Spis treści:
"Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych", Chabior Agata

Wstęp 

Rozdział I. Opis procesu starzenia się i starości jako fazy rozwoju w cyklu życia 

1. Pedagogiczna koncepcja człowieka i jego związków ze środowiskiem społecznym
2. Transwersalność jako metodologiczna koncepcja badania starzenia się i starości 
3. Wspomaganie w rozwoju. Opieka, pomoc i wsparcie społeczne – podstawowe kategorie relacyjnej koncepcji człowieka
4. Koncepcja wychowania do starości Aleksandra Kamińskiego
W kierunku edukacji gerontologicznej 

Rozdział II. Starzenie się i starość – możliwości i ograniczenia 

1. Starzenie się i starość – wokół definicji i periodyzacji starości 
2. Możliwości i potencjał okresu wczesnej starości – aktywizacja i aktywność 
3. Ograniczenia późnej starości – konieczność wsparcia i opieki
4. Potrzeby ludzi starzejących się i starych 
5. Demograficzne wyznaczniki wsparcia i opieki w starości 


Rozdział III. Pomyślne starzenie się jako kategoria gerontologiczna

i ważny standard w działaniach praktycznych 
1. Pomyślne starzenie się – aspekty terminologiczne
2. Wybrane poglądowe koncepcje pomyślnego starzenia się 
3. Pomyślne starzenie się według Johna W. Rowe’a i Roberta L. Kahna
4. Pomyślne starzenie się i jakość życia w starości 

Rozdział IV. Opieka i formy wspomagania osób starszych – ujęcie teoretyczne 

1. Opieka w ujęciu teoretycznym – definicje, funkcje 
2. Polityka społeczna i praca socjalna wobec ludzi starszych 
3. Instytucjonalne formy opieki nad człowiekiem starym
4. Opieka rodzinna i opiekun rodzinny – zagrożenia 
5. Profesjonalizacja kształcenia dla starości i opieki 


Rozdział V. Opieka jako działanie – w kierunku nakreślenia sylwetki współczesnego opiekuna osoby starszej 

1. Relacyjny wymiar opieki – ujęcie Carla R. Rogersa 
2. Zmienność postrzegania starzenia się i starości – badania własne   
3. Opiekun – jaki jest, a jaki być powinien. Opinie seniorów, opiekunów i trenerów  
4. Warunki opieki – czynniki ułatwiające, utrudniające jej sprawowanie 
5. Sylwetka opiekuna osoby starszej 


Rozdział VI. W poszukiwaniu nowej formuły kształcenia opiekunów osób starszych – aplikacje projektowe 

1. Założenia, cele, zadania projektu Edu.Care 
2. Szkolenia – bloki tematyczne, treści, efekty kształcenia i ocena 
3. Platforma e-learningowa jako szczególny rodzaj środowiska edukacyjnego
4. Coaching, metoda projektowa – innowacyjna forma kształcenia oraz działania opiekunów i ich trenerów 
5. Ewaluacja projektu – w kierunku modelu wspomagania pomyślnego starzenia się 
6. Podsumowanie i wnioski 


Zakończenie 

Bibliografia 

Spis tabel   

Summary 

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych", Chabior Agata

Między powinnością a profesją – tak brzmi podtytuł najnowszej książki Agaty Chabior. Dlaczego dzisiejszą notę zaczynamy od podtytułu, a nie – tytułu głównego (Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych)? W naszym odczuciu podtytuł jeszcze lepiej niż tytuł główny oddaje istotę poruszanych w niej zagadnień. Szereg rozważań, wspartych opisem i konkluzją wyciągniętą z badań własnych, służy, oczywiście, zbudowaniu teoretycznych podwalin refleksji na temat postępującego starzenia się społeczeństw (i wszystkich …

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych", Chabior Agata

Tytuł:

Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych

Podtytuł:Między powinnością a profesją

Autor: Agata Chabior : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
E-books
Edukacja
psychologia, pedagogika

Oprawa:miękka
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-09-15
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
39,90
ISBN /ISSN:978-83-8095-181-5
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych", Chabior Agata

Dodał: Impuls :: 2017-11-09 10:52:37

Agata Chabior jest autorką dobrze przygotowaną do napisania tego typu rozprawy. Nad zagadnieniem indywidualnej i społecznej starości, jej licznymi uwarunkowaniami oraz możliwościami profilaktyki jej negatywnych skutków pracuje ona od lat. Opublikowała z tego zakresu kilkanaście wartościowych prac (książki, artykuły), np. Rola aktywności kulturalno-oświatowej w adaptacji do starości (Radom 2000), Aktywizacja i aktywność ludzi w okresie późnej dorosłości (Kielce 2011). Pod jej naukową opieką przygotowane zostały także publikacje zbiorowe z zakresu gerontologii społecznej, nie tylko w języku polskim (Ludzka starość, Kraków 2015), ale również angielskim (Ageing and old age as a task, Kraków 2014). Udaną kontynuacją tego obszernego i niewątpliwie oryginalnego dorobku naukowego […] jest oceniana rozprawa.

To dzieło napisane przez dobrego znawcę omawianego […] zagadnienia, samodzielnego w myśleniu, zdolnego do wysnucia oryginalnych wniosków z opracowywanego materiału. Te i inne zalety zarówno metodologiczne, jak i merytoryczne, a także aplikacyjne podnoszą wartość publikacji.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Tadeusza Aleksandra


Autorka wychodzi od teoretycznych założeń relacyjnego wymiaru opieki zaprezentowanego przez Carla Rogersa, następnie prezentuje stronę metodyczną badań własnych. Bardzo słuszne jest budowanie teoretycznej sylwetki opiekuna osób starszych z wykorzystaniem wyników badań zrealizowanych wśród opiekunów, podopiecznych oraz osób szkolących opiekunów. Szczególnie cenne są informacje zebrane od podopiecznych (czyli beneficjentów opieki) oraz opiekunów (czyli osób sprawujących opiekę). Materiał ten staje się podstawą opracowania sylwetki opiekuna jako pewnego teoretycznego konstruktu (w rodzaju typu idealnego Maxa Webera), który stanowi punkt wyjścia do budowania systemu działań edukacyjnych.

Propozycje działań praktycznych opartych na rzetelnej diagnozie to bardzo istotny element, dość rzadko goszczący w polskich pracach pedagogicznych, które pełne są lepszych lub gorszych diagnoz. W tym wypadku rzecz na diagnozie się nie kończy, co stanowi niezaprzeczalny walor pracy […].

Z recenzji dr. hab. Jerzego Halickiego, prof. UwB

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych", Chabior Agata

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych", Chabior Agata

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych - ocena graficzna
Oceń książkę
Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych Między powinnością a profesją
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-11-09 10:49:34
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005