Spis treści:
"Usłyszeć polifonię", Olszewski Sławomir

Spis treści

Wprowadzenie 


Rozdział pierwszy
Tożsamość zawodowa jako kategoria teoretyczno-badawcza


1. Tożsamość zawodowa w ujęciu teoretycznym   
1.1. Tożsamość jako kategoria pojęciowa   
1.2. Subsystemy tożsamości 
1.3. Tożsamość zawodowa – ujęcie definicyjne 
1.4. Mechanizmy, uwarunkowania i przebieg rozwoju tożsamości zawodowej 
1.5. Funkcje tożsamości zawodowej   
2. Tożsamość zawodowa w badaniu i opisie   
2.1. Niejednorodność terminologiczna 
2.2. Sposoby operacjonalizowania tożsamości zawodowej 
2.3. Różnorodność procedur badawczych 
2.4. Źródła i implikacje różnorodności w badaniu i opisie tożsamości zawodowej – przyczynek do namysłu Rozdział drugi
TOŻSAMOŚCI ZAWODOWE PEDAGOGÓW SPECJALNYCH – W DRODZE KU MODELOWI ANALIZY


1. Pedagog specjalny – refleksje dotyczące terminu i zasadności jego stosowania 
2. Poszukiwanie wyznaczników i specyfiki profesji pedagoga specjalnego 
3. Tożsamość zawodowa pedagoga specjalnego odpowiedzią na wyzwania profesji 
4. Propozycja trójpoziomowej hierarchii tożsamości zawodowych pedagogów specjalnych 
5. Potencjalne czynniki kształtujące zbiorową tożsamość zawodową pedagogów specjalnych 
Rozdział trzeci
ZAKRES I SPOSÓB REALIZACJI PODJĘTYCH DZIAŁAŃ BADAWCZYCH


1. Kierunek działań badawczych 
2. Problemy badawcze i hipotezy 
3. Instrumentarium badawcze 
4. Organizacja i przebieg badań   
5. Prezentacja badanej grupy Rozdział czwarty
PEDAGODZY SPECJALNI WOBEC WYZWAŃ PEŁNIONEJ PROFESJI – PRZEJAWY TOŻSAMOŚCI ZAWODOWEJ BADANYCH W ŚWIETLE WYBRANYCH UWARUNKOWAŃ


1. Pedagodzy specjalni wobec identyfikowania się z pełnioną profesją 
1.1. Identyfikacja z profesją pedagoga specjalnego 
1.2. Argumenty uzasadniające identyfikację z profesją pedagoga specjalnego 
1.2.1. Argumentacja towarzysząca całkowitej identyfikacji 
1.2.2. Argumentacja towarzysząca częściowej identyfikacji 
1.2.3. Argumentacja towarzysząca brakowi identyfikacji 
1.2.4. Zakresy zróżnicowania wypowiedzi badanych osób 
1.3. Wybrane uwarunkowania identyfikacji z profesją pedagoga specjalnego 
1.3.1. Czynniki dotyczące dotychczasowej drogi zawodowej
a identyfikacja z profesją pedagoga specjalnego 
1.3.2. Czynniki obrazujące postrzeganie własnej przestrzeni życiowej a identyfikacja z profesją pedagoga specjalnego 
2. Pedagodzy specjalni wobec wymagań i obciążeń w pracy zawodowej 
2.1. Indywidualne typy zachowań i przeżyć związanych z pracą zawodową prezentowane przez badanych pedagogów specjalnych 
2.2. Wybrane uwarunkowania zachowań i przeżyć związanych z pracą zawodową  
2.2.1. Czynniki dotyczące dotychczasowej drogi zawodowej a zachowania i przeżycia związane z pracą zawodową 
2.2.2. Czynniki obrazujące postrzeganie własnej przestrzeni życiowej a zachowania i przeżycia związane z pracą zawodową 
3. Pedagodzy specjalni wobec możności wpływania na przestrzeń zawodową 
3.1. Akceptacja określonych poziomów tożsamości zawodowej 
3.2. Wybrane uwarunkowania poziomu tożsamości zawodowej 
3.2.1. Czynniki wyznaczające kształt dotychczasowej drogi zawodowej a poziom tożsamości zawodowej 
3.2.2. Czynniki obrazujące postrzeganie własnej przestrzeni życiowej a poziom tożsamości zawodowej 
4. Pedagodzy specjalni wobec trwania w zawodzie 
4.1. Motywy trwania w zawodzie zgłaszane przez pedagogów specjalnych 
4.2. Wybrane uwarunkowania motywów trwania w zawodzie 
4.2.1. Czynniki dotyczące dotychczasowej drogi zawodowej a motywy trwania w zawodzie 
4.2.2. Czynniki obrazujące postrzeganie własnej przestrzeni życiowej a motywy trwania w zawodzieW kierunku konkluzji


