Spis treści:
"Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego", Frąckowiak Przemysław

Wprowadzenie 
Rozdział 1. Uwagi metodologiczne 
1.1. W sprawie przedmiotu poznania 
1.2. Przyjęte cele i problemy badawcze. Pytania o i do zakładowej rzeczywistości   
1.3. Między mirażem a codziennością zakładowej resocjalizacji nieletnich, czyli o przyjętych hipotezach badawczych 
1.4. O strategiach badania rzeczywistości resocjalizacyjnej zakładu poprawczego 
1.5. Prakseologiczne konteksty poznawania kapitału resocjalizacyjnego zakładu poprawczego, czyli o metodach, technikach i narzędziach badawczych
1.6. Uwagi końcowe 
Rozdział 2. Zastosowania teorii kapitału społecznego w wychowaniu
resocjalizacyjnym. Wybrane kwestie teoretyczne 
2.1. Cywilizacja kapitałów i głód wartości 
2.2. Geneza i wybrane koncepcje kapitału społecznego
2.2.1. Relacyjne konteksty koncepcji kapitału społecznego Pierre’a Bourdieu 
2.2.2. Kapitał społeczny jako dobro wspólne w ujęciu Jamesa S. Colemana 
2.2.3. Problem sieci zaangażowania społecznego w koncepcji Roberta D. Putnama 
2.2.4. Zaufanie jako paradygmat koncepcji kapitału społecznego Francisa Fukuyamy 
2.3. O różnorodności odczytywania teorii kapitału społecznego 
2.4. Relacje między koncepcją kapitału społecznego a teoriami działań resocjalizacyjnych 
2.5. Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego i jego komponenty 
2.6. Uwagi o negatywnym wymiarze kapitału społecznego 
2.7. W sprawie możliwości konwersji kapitału społecznego na resocjalizacyjny
2.7.1. Zaufanie jako komponent kapitału resocjalizacyjnego 
2.7.2. Resocjalizacyjne implikacje zasady dobra wspólnego 
2.7.3. Problem szczęścia w oddziaływaniach resocjalizacyjnych 
2.7.4. Bezpieczeństwo jako element kapitału resocjalizacyjnego 
2.7.5. Kapitał organizacyjny instytucji jako resocjalizacyjna wartość 
2.7.6. Kapitał kulturowy a resocjalizacja 
Rozdział 3. Resocjalizacyjna funkcja zakładu poprawczego w świetle wybranych koncepcji teoretycznych oraz praktyki pedagogicznej 
3.1. Niesentymentalna refleksja o resocjalizacji nieletnich w warunkach zakładu poprawczego 
3.1.1. O usprawiedliwieniu zaniechania 
3.1.2. Zakładowa resocjalizacja jako odciążenie sumienia społecznego 
3.1.3. Iluzja wiedzy o resocjalizacyjnym sprawstwie i rzeczywistość masek
3.1.4. Bazar ofert i ukryty program zakładu poprawczego
3.2. Wychowanie do wolności a rzeczywista funkcja izolacyjnej instytucji totalnej
3.2.1. Resocjalizacyjny mit odpowiedzialnej wolności 
3.2.2. Refleksja o przyczynach oporu przed resocjalizacyjną zmianą 
3.2.3. Wolność w perspektywie wychowania resocjalizacyjnego 
3.3. Paradygmaty i paradoksy polskiej resocjalizacji 
3.3.1. Szczęście za sprawą dobroczynnego przymusu 
3.3.2. Sprawa indywidualizacji 
3.3.3. Miary resocjalizacyjnego sukcesu 
3.4. Niedobór wychowawczy instytucji totalnej 
3.5. Zagadnienie koncepcji, kierunków i nurtów w pedagogice resocjalizacyjnej 
3.6. Resocjalizacja młodzieży w kontekście wybranych koncepcji teoretycznych 
3.6.1. Klasyczne ujęcie problematyki resocjalizacji młodzieży 
3.6.2. Koncepcja twórczej resocjalizacji 
3.6.3. Wielopasmowe ujęcie oddziaływań resocjalizacyjnych 
3.6.4. Środowiskowy model systemu resocjalizacji 
3.6.5. Paradygmat psychokorekcyjny w wychowaniu resocjalizacyjnym 
3.7. Próba krytycznej refleksji 
Rozdział 4. Zakład poprawczy jako system i element systemu
resocjalizacji nieletnich 
4.1. Polskie instytucje resocjalizacyjne dla nieletnich. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie historyczno-pedagogicznym 
4.1.1. Konceptualizacja opieki pedagogicznej nad młodzieżą niedostosowaną społecznie  
4.1.2. Rozwój resocjalizacyjnej praktyki instytucjonalnej z nieletnimi 
4.1.3. Współczesność instytucjonalnych form pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie 
