Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich", Mazur Jolanta

Praca ma na celu omówienie inicjatyw tworzenia się i działania instytucji opiekuńczo-resocjalizacyjnych dla nieletnich (w tym kurateli sądowej) w Lublinie w okresie międzywojennym na tle procesów o zasięgu ogólnopolskim. W przeprowadzonych badaniach starano się określić zasadnicze działania państwa polskiego oraz instytucji prywatnych, samorządowych i kościelnych wobec przestępczości nieletnich w latach 1918–1939.

Zgodnie z myślą H. Radlińskiej budowanie systemu opieki nad dzieckiem bez znajomości i uwzględnienia uwarunkowań historycznych byłoby skazane na niepowodzenie : „[…] trzeba poznać dotychczasowy dorobek i metody pedagogiczne, żeby móc skutecznie pracować dalej, prowadząc dzieło przez poprzedników rozpoczęte”. Poznanie historii skutecznych oddziaływań profilaktycznych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych wobec nieletnich przestępców, śledzenie rozwoju instytucji opieki i wychowania młodzieży trudnej, zwłaszcza w pierwszej połowie XX w., może być pomocne w wypracowaniu programów działań dla współczesnych pedagogów i wychowawców, a także twórców polityki prawno-karnej.


Książka systematyzuje i poszerza wiedzę z zakresu historii wychowania i opieki społecznej, historii polskiej myśli pedagogicznej i pedagogiki resocjalizacyjnej. Składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia oraz Aneksu.
W rozdziale 1 omówiono genezę i uwarunkowania prawne kształtowania się systemu instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w Polsce w okresie międzywojennym. Zdefiniowano podstawowe pojęcia używane w ówczesnej literaturze przedmiotu, a także dokonano charakterystyki nieletnich sprawców przestępstw.
W rozdziale 2 przedstawiono uwarunkowania przestępczości nieletnich, w tym problemy społeczno-oświatowe w Lublinie w latach 1919–1939. Dokonano przeglądu badań na temat zjawiska przestępczości.
W rozdziale 3 analizie poddano rozwój sądów dla nieletnich i ich instytucji pomocniczych (misji dworcowych, Towarzystwa Opieki nad Więźniami „Patronat”, poradni pedagogiczno-psychologicznych, Ligi Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi Opuszczonymi i Zaniedbanymi, policji kobiecej, jak również domów pracy dobrowolnej i przymusowej).
Analizy zawarte w rozdziale 4 dotyczą instytucji opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych w Polsce, które stanowią tło do charakterystyki działalności podobnych placówek w Lublinie. Zaprezentowany został ogólny model opieki zakładowej realizowanej przez placówki zakonne, samorządowe i państwowe. Omówiona została również działalność profilaktyczna misji dworcowych, pogotowia opiekuńczego, opiekunów społecznych, a także wybrane problemy związane z ich działalnością. Dokonano charakterystyki zakładów katolickich, dotychczas w literaturze przedmiotu często pomijanych. Zakłady prowadzone przez Kościoły ewangelicki i prawosławny, jak również gminy żydowskie oraz inne związki wyznaniowe, nie zostały uwzględnione, gdyż uznano je za oddzielny problem badawczy.
Rozdział 5 dotyczy działalności opiekuńczo-wychowawczej podejmowanej na terenie Lublina. Rozpatrzono w nim działalność państwa, towarzystw dobroczynnych i zakonów, w szczególności: Zakładu św. Antoniego (prowadzonego przez siostry pasterki), Osady Dziecięcej, Zakładu ­Rzemieślniczo-Wychowawczego Braci Misjonarzy Kresowych, bursy Andrzejów, Miejskiego Zakładu Wychowawczego im. S. Jachowicza oraz zakładów opiekuńczo-wychowawczych: Sali Sierot i Domu Zarobkowego, działających pod auspicjami Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynnego (prowadzonego przez siostry szarytki). Dodatkowo zarysowano działalność świetlic i kolonii letnich jako form opieki częściowej, mającej znaczenie profilaktyczne w zapobieganiu przestępczości.
Książkę wieńczy podsumowanie zawierające wnioski praktyczne oraz postulaty dalszych badań naukowych w zakresie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w Polsce i Lublinie w okresie międzywojennym. Dysertacja zawiera także Aneks, obejmujący tabele, mapy i fotografie, które dokumentują działalność osób oraz instytucji zaangażowanych w rozwój systemu opieki i resocjalizacji.

Książka informacje
"Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich", Mazur Jolanta

Tytuł:

Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich


Autor: Jolanta Mazur : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-09-15
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
34,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-366-6
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich", Mazur Jolanta

Wykaz skrótów    

Wprowadzenie    

Rozdział
PRZESTĘPCZOŚĆ, OPIEKA I RESOCJALIZACJA NIELETNICH W II RZECZYPOSPOLITEJ 

1.1. Geneza i rozwój opieki nad dzieckiem w II Rzeczypospolitej    
1.2. Definicje podstawowych pojęć    
1.3. Nieletni sprawcy przestępstw    

ROZDZIAŁ 2
UWARUNKOWANIA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH W II RZECZYPOSPOLITEJ    

2.1. Problemy społeczno-oświatowe  R…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich", Mazur Jolanta

Dodał: Impuls :: 2017-11-09 10:16:23

Książka Jolanty A. Mazur zawiera wiele cennych ustaleń dotyczących całych zespołów ludzkich współtworzących i wspomagających opiekę nad polskim dzieckiem osieroconym i opuszczonym po pierwszej wojnie światowej. Chodzi o władze państwowe i ministerialne, fundacje i stowarzyszenia, siostry zakonne, a także pedagogów, prawników, lekarzy i wolontariuszy w różnym wieku, ludzi zatroskanych o budynki szkolne i zakłady wychowawczo-poprawcze, prowadzących ich budowy, adaptacje i remonty, a jednocześnie podejmujących systematyczne dożywianie dzieci, organizujących ich wyjazdy na kolonie letnie, zajmujących się leczeniem prostytutek i organizujących profilaktykę przestępczości. Przedstawione zaangażowanie wychowawcze wobec młodzieży przestępczej realizowane przez instytucje państwowe, społeczne i samorządowe może stanowić interesujący przykład dla podejmowanych obecnie działań w tej przestrzeni życia społecznego [...]. Publikacja Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich w okresie międzywojennym na przykładzie Lublina ma charakter interdyscyplinarny, zasługuje na uwagę nie tylko pedagogów teoretyków, pedagogów społecznych i resocjalizacyjnych, historyków wychowania i opieki społecznej oraz uprawiających pedagogikę opiekuńczą, ale każdego, kto zajmuje się problemami wychowania, a zwłaszcza problematyką niedostosowania społecznego i pracy socjalnej czy profilaktyką w pedagogice.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Mariana Surdackiego

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich", Mazur Jolanta

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich", Mazur Jolanta

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich - ocena graficzna
Oceń książkę
Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-11-09 10:16:06
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005