorzy: Agnieszka Domagała-Kręcioch : Autor tekstu
Bożena Majerek : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Oprawa:miękka
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-09-30
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
49,80
ISBN /ISSN:978-83-8095-273-7
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Kategorie (nie)obecne w edukacji", Domagała-Kręcioch Agnieszka

Wstęp     

Część I
(Nie)obecne lub zaniedbane kategorie edukacyjne

Danuta Waloszek
Niepewność w działaniu nauczyciela – zaleta czy wada?    

Danuta Opozda
Potoczność w codzienności edukacyjnej – w kierunku zarysu refleksji    

Jadwiga Szymaniak
O ambiwalencji w roli nauczyciela i uczniów    

Olga Wyżga
Kompetencje komunikacyjne dyrektorów szkół   

Witold Ostafiński
Komu potrzebne dobre maniery? S…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Kategorie (nie)obecne w edukacji", Domagała-Kręcioch Agnieszka

Dodał: Impuls :: 2017-11-09 09:44:12

Publikacja Kategorie (nie)obecne w edukacji jest ważnym głosem w społecznej dyskusji na temat funkcjonowania edukacji szkolnej, potrzebnym zwłaszcza w kontekście wprowadzanej w Polsce reformy systemu oświatowego. […] książka analizuje wybrane aspekty funkcjonowania edukacji przez pryzmat kategorii edukacyjnych, przestrzeni wzajemnych oddziaływań i podmiotów wychowania, ukazując nowe zadania, szanse i zagrożenia dla edukacji. […]
prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch

W 2017/2018 roku polski system edukacji wchodzi w nowe (stare) ramy organizacyjne. Zmianie ulegną programy nauczania, a także obowiązywać będą nowe przedmioty i podręczniki. Warto więc uświadomić sobie i zwrócić uwagę na zjawiska, które tkwią niejako podskórnie w polskiej edukacji oraz wymykają się naszym badaczom, wychodząc zaledwie sporadycznie na światło dzienne w postaci opracowań naukowych. Być może […] są to zjawiska mało istotne dla naszego szkolnictwa lub na tyle drażliwe, że lepiej ich nie ujawniać […]. Tymczasem jeżeli decydenci podjęli tak gruntowną reformę naszej szkoły, to warto także wskazać obszary, które reformie się nie poddają i nie są przez nią uwzględniane, a które – czy tego chcemy, czy nie – drążą naszą edukację. Otworzenie na ich temat publicznej debaty może jedynie pomóc w naprawianiu funkcjonowania szkolnej edukacji.
Tej sanacji oświatowej wychodzi naprzeciw znakomita pozycja dotycząca skrywanych, nieujarzmionych zjawisk tkwiących w szkolnej rzeczywistości. Autorzy odważyli się wydobyć na światło dzienne wiele interesujących kategorii, które odsłaniają niedopowiedziany nurt życia szkolnego. Zamieszczone w książce teksty wzbudzają zainteresowanie, wywołują niepokój, a czasem potrzebę polemiki z ich autorami. […] Mając na uwadze niekonwencjonalną tematykę, która umyka licznym badaczom, uważam, że publikacja jest „wpuszczeniem światła” w skrywane dotąd czeluście szkolnej edukacji.
prof. zw. dr hab. Marian Śnieżyński

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Kategorie (nie)obecne w edukacji", Domagała-Kręcioch Agnieszka

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Kategorie (nie)obecne w edukacji", Domagała-Kręcioch Agnieszka

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Kategorie (nie)obecne w edukacji - ocena graficzna
Oceń książkę
Kategorie (nie)obecne w edukacji
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-11-09 09:43:58
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005