Spis treści:
"Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej", Kochanowska Ewa

Wstęp   


CZĘŚĆ I. TEORETYCZNA


Rozdział 1
Edukacja człowieka w perspektywie transformacji kulturowej w dobie ponowoczesności 

Wprowadzenie 
1.1. Postrzeganie człowieka w perspektywie postmodernistycznej 
1.2. Szanse i zagrożenia dla rozwoju i edukacji człowieka w dobie ponowoczesności 
1.3. Społeczno-polityczny kontekst edukacji 
1.4. Szkoła wobec cech rzeczywistości ponowoczesnej 
Podsumowanie 

Rozdział 2
Wiedza osobista jako kategoria pojęciowa w rozważaniach i badaniach nad edukacją małego dziecka 
Wprowadzenie 
2.1. W kierunku redefinicji pojęcia i funkcji wiedzy 
2.2. Wokół pojęcia i źródeł wiedzy osobistej 
2.3. Wiedza osobista versus wiedza szkolna   
2.4. Językowe determinanty wiedzy potocznej   
2.4.1. Pojęcia potoczne a pojęcia naukowe 
2.4.2. Język i mowa potoczna 
2.5. Komunikacja dydaktyczna w kontekście konstruowania wiedzy dziecka 
Podsumowanie 


Rozdział 3
Wiedza osobista dziecka w kontekście wybranych paradygmatów edukacji małego dziecka 
Wprowadzenie 
3.1. Wiedza dziecka w świetle orientacji funkcjonalno-behawiorystycznej 
3.2. Konstruktywizm jako perspektywa teoretyczna w refleksji i badaniach nad wiedzą dziecka
3.2.1. Kierunki rekonstrukcji opartego na konstruktywizmie poznawczo-rozwojowym Jeana Piageta nurtu myślenia o rozwoju poznawczym ucznia 
3.2.2. Wiedza dziecka w kontekście społeczno-kulturowej teorii poznania Lwa S. Wygotskiego
3.2.3. Socjokulturowa koncepcja Jerome’a Brunera jako perspektywa dla współczesnych badań nad wiedzą dziecka
3.3. Wiedza osobista dziecka w ujęciu kognitywistycznym 
Podsumowanie 

Rozdział 4
Wymiar i jakość codziennych doświadczeń dziecka we współczesnej przestrzeni życia i edukacji a jego wiedza osobista
Wprowadzenie 
4.1. Uczenie się przez doświadczenie i uczenie się z doświadczeń – wybrane koncepcje
4.2. Aktywność poznawcza dziecka jako źródło zmian rozwojowych i doświadczeń 
4.3. Społeczno-kulturowe warunki zmian rozwojowych i wiedzy osobistej dziecka – wybrane koncepcje 
4.4. Przestrzenie nabywania wiedzy i doświadczeń przez dziecko we współczesnej rzeczywistości 
Podsumowanie 

Rozdział 5
Nauczyciel wobec wiedzy osobistej dziecka 
Wprowadzenie 
5.1. Edukacja w kontekście potrzeb i możliwości dziecka w młodszym wieku szkolnym – w stronę nowych osiągnięć psychologii rozwojowej 
5.2. Ewolucja funkcji nauczyciela we wprowadzaniu dziecka w świat wiedzy 
5.3. Kompetencje nauczyciela jako warunek zmiany praktyki edukacyjnej w zakresie podejścia do wiedzy osobistej dziecka
5.4. Rozbudzanie ciekawości dziecka jako stymulatora wiedzy osobistej 
5.5. Rola przeżyć i emocji w procesie dochodzenia do wiedzy – język jako narzędzie ekspresji wiedzy osobistej 
5.6. Wiedza osobista dziecka w kontekście osobistych teorii nauczycieli 
Podsumowanie 


CZĘŚĆ II. BADAWCZA


Rozdział 6
Ustalenia metodologiczne 
6.1. Uzasadnienie wyboru modelu badań jakościowych
6.2. Uzasadnienie wyboru paradygmatu interpretatywnego w badaniach nad nauczycielskim rozumieniem i wykorzystaniem w praktyce wiedzy osobistej dziecka
6.3. Perspektywa fenomenograficzna w badaniach nad wiedzą osobistą dziecka w świadomości nauczycieli 
6.4. Przedmiot i cele badań 
6.5. Problemy badawcze 
6.6. Metody badawcze 
6.6.1. Wywiad otwarty jako metoda gromadzenia danych 
6.6.2. Analiza treści protokołów zajęć zintegrowanych 
6.7. Charakterystyka badanej grupy 
6.8. Przygotowanie danych do analizy i założenia dotyczące analizy wyników badań własnych 