4.2. Prawno-organizacyjne przemiany zakładu poprawczego 
4.3. Lokalność, glokalność i makroskala funkcji społecznej zakładu poprawczego
4.3.1. Dobroczynny przymus i kwestia bonizacji zła 
4.3.2. Życzeniowość paradygmatu resocjalizacyjnego sprawstwa 
4.4. Zakład poprawczy w systemie makropowiązań resocjalizacji instytucjonalnej 
4.4.1. Ogólnopolski wymiar zagadnienia
4.4.2. Perspektywa unijna 
4.5. Mikrosystemowe uwarunkowania resocjalizacji w zakładzie poprawczym 
4.5.1. Skomplikowanie mikrosystemu wychowawczego w zakładzie poprawczym 
4.5.2. Założenia i kształt mikrosystemu resocjalizacji w typowym zakładzie poprawczym 
4.5.3. Formalny wymiar oferty resocjalizacyjnej zakładu poprawczego 
Rozdział 5. Prakseologiczne aspekty funkcjonowania zakładu poprawczego 
5.1. Wychowawcza i organizacyjna przestrzeń społeczna zakładu poprawczego 
5.2. Mikrostrukturalne konteksty organizacji pracy w zakładzie poprawczym w dobie koncepcyjnego rozchwiania 
5.3. O re-definicji re-socjalizacyjnych komunikatów 
5.4. Kwestia kapitału społecznego i niedoboru wychowawczego instytucji totalnej 
5.4.1. Wartości wychowawcze relacji międzyludzkich 
5.4.2. Ortodydaktyka jako sposób intelektualnego doświadczania życia 
5.4.3. Spektrum działań hominizacyjno-zdrowotnych w systemie instytucjonalnej resocjalizacji adolescentów
5.4.4. Ograniczenie, rytualność, przymus i rygoryzm kontroli zachowań społecznych adolescentów w mikrosystemie resocjalizacyjnym zakładu poprawczego 
5.4.5. Wychowawcza funkcja czasu wolnego w aspekcie wychowania do wolności
5.5. Ukryty program działań naprawczych zakładu poprawczego
5.6. Subsydiarność jako istotowy paradygmat wychowania resocjalizacyjnegoi opieki postresocjalizacyjnej Rozdział 6. Zaufanie w kontekście kapitału resocjalizacyjnego zakładów poprawczych 
6.1. Uwagi wprowadzające 
6.2. Zaufanie w przestrzeni relacji międzypracowniczych 
6.2.1. Zagadnienie wzajemnej uczciwości i prawdomówność 
6.2.2. Poczucie sprawstwa wśród kadry pedagogicznej zakładów poprawczych 
6.2.3. Kwestia autorytetu i etosu zawodowego  
6.2.4. Gotowość do współpracy oparta na zaufaniu 
6.3. Zaufanie w przestrzeni relacji pracownicy – kadra zarządzająca 
6.3.1. Uczciwość i prawdomówność w relacjach między pracownikami a kadrą kierowniczą 
6.3.2. Poczucie wsparcia w wykonywaniu codziennych obowiązków ze strony kadry kierowniczej 
6.3.3. Kadra kierownicza a sprawa autorytetu i etosu zawodowego  
6.3.4. Współpraca z kadrą kierowniczą oparta na zaufaniu 
6.4. Uwagi podsumowujące  Rozdział 7. W stronę usprawnienia polskich rozwiązań procesu resocjalizacji nieletnich 
7.1. Zaufanie jako element warunkujący sprawność przebiegu procesu resocjalizacji w zakładzie poprawczym 
7.2. Propozycja organizacji procesu resocjalizacji w zakładzie poprawczym 
7.2.1. Profil kompetencji formalnych pedagoga resocjalizacyjnego 
7.2.2. Praktyczne kompetencje pedagogów resocjalizacyjnych 
7.2.3. Nowa oferta resocjalizacyjna zakładu poprawczego 
7.2.4. Warunki sprawności kierowania procesem resocjalizacji w zakładzie poprawczym 
7.3. Propozycje usprawnienia systemu instytucjonalnej resocjalizacji młodzieży 
7.4. Opieka następcza i przezwyciężanie zjawiska ekskluzji społecznej absolwentów zakładu poprawczego 
7.5. Skuteczność wychowania resocjalizacyjnego w warunkach zmodyfikowanego zakładu poprawczego 
7.6. Kwestia wartości dodanej w procesie resocjalizacji nieletnich
7.7. Kapitał versus deficyt zakładowej resocjalizacji nieletnich O możliwościach rozwijania kapitału resocjalizacyjnego zakładów poprawczych 
7.7.1. Zawodowe postawy pedagogów resocjalizacyjnych 
7.7.2. Struktura społeczna i relacje interpersonalne 
7.7.3. Przekaz informacji w środowisku zakładowym 
7.7.4. Zarządzanie zakładami poprawczymi 
7.7.5. Orientacja deontologiczna badanych pedagogów Zakończenie. Przeciw retoryce pesymizmu 