1. Tożsamość zawodowa – proponowany sposób rozumienia 
2. Syntetyczne ujęcie wyników badań własnych 
3. Odkrywanie możliwości konstruowania tożsamości zawodowej 


Bibliografia 

Aneks   

Wykaz schematów, tabel, wykresów 

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Usłyszeć polifonię", Olszewski Sławomir

Tytuł niniejszej pracy: Usłyszeć polifonię. Tożsamości zawodowe pedagogów specjalnych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – odwołuje się do pojęcia „polifonia”. Pragnąłbym w ten sposób zasugerować możliwość przeniesienia znaczeń, które gromadzi wokół siebie ten termin w obszarze muzyki, na opisywane zagadnienia, obudzić skojarzenia, tak aby mogły one stanowić punkt wyjścia do refleksji związanych z tymi znaczeniami. Nawiązanie do wielogłosowości, bardzo naturalnej, charakterystycznej dla ludzkie…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Usłyszeć polifonię", Olszewski Sławomir

Tytuł:

Usłyszeć polifonię

Podtytuł:Tożsamości zawodowe pedagogów specjalnych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Sławomir Olszewski : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-01-05
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
58,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-194-5
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Usłyszeć polifonię", Olszewski Sławomir

Dodał: Impuls :: 2018-01-05 13:23:53

Pedagodzy, którzy pracują z osobami z zaburzeniami w rozwoju, a zwłaszcza ci, którzy podejmują się opieki i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, należą do grupy zawodowej wymagającej wsparcia, pomocy i zrozumienia dla swej trudnej roli zawodowej. Nadal jest to zawód nie w pełni doceniany, a jednocześnie wymagający ogromnej wiedzy i umiejętności, które przekładają się na wszechstronne kompetencje zawodowe. Jest to zawód wymagający dużej odpowiedzialności, silnie obciążający. […]

Książka Sławomira Olszewskiego Usłyszeć polifonię – tożsamości pedagogów specjalnych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną jest pozycją nowatorsko opisującą pedagogów specjalnych. Autor uznał, że najlepszą kategorią pojęciową opisującą wszechstronnie pedagoga będzie tożsamość zawodowa. Mimo że praca jest typowym przykładem badań ilościowych, zawarte w niej wypowiedzi stanowią bogate źródło wiedzy, które może być pomocne w zrozumieniu różnorodności postrzegania zawodowej roli pedagogów, a przede wszystkim wielości i zróżnicowania tożsamości zawodowej badanych.

Dr Sławomir Olszewski podjął się nie tylko trudnego zadania rzetelnego opisu wieloznacznych tożsamości zawodowych pedagogów specjalnych, ale zrobił to niezwykle rzetelnie, wręcz drobiazgowo, co było bardzo trudne, pracochłonne i ryzykowne ze względu na wielkość materiału badawczego (716 badanych osób). […]

Książka składa się z czterech obszernych rozdziałów, poprzedzonych dobrze skonstruowanym wprowadzeniem, i uzupełnionych o bibliografię oraz wykaz schematów, tabel i wykresów. Uważam, że całość monografii jest spójna, a treści w niej zawarte przedstawiono logicznie i przekonująco. […]

Autor zaprezentował pedagogów specjalnych z wielu perspektyw, co jest nie tylko ciekawym zabiegiem, ale też porządkuje dotychczasową wiedzę i rozumienie istoty tej profesji. […]

Jest to książka nowatorska i bardzo potrzebna wszystkim osobom zainteresowanym sytuacją pedagogów specjalnych, a zwłaszcza problemem budowania ich tożsamości zawodowej. … może być drogowskazem, jak kształcić przyszłych pedagogów specjalnych. Nie mam wątpliwości, że stanowi ona cenne źródło wiedzy – ważnej, a chyba nie do końca zauważanej, a może wręcz pomijanej przy rekrutacji nie tylko na studia, ale też w procesie rekrutacji do pracy. […]Prof. zw. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
Akademia Pedagogiki Specjalnej Instytut Psychologii

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Usłyszeć polifonię", Olszewski Sławomir

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Usłyszeć polifonię", Olszewski Sławomir

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Usłyszeć polifonię - ocena graficzna
Oceń książkę
Usłyszeć polifonię Tożsamości zawodowe pedagogów specjalnych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-01-05 13:23:37
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005