Spis treści:
"Pedagogika specjalna", Chrzanowska Iwona

Wstęp.................................................................................................................................. 9CZĘŚĆ I.
Wokół znanych kategorii i rozważań w pedagogice specjalnej............. 15Rozdział 1.
Interdyscyplinarny charakter pedagogiki specjalnej......................................... 17

1.1. Pedagogika specjalna a medycyna – wybrane problemy....................... 19
1.1.1. Międzynarodowy system diagnozy nozologicznej WHO:
ICD-10, ICIDH, ICF........................................................................................ 19
1.1.2. System diagnozy Amerykańskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego DSM-IV/DSMIV-TR/DSM-5..................................... 26
1.1.3. Pojęcie zdrowia i choroby....................................................................... 28
1.1.4. Diagnoza i terapia – istota związku pedagogiki specjalnej
i medycyny................................................................................................... 32
1.2. Pedagogika specjalna a psychologia – wybrane problemy.................... 45
1.2.1. Diagnoza dla rozwoju i system orzecznictwa.................................. 45
1.2.2. Bioekologiczna teoria systemów Urie Bronfenbrennera
a niepełnosprawność................................................................................ 49
1.2.3. Współpraca specjalistów i instytucji
a specjalne potrzeby edukacyjne uczniów....................................... 54
1.3. Pedagogika specjalna a prawo – wybrane problemy............................... 62
1.3.1. Osoba z niepełnosprawnością a rozwiązania prawne ONZ i UE.... 63
1.3.2. Osoba z niepełnosprawnością a wymiar sprawiedliwości........... 81
1.4. Pedagogika specjalna a socjologia – wybrane problemy....................... 89
1.4.1. Postawy społeczne wobec niepełnosprawności
i osób z niepełnosprawnością............................................................... 90
1.4.2. Postawy wobec osób z niepełnosprawnością
w perspektywie rówieśniczej................................................................. 98
1.4.3. Postawy wobec niepełnosprawności i osób
z niepełnosprawnością – dorośli.......................................................... 112
1.4.4. Zagrożenie wykluczeniem i marginalizacją
a niepełnosprawność................................................................................ 120
1.4.5. Warunki życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.............. 131
1.5. Terminologiczne ustalenia, terminologiczne kontrowersje
– wokół pojęcia „niepełnosprawność”............................................................ 147

Rozdział 2.
O podmiocie pedagogiki specjalnej – klasyczne ujęcia
głównych rodzajów niepełnosprawności............................................................... 162

2.1. Niepełnosprawność wzroku............................................................................... 166
2.1.1. Podstawowe pojęcia................................................................................. 166
2.1.2. Klasyfikacje uszkodzeń wzroku............................................................. 178
2.1.3. Uszkodzenie wzroku a funkcjonowanie społeczne....................... 186
2.2. Uszkodzenia słuchu............................................................................................... 195
2.2.1. Podstawowe pojęcia................................................................................. 195
2.2.2. Najpowszechniejsze klasyfikacje uszkodzeń słuchu..................... 209
2.2.3. Metody wychowania językowego osób
z uszkodzeniem słuchu............................................................................ 214
2.2.4. Osoby z uszkodzeniem słuchu w przestrzeni społecznej............ 229
2.3. Niepełnosprawność intelektualna................................................................... 240
2.3.1. Ustalenia terminologiczne i klasyfikacyjne...................................... 240
2.3.2. Zróżnicowana, wieloczynnikowa etiologia
niepełnosprawności intelektualnej..................................................... 262
2.3.3. Etapy patologizacji rozwoju osób z niepełnosprawnością
intelektualną według Małgorzaty Kościelskiej................................ 266
2.3.4. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną
w przestrzeni społecznej......................................................................... 271
2.4. Choroby przewlekłe i niepełnosprawność narządu ruchu...................... 284
2.4.1. Teoretyczne koncepcje choroby przewlekłej................................... 289
2.4.2. Konsekwencje utraty pełnej sprawności w sytuacji
choroby przewlekłej i niepełnosprawności narządu ruchu.......... 298
2.4.3. Wrodzona a nabyta utrata sprawności w chorobie
przewlekłej i niepełnosprawności narządu ruchu......................... 307
2.5. Niedostosowanie społeczne, zaburzenia zachowania
dzieci i młodzieży................................................................................................... 324
2.5.1. Podstawowe pojęcia................................................................................. 324
2.5.2. Teoretyczne koncepcje niedostosowania społecznego
i zaburzeń zachowania............................................................................. 331
2.5.3. Przestępczość nieletnich......................................................................... 349
2.5.4. Przemoc w rodzinie................................................................................... 362CZĘŚĆ II.
Współczesne zagadnienia pedagogiki specjalnej........................................ 385Rozdział 3.
Paradygmatyczne zmiany we współczesnej pedagogice specjalnej........... 387

Rozdział 4.
Specjalne potrzeby edukacyjne – między pedagogiką
a pedagogiką specjalną................................................................................................ 422