Rozdział 7
Wiedza osobista dziecka w refleksji nauczycielskiej – rezultaty badań własnych 
7.1. Rozumienie pojęcia wiedzy osobistej dziecka 
7.2. Cechy formalne i strukturalne wiedzy osobistej dziecka 
7.2.1. Bogactwo/ubóstwo treściowe wiedzy osobistej dziecka 
7.2.2. Złożoność – globalność/zróżnicowanie treści wiedzy osobistej dziecka 
7.2.3. Konkretność/ogólność wiedzy osobistej dziecka
7.2.4. Dezintegracja/integracja wiedzy osobistej dziecka 
7.2.5. Rozbieżność/zgodność jako cecha wiedzy osobistej dziecka 
7.2.6. Nieadekwatność/adekwatność 
7.2.7. Zamkniętość/otwartość wiedzy osobistej 
7.2.8. Statyczność/dynamiczność wiedzy osobistej dziecka 
7.2.9. Obiektywizm/subiektywizm wiedzy osobistej dziecka 
7.2.10. Linearność/brak linearności wiedzy 
7.3. Źródła wiedzy i rola środowiska społecznego w tworzeniu warunków sprzyjających nabywaniu wiedzy osobistej przez dziecko 
7.4. Warunki i proces posługiwania się wiedzą osobistą przez dziecko 
7.4.1. Funkcjonalność/dysfunkcjonalność wiedzy 
7.4.2. Ocena stosunku dziecka do własnej wiedzy 
7.4.3. Symetryczność/asymetryczność wiedzy osobistej dziecka względem wiedzy nauczyciela 
7.5. Deklarowane postawy nauczycielek wobec wiedzy osobistej dzieci w praktyce
7.5.1. Akceptacja wiedzy osobistej dziecka 
7.5.2. Postawy quasi-akceptujące wiedzę osobistą dzieci 
7.6. Wiedza osobista dziecka w świadomości nauczycielek – analiza przypadków 
7.6.1. Przypadek 1 – wiedza osobista dziecka jako dydaktycznie niepożądana
7.6.2. Przypadek 2 – wiedza osobista dziecka jako dydaktycznie niekonieczna 
7.6.3. Przypadek 3 – wiedza osobista dziecka jako dydaktycznie niezbędna
7.7. Wiedza osobista dziecka w refleksji nauczycieli – próba syntezy 

Rozdział 8
Wiedza osobista dziecka w praktyce szkolnej – analiza wyników badań
8.1. Uzasadnienie wyboru sytuacji dydaktycznych jako jednostek analizy jakościowej w protokołach zajęć 
8.2. Zadania dydaktyczne jako narzędzia dokonywania zmian w wiedzy ucznia 
8.3. Kategorie opisu sposobów podejścia nauczycielek do wiedzy osobistej dziecka w praktyce
8.4. Wyniki analizy wybranych protokołów zajęć 
8.4.1. Przypadek 1 – brak zaufania ze strony nauczycielki do wiedzy osobistej dziecka
8.4.2. Przypadek 2 – pozorne zaufanie nauczycielki do wiedzy osobistej dziecka
8.4.3. Przypadek 3 – zaufanie nauczycielki do wiedzy osobistej dziecka 
8.5. Wiedza osobista dziecka w praktyce szkolnej – próba syntezy
8.6. Od deklaracji do praktycznych działań nauczycielek – dyskusja wyników Zakończenie 
Aneksy 
Bibliografia 
Wykaz tabel i schematów 
Summary 

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej", Kochanowska Ewa

Celami opracowania są: po pierwsze, przedstawienie opinii i przekonań badanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na temat wiedzy osobistej dziecka na podstawie analizy ich wypowiedzi udzielonych w trakcie indywidualnych wywiadów otwartych; po drugie, próba oglądu praktyki pedagogicznej tychże nauczycieli pod kątem sposobów aktywizowania i wykorzystywania wiedzy osobistej dziecka na zajęciach w klasach początkowych szkoły podstawowej. Podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytania: Jaki jest sposób rozumienia wiedzy osobistej dziecka…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej", Kochanowska Ewa

Tytuł:

Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej


Autor: Ewa Kochanowska : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:twarda szyta
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-01-15
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
80,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-358-1
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej", Kochanowska Ewa

Dodał: Impuls :: 2018-01-25 14:16:17

Książka jest obszernym opracowaniem o charakterze teoretyczno-empirycznym, a jej tematyka mieści się w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej, szczególnie zagadnień teoretycznych i praktycznych dydaktyki wczesnoszkolnej. Podjęcie przez Autorkę kwestii wiedzy osobistej znajduje głębokie uzasadnienie we współczesnym dyskursie naukowym. […] Praca pod względem omawianej w niej problematyki jest nowatorska, wzbogaca wiedzę o szkolnej edukacji dziecka, zakreśla ważne pole dociekań w tej dziedzinie. […] Monografia jest wartościowa poznawczo, wnosi nowe treści do pedagogiki, w tym pedagogiki wczesnoszkolnej.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Józefy Bałachowicz, prof. APS


Praca ma charakter interdyscyplinarny i odpowiada pilnym potrzebom edukacji kształtującej osoby, osobowości i indywidualności […]. Istotną wartością książki jest bogaty, dobrze dobrany zestaw literatury interdyscyplinarnie traktowanego przedmiotu jej studiów i badań. […] Publikacja stanie się cennym źródłem dla tych Czytelników, którzy chcą zgłębiać, zmieniać, wzbogacać i umożliwiać kształtowanie podmiotowych struktur osobistej wiedzy uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Wojciecha Kojsa

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej", Kochanowska Ewa

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej", Kochanowska Ewa

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - ocena graficzna
Oceń książkę
Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-01-25 14:16:01
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005