Spis treści:
"Konteksty i meandry reform oświatowych czyli o manipulowaniu edukacją", Rondalska Dorota

Wstęp        


Zagadnienia wprowadzające

1. Uwagi o problematyce pracy i metodzie opracowania
2. Diagnozy edukacyjne oraz problemy badawcze przekazane pedagogice współczesnej przez Polskę socjalistyczną  


Część I
Problemy i konteksty ogólne
Uwarunkowania reform oświatowych
Sytuacja edukacyjna młodzieży współczesnej PolskiRozdział 1
Pomiędzy różnymi ideologiami edukacyjnymi a oświatowym egalitaryzmem    

Rozdział 2
Sytuacja edukacyjna, system oświaty, system społeczny Kontekst przeszłości i współczesności  

Rozdział 3
Stratyfikacja społeczna w pierwszych dekadach XXI wieku
Nierówności społeczne jako spadek po zmianie ustrojowej  

Rozdział 4
Problem wykluczania społecznego na przełomie XX i XXI wieku a poszukiwanie demokratycznej strategii edukacji  

Rozdział 5
Aspiracje kształceniowe jako subiektywne podłoże innowacji oświatowych  
Część II
Cywilizacyjne uwarunkowania reform oświatowych
Zróżnicowanie miast i wsi polskich
a kwestia selekcyjnego dostępu do oświatyRozdział 6
Pojęcie regionu, miasta i wsi w kontekście środowisk lokalnych oraz środowisk wychowawczych  

Rozdział 7
Klasyczne przykłady typologii miast i wsi oraz kontinua wiejsko-miejskie a nierówności w dostępie do oświaty i szkoły  

Rozdział 8
Dostęp do edukacji a selekcje szkolne w kontekście reform oświatowych
Próba zdefiniowania problemu i podania typologii  

Rozdział 9
Szanse edukacyjne i dostęp do szkoły w dotychczasowych badaniach empirycznych  

1. Krótka historia badań nad szansami edukacyjnymi, selekcjami szkolnymi, egalitaryzacją i demokratyzacją w polskiej oświacie 
2. Dostęp do edukacji w badaniach S. Kowalskiego i Zespołu Poznańsko-Gdańskiego
3. Polski syndrom selekcyjnego dostępu do edukacji i ekologiczne ujęcie równości oświatowych w badaniach M. Kozakiewicza  
4. Drogi szkolne młodzieży w badaniach podłużnych
Z. Kwiecińskiego i badaczy warszawsko-toruńskich
5. Zamiast podsumowania. Szanse i oczekiwania edukacyjne a reformowana rzeczywistość szkolnaCzęść III
Reformy oświatowo-szkolne a rozdroża myślenia
o edukacyjnej przyszłości Polaków
Rozdział 10
Historia odnowy polskiej oświaty w kontekście zmiany społecznej  

Rozdział 11
W poszukiwaniu paradygmatów demokratycznego scenariusza reform  

Rozdział 12
Strategie i warunki realizacji powojennych reform oświatowych  


1. Stanowisko J. Szczepańskiego i Komitetu Ekspertów z lat 70. XX wieku     
2. Załamanie reformy edukacyjnej lat osiemdziesiątychPrzyczyny, konsekwencje  Część IV
Zmiany oświatowe wprowadzone reformą z końca lat dziewięćdziesiątych
w perspektywie nowej rzeczywistości społecznejRozdział 13
Warunki reformy oświaty u schyłku XX wieku. Egalitarna świadomość społeczna i ułomna demokracja w kontekście obaw o polską szkołę  

Rozdział 14
Reforma a ryzyko utrwalenia instytucjonalnej legalizacji nierówności edukacyjnych     

Rozdział 15
Ogólne uwagi o założeniach, przebiegu i społecznych realiach reformy oświatowej z lat dziewięćdziesiątych XX wieku