4.1. Wczesne wspomaganie rozwoju a niepełnosprawność.......................... 438
4.1.1. Podstawowe pojęcia i koncepcje teoretyczne
wczesnego wspomagania rozwoju..................................................... 438
4.1.2. Podstawy prawne wczesnego wspomagania rozwoju................ 458
4.2. ASD – autustyczne spektrum zaburzeń jako egzemplifikacja
całościowych zaburzeń rozwojowych............................................................ 465
4.2.1. Kryteria diagnostyczne spektrum zaburzeń autystycznych....... 469
4.2.2. Patogeneza spektrum zaburzeń autystycznych............................. 474
4.2.3. Osoba ze spektrum zaburzeń autystycznych
w przestrzeni społecznej......................................................................... 486
4.3. Uczeń zdolny – uczeń ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi....... 500
4.3.1. Podstawy prawne wspomagania uczniów zdolnych
w polskim systemie oświatowym........................................................ 501
4.3.2. Uczeń zdolny – uczeń uzdolniony – uczeń
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi....................................... 504
4.4. Osoba z niepełnosprawnością w różnych formach edukacji
– między segregacją a włączaniem................................................................. 532
4.4.1. Kształcenie specjalne................................................................................ 535
4.4.2. Kształcenie integracyjne.......................................................................... 544
4.4.3. Kształcenie włączające............................................................................. 554
4.4.4. Uwarunkowania kształcenia uczniów
z niepełnosprawnością w trzech typach szkół:
specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej.................................... 563
4.4.5. Zwolnienie ze sprawdzianu, egzaminu zewnętrznego
a niepełnosprawność................................................................................ 581

Rozdział 5.
Dorosłość i starość z niepełnosprawnością
– zagadnienia andragogiki i gerontologii specjalnej......................................... 592

5.1. Edukacja ponadgimnazjalna osób z niepełnosprawnością
jako wyznacznik jakości życia w dorosłości.................................................. 596
5.2. Osoba z niepełnosprawnością na rynku pracy
– uwarunkowania, rzeczywistość, szanse...................................................... 608
5.3. Subiektywne poczucie jakości życia................................................................ 618
5.4. Starość osób z niepełnosprawnością – wyzwanie
dla pedagogiki specjalnej................................................................................... 626

Rozdział 6.
Osoba z niepełnosprawnością w erze cyfrowej................................................... 631

6.1. Nowe technologie a aktywność społeczna osób
z niepełnosprawnością......................................................................................... 632
6.2. Komunikacja zapośredniczona – możliwości i zagrożenia...................... 636
6.3. Zagrożenia związane z korzystaniem z nowych technologii
komunikacyjnych a niepełnosprawność – agresja elektroniczna........ 644Bibliografia...................................................................................................................... 651
Źródła internetowe...................................................................................................... 687
Indeks rzeczowy............................................................................................................ 697
Indesk osób...................................................................................................................... 702

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Pedagogika specjalna", Chrzanowska Iwona

Publikacja, którą oddajemy do rąk czytelnika: Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, jest próbą ukazania interdyscyplinarnego dorobku naukowego w zakresie tradycyjnych i nowych obszarów badań koncentrujących się na problematyce zróżnicowania rozwojowego, jego konsekwencji i implikacji.

Zamysłem wyznaczającym uporządkowanie treści jest ich podział na dwie części: Wokół znanych kategorii i rozważań oraz Współczesne zagadnienia pedagogiki specjalnej.

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Pedagogika specjalna", Chrzanowska Iwona

Tytuł:

Pedagogika specjalna

Podtytuł:Od tradycji do współczesności

Autor: Iwona Chrzanowska : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-02-09
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
68,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-453-3
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Pedagogika specjalna", Chrzanowska Iwona

Dodał: Impuls :: 2018-02-09 11:32:56

Monografia Iwony Chrzanowskiej to praca jakiej w ostatnim dziesięcioleciu nie opublikowano. To gigantyczne zadanie twórcze z szeregiem subdyscyplinarnych i interdyscyplinarnych wątków. Warto zwrócić uwagę, że książka ma aspiracje „wyjścia” poza tradycyjny podręcznik. Między innymi temu ma służyć podział książki na dwie części. Pierwsza niejako wprowadzająca w podstawy i tradycję pedagogiki specjalnej, druga traktująca o najważniejszych problemach dzisiejszej pedagogiki specjalnej. Autorka unika w dyskusji domniemań, posługuje się twardymi danymi empirycznymi i poprawną terminologią naukową. Przy czym autorce, co uważam jest niesłychanie ważne dla tego typu publikacji, udało się znaleźć kompromis pomiędzy naukowością a zrozumiałością tekstu. Książkę czyta się dobrze bez względu na poziom rozwoju naukowego. Będzie ona zapewne pomocna nie tylko dla studentów pedagogiki specjalnej, ale również dla wszystkich innych osób stykających się w swojej pracy zawodowej z osobami niepełnosprawnymi.

Z recenzji Prof. dr hab. Amadeusz KrausePodręcznik zawiera bogatą i aktualną wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej. Autorka przytacza w nim najnowsze badania, wskazuje zagadnienia niejednoznaczne i budzące kontrowersje. Nie tylko opisuje, referuje i streszcza, ale również analizuje, porównuje i ocenia. Często akcentuje własny punkt widzenia, co jest zaletą pracy ponieważ nadaje jej indywidualny i niepowtarzalny charakter.
Uważam, że książka będzie pożądanym materiałem dydaktycznym dla studentów pedagogiki specjalnej i pedagogiki a także studentów pokrewnych dyscyplin zainteresowanych problematyką niepełnosprawności. Praca powinna zainteresować również profesjonalistów – nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, rehabilitantów.

Z recenzji Prof. dr hab. Andrzej Twardowski

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Pedagogika specjalna", Chrzanowska Iwona

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Pedagogika specjalna", Chrzanowska Iwona

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
1,00 [20]
Oceń książkę
Pedagogika specjalna Od tradycji do współczesności
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-02-09 11:32:35
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005