Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych", Wojciechowski Franciszek

Książka podejmuje ważne problemy dotyczące współczesnego poradnictwa. Zawiera także najnowsze trendy związane ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami, szeroko pojętym rozwojem, autonomią i zabezpieczeniem ich praw, zachęcaniem do szerokiego uczestnictwa społecznego.
Autorzy prezentują własne stanowisko, odwołując się do najnowszej, bardzo dobrze dobranej literatury: psychologicznej, pedagogicznej i socjologicznej. Książka zachęca do przemyśleń, refleksji, a ponadto może stać się źródłem inspiracji do tworzenia praktycznych rozwiązań.
W polskiej literaturze nie było dotychczas prac zwartych, które opisywałyby poradnictwo ortopedagogiczne, kreowanie (konstruowanie) indywidualnej biografii życia osób z niepełnosprawnościami. [...]

Zgodnie z tym odbiorca tekstu znajdzie w publikacji hierarchicznie uporządkowany układ treści, który obejmuje analityczną deskrypcję pięciu kluczowych zagadnień problemowych.
W rozdziale 1 dokonano syntezy kwestii odnoszących się do współczesnych kontekstów poradnictwa ortopedagogicznego, tj. fenomenu niepełnosprawności w aspekcie złożonego splotu sytuacji i uwarunkowań, zagadnień związanych ze specyfiką pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz miejsca poradnictwa w procesie wychowania i rehabilitacji.
Rozdział 2 poświęcony został spojrzeniu na poradnictwo z perspektywy biegu ludzkiego życia. Zamiarem bowiem było podjęcie rozważań uka- zujących swoistość zmian w opiece, wychowaniu i kształceniu osób z nie­pełno­sprawnościami, osadzając to zagadnienie w zmienności celów, zadań i problemów przypisanych różnym fazom ich rozwoju.
W rozdziale 3 zaprezentowano kwestię związaną z mechanizmami wyjaśniającymi sytuację społeczną osób z niepełnosprawnościami, wyraźnie odwołując się do przemian charakteryzujących współczesne społeczeństwa rozwinięte i zadań poradnictwa w przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego. W zamyśle miano na względzie ukazanie społecznego kontekstu niepełnosprawności, obejmującego problematykę zagrożonych aspektów interakcji, tożsamości napiętnowanej i znaczenia działań na rzecz normalizacji i partycypacji w oddziaływaniach ortopedagogicznych.
Myśl przewodnią rozdziału 4 stanowią zagadnienia związane z ortopedagogicznymi działaniami pomocowymi odnoszącymi się do wzmacniania potencjału rehabilitacyjnego środowiska rodzinnego. Zostały one osadzone w ramach ogólnych rozważań nad naturalnymi siłami i zasobami rodziny oraz kwestii związanej z poszukiwaniem posiadanych rezerw i potencjałów tkwiących w każdym środowisku rodzinnym. Rozdział zamykają rozważania odnoszące się do zakresu i zasad pomocy ortopedagogicznej udzielanej rodzicom dziecka ze specyficznymi potrzebami w rozwoju.
Rozdział 5, ostatni, obejmuje zestawienie wybranych tematów odnoszących się do metodyki działań pomocowych w ortopedagogice. Składają się nań rozważania nad znaczeniem diagnozy wspierającej i kompleksowego rozpoznania, kompetencji doradcy i kierunków rozwoju jego profesjonalizmu oraz aksjologicznych wyznaczników postępowania pomocowego wyznaczonych przez kwestie etyczne i deontologiczne.

Każdy rozdział kończy podsumowanie w formie pewnych wskazań uogólniających.
Liczymy, że tak dobrana tematyka zainteresuje szerokie grono adresatów. Książkę kierujemy bowiem do pedagogów specjalnych, doradców, pracowników poradni specjalistycznych, nauczycieli szkół specjalnych, studentów, samych rodziców dzieci z ograniczoną sprawnością, jak również wszystkich innych, którzy podejmują działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Chcemy podkreślić także kwestię funkcji, jaką może pełnić niniejsza publikacja. W zamierzeniu autorów jest próbą przedstawienia kompendium wiedzy, w którym zawarto swego rodzaju filozofię poradnictwa w oddziaływaniach ortopedagogicznych. Poszczególne rozdziały zaprojektowane zostały tak, by Czytelnik mógł w nich znaleźć teoretyczne uzasadnienie dla wyznaczonych celów i zadań pomocy ortopedagogicznej, jak również wszystko to, co odnosi się do zakresu niezbędnych umiejętności i kompetencji doradcy.