Załączniki 

Bibliografia 

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego", Frąckowiak Przemysław

Wstęp [...] udało się wypracować profilaktyczno-resocjalizacyjną formułę, wedle której możliwe jest dokonywanie intencjonalnych zmian w zachowaniu i postawach, a nawet osobowościowym profilu osób społecznie niedostosowanych. Rzecz w tym, że wyjątkowo trudno wprowadzić jej założenia w życie. Przyczyny tej sytuacji są oczywiście złożone, jednak wychodzę z założenia, że obecnie na pierwszy plan wysuwa się tu kwestia braku zaplecza w postaci szeroko rozumianego kapitału społecznego instytucji resocjalizacyjnych. W powiązaniu z ich szeroko…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego", Frąckowiak Przemysław

Tytuł:

Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego


Autor: Przemysław Frąckowiak : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
E-books
Edukacja
psychologia, pedagogika

Rok wydania:2017
Data wydania:2017-12-12
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
68,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-395-6
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego", Frąckowiak Przemysław

Dodał: Impuls :: 2017-12-28 13:47:17

Z recenzji prof. zw. dr hab. Anny Nowak

Publikacja dotyczy ważnej z perspektywy naukowej dyskusji na temat paradygmatów resocjalizacji. Autor umiejętnie diagnozuje liczne paradoksy polskiej resocjalizacji nieletnich. [...]

Analiza materiału badawczego […] uwzględnia realia codziennego życia w zakładzie poprawczym [...], ukazuje współczesne problemy i trudności w funkcjonowaniu tej instytucji w kontekście zachodzących przeobrażeń społecznych, organizacyjno-prawnych, kulturowych. [...] Monografia [...] podejmuje temat aktualny z punktu widzenia pedagogiki (najbliższy pedagogice resocjalizacyjnej), spełnia kryterium nowatorstwa i oryginalności, wskazuje nowe obszary badań – kapitał społeczny i jego komponent, jakim jest zaufanie, zostały przez Autora aplikowane do pedagogiki resocjalizacyjnej. [...]

Praca jest bardzo dobrze udokumentowana – Przemysław Frąckowiak dokonał rzetelnego przeglądu interdyscyplinarnej literatury przedmiotu (socjologicznej, pedagogicznej, filozoficznej, prawniczej). Podjęta przez autora analiza odzwierciedla współczesną rzeczywistość zakładu poprawczego, a wnioski z niej są ważne dla teorii i praktyki pedagogiki resocjalizacyjnej oraz dla procesu resocjalizacji w zakładach poprawczych. Co ważne, zostały one oparte na rzetelnej diagnozie niepowodzeń i trudności w funkcjonowaniu zakładu poprawczego, są dostosowane do aktualnych potrzeb i wyzwań, co może sprzyjać skutecznemu działaniu kadry pedagogicznej w zakładach poprawczych.

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego", Frąckowiak Przemysław

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego", Frąckowiak Przemysław

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego - ocena graficzna
Oceń książkę
Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-12-28 13:47:03
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005