1. Zróżnicowanie reformy w środowiskach miejskich i wiejskich Trudny pragmatyzm cywilizacyjnych i społecznych realiów 
2. Ogólna charakterystyka celów, założeń i rezultatów reformy szkoły  
3. Wpływ reformy na decentralizację oświaty Uwarunkowania jej powodzenia  Część V
Efekty reformy oświatowej z roku 1999 i szanse edukacyjne
w badaniach empirycznych regionu kaliskiego
Rozdział 16
Ogólna charakterystyka założeń i metody badawczej  


1. Przedmiot i problematyka badań  
2. Zastosowana metoda, teren i przebieg badań  


Rozdział 17
Reforma oświaty a szanse edukacyjne w Kaliszu i jego regionie – obraz empiryczny  


1. Regionalny wymiar reformy oświatowej w świetle dokumentów urzędowych  
2. Wcześniejsze typy i rodzaje szkół a oferta oświatowa z roku
Zmiany sieci szkolnej na tle zróżnicowanych środowisk Kalisza  
3. Zreformowana oferta profilowo-programowa konkretnych typów szkół  
4. Oferta oświatowa po roku 1999 na tle lokalnych środowisk różnych dzielnic Kalisza  
5. Sieć szkolna lokalnych środowisk miejskich i wiejskich regionu po reformie oświatowej  
6. Zróżnicowanie organizacyjne, lokalowo-techniczne i kadrowe szkół po roku 1999  
7. Reforma oświaty z roku 1999 a dostępność do szkół  

Rozdział 18
Społeczna akceptacja reformy oświatowej a nowy układ stratyfikacyjny i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży objętej badaniem  

Rozdział 19
Podsumowanie. Efekty reformy a typy uczestników zmiany oświatowej z roku 1999. Uwagi i wnioski końcowe  
Część VI
Reforma oświatowa z roku 2016
Innowacja na zamówienie polityczne
Rozdział 20
Dostęp do usług edukacyjnych w drugiej dekadzie XXI wieku i jego predykatory, ze szczególnym uwzględnieniem wieku i tzw. czynnika terytorialnego 

Rozdział 21
Ogólna charakterystyka celów i założeń reformy z 2016 roku  

Rozdział 22
Wyniki badań empirycznych a rządowe uzasadnienie reformy Społeczna recepcja reformy  

Rozdział 23
Podsumowanie. Uwagi i wnioski końcowe Strategia edukacyjna i aktualność proponowanej typologii uczniów
wobec reformy szkolnej z roku 2016  Zakończenie. Reforma oświatowa z lat 2016–2017 a niepokój o kształt systemu szkolnego w Polsce w pierwszej połowie XXI wieku 


Bibliografia  

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Konteksty i meandry reform oświatowych czyli o manipulowaniu edukacją", Rondalska Dorota

Celem podjętych w niniejszym opracowaniu rozważań jest wskazanie potencjalnych, już dziś widocznych zagrożeń dla powodzenia reformy z roku 2016. Inaczej mówiąc – próba prognozy przebiegu jej wdrażania do praktyki, a także ewentualnych efektów. Autorka ma nadzieję, że tego rodzaju analiza okaże się przydatna dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie w polską współczesną przestrzeń edukacyjną rozwiązań oraz innowacji oświatowych wprowadzonych w roku 2016. Jeśli tak się stanie, cel pracy zostanie osiągnięty. Jeśli nie, pozostanie kole…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Konteksty i meandry reform oświatowych czyli o manipulowaniu edukacją", Rondalska Dorota

Tytuł:

Konteksty i meandry reform oświatowych czyli o manipulowaniu edukacją


Autor: Dorota Rondalska : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-12-12
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
54,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-414-4
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Konteksty i meandry reform oświatowych czyli o manipulowaniu edukacją", Rondalska Dorota

Brak recenzji

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Konteksty i meandry reform oświatowych czyli o manipulowaniu edukacją", Rondalska Dorota

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Konteksty i meandry reform oświatowych czyli o manipulowaniu edukacją", Rondalska Dorota

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Konteksty i meandry reform oświatowych czyli o manipulowaniu edukacją - ocena graficzna
Oceń książkę
Konteksty i meandry reform oświatowych czyli o manipulowaniu edukacją
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-12-28 13:50:32
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005