Książka informacje
"Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych", Wojciechowski Franciszek

Tytuł:

Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych


Autorzy: Franciszek Wojciechowski : Autor tekstu
Sylwia Opozda-Suder : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:twarda szyta
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-09-15
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
48,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-365-9
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych", Wojciechowski Franciszek

Wprowadzenie 


Rozdział 1. Współczesne konteksty poradnictwa ortopedagogicznego
W poszukiwaniu źródeł i inspiracji 

1.1. Zjawisko niepełnosprawności z perspektywy ponowoczesności 
1.2. Poradnictwo a przemiany społeczno-kulturowe 
1.3. Miejsce poradnictwa w procesie wychowania specjalnego i rehabilitacji 

Rozdział 2. Poradnictwo ortopedagogiczne jako proces pomocy całożyciowej 

2.1. Osobliwość podejmowanych zadań i oddziaływań pomocowych 
2.2. Wsparcie w kreowani…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych", Wojciechowski Franciszek

Dodał: Impuls :: 2017-11-09 10:08:36

Niniejsza publikacja poświęcona jest metaoglądowi złożonych kwestii poradnictwa w pedagogice specjalnej zarówno z perspektywy podmiotowej, jak i społeczno-kulturowej. Stanowi kompendium rzetelnej wiedzy interdyscyplinarnej, budującej przejrzystą i jednoznaczną filozofię poradnictwa na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Przyjmując definicyjne rozumienie poradnictwa jako działania, którego celem jest tworzenie warunków do podjęcia przez zainteresowane osoby samodzielnej próby rozwiązania swoich problemów, przedstawione rozważania z pewnością ułatwią teoretyczną konceptualizację i praktyczną realizację tych warunków z uwzględnieniem czynników podmiotowych i społeczno-kulturowych.
Monografia jest ciekawą propozycją dla pedagogów, psychologów, socjologów, terapeutów szukających dróg lepszego rozumienia osoby z niepełnosprawnością, wspomagania jej rozwoju, projektowania doskonalszych form i metod diagnozy oraz niesienia konkretnej pomocy w określonej sytuacji życiowej. Może być z powodzeniem wykorzystana w procesie kształcenia studentów różnych kierunków w obszarze nauk społecznych i humanistycznych […].
Z recenzji prof. zw. dr hab. Władysławy Pileckiej

Książka podejmuje ważne problemy dotyczące współczesnego poradnictwa. Zawiera także najnowsze trendy związane ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami, szeroko pojętym rozwojem, autonomią i zabezpieczeniem ich praw, zachęcaniem do szerokiego uczestnictwa społecznego.
Autorzy prezentują własne stanowisko, odwołując się do najnowszej, bardzo dobrze dobranej literatury: psychologicznej, pedagogicznej i socjologicznej. Książka zachęca do przemyśleń, refleksji, a ponadto może stać się źródłem inspiracji do tworzenia praktycznych rozwiązań.
W polskiej literaturze nie było dotychczas prac zwartych, które opisywałyby poradnictwo ortopedagogiczne, kreowanie (konstruowanie) indywidualnej biografii życia osób z niepełnosprawnościami. Przewiduję, że książka będzie miała szeroki krąg odbiorców, ponieważ powinna zainteresować badaczy i polityków społecznych, pedagogów specjalnych, doradców, nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół specjalnych i studentów […].
Z recenzji dr hab. Bożeny Wojtasik, prof. DSW

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych", Wojciechowski Franciszek

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych", Wojciechowski Franciszek

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych - ocena graficzna
Oceń książkę
Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-11-09 10:08:21
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005