Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego", Eligiusz Madejski Józef Węglarz

Przeobrażenia, jakie nastąpiły w wyniku reform systemu kształcenia i wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, stały się impulsem do wprowadzenia zmian w wielu dziedzinach życia. Dotyczy to również niezwykle ważnego obszaru, jakim jest przygotowanie młodego człowieka do samodzielnego, świadomego, satysfakcjonującego i całożyciowego uczestnictwa w kulturze fizycznej. Dlatego też podejmowane inicjatywy powinny zmierzać w kierunku wprowadzania takich zmian, które byłyby zgodne z potrzebami i oczekiwaniami ogólnospołecznymi.

Rozpatrując problem zmian w obszarze kultury fizycznej, należy sobie uświadomić istotę tego procesu, który, jak pisze M. Demel,


[...] polega na krytycznym atakowaniu współczesności, przezwyciężaniu tradycji przeżytych i szkodliwych, podważaniu autorytetów, empirycznym sprawdzaniu tzw. prawd oczywistych. Polega na ciągłym niepokoju i poszukiwaniu, na równoczesnej penetracji stanu aktualnego, jego genezy i perspektyw.


poleca ImpulsPraca ta ma na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi Czytelnika na najistotniejsze problemy szkolnej edukacji fizycznej, które pośrednio lub bezpośrednio mogą wpływać na jakość kultury fizycznej. Poza tym, okolicznością sprzyjającą zmianom w jakości kształcenia i wychowania jest zwiększanie autonomii szkół.

Książka obejmuje jedynie wybrane, ale bardzo istotne obszary w procesie edukacji fizycznej. Pomimo że jej treść została opracowana na poziomie ogólnym, to jednak zawiera wiele zweryfikowanych przykładów, które nie tylko wyjaśniają poruszane w niej problemy, ale także mogą być zastosowane w praktyce.

Rozdział pierwszy wprowadza Czytelnika w świat aksjologii ciała i omawia drogi wiodące do kształtowania postaw prosomatycznych. Określone są w nim także zadania współczesnej szkoły w przygotowaniu wychowanka do uczestnictwa w kulturze fizycznej w przyszłości.

Drugi rozdział w sposób syntetyczny ukazuje drogę postępowania edukacyjnego, którego podstawą jest właściwie dobrany program i odpowiednie planowanie pracy. Uzupełnieniem tych treści są podane przykłady nowatorskich form realizacji zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym i fakultatywnym.

Rozdział trzeci poświęcono nauczycielowi wychowania fizycznego. Poszukuje się w nim odpowiedzi na pytanie: jaki jest, a jaki powinien być współczesny pedagog?

W rozdziale czwartym podjęto próbę określenia miejsca ucznia w nowym systemie edukacji fizycznej. Jest to najważniejszy problem, ponieważ współczesna myśl edukacyjna i działania z nią związane powinny być podporządkowane jego dobru. Dlatego spośród wielu poglądów dotyczących ucznia wybrano tylko te, które są najbliższe humanistycznej wersji wychowania fizycznego i na ich podstawie zbudowano model podmiotowego kształcenia i wychowania ucznia.

Pozostałe dwa rozdziały ukazują sposoby pomiarów rzeczywistych wyników pracy szkoły (rozdział piąty) i uczniów (rozdział szósty) w zakresie edukacji fizycznej. Proponowane narzędzia pomiaru oraz kryteria oceny korespondują z myślą przewodnią publikacji, jaką jest jej użyteczność w rzeczywistości szkolnej.


Opracowanie to jest zarówno zbiorem własnych refleksji popartych wieloletnim doświadczeniem zawodowym, jak i odwołaniem do bogactwa myśli i wiedzy licznych naukowców, którzy przyczynili się do jej powstania. Słowa szczególnej wdzięczności należą się przede wszystkim dwóm wybitnym uczonym – Panu Profesorowi Maciejowi Demelowi, który pokazał drogę humanistycznego wychowania fizycznego, oraz Panu Profesorowi Henrykowi Grabowskiemu, który wytyczył proste i czytelne szlaki na tej drodze.Oddając piąte już wydanie książki do rąk studentów i nauczycieli wychowania fizycznego, mamy nadzieję, że pozwoli ona nie tylko zgłębić wiedzę metodyczną, ale również inaczej spojrzeć na problemy edukacji fizycznej oraz ułatwi poszukiwanie nowych i niekonwencjonalnych rozwiązań.

Autorzy

Książka informacje
"Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego", Eligiusz Madejski Józef Węglarz

Tytuł:

Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego

Podtytuł:Podręcznik dla nauczycieli i studentów

Autor: Józef Węglarz Eligiusz Madejski : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
Edukacja
E-books

Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-03-01
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
48,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-462-5
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego", Eligiusz Madejski Józef Węglarz

Wstęp     

Rozdział I
Zadania szkoły w procesie przygotowania uczniów do uczestnictwa w kulturze fizycznej 


1.1. Edukacja fizyczna promująca wartości ciała 
1.2. Proces nauczania rozumienia potrzeb cielesnych 
1.3. Świadome ćwiczenie ciała 

Bibliografia   

Rozdział II
Programowanie, planowanie i realizacja zajęć wychowania fizycznego   


2.1. Tworzenie programów autorskich 
2.2. Planowanie pracy    …

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego", Eligiusz Madejski Józef Węglarz

Dodał: Impuls :: 2018-03-02 11:04:48

Zdrowie człowieka w dużej mierze zależy od jego sprawności fizycznej. Im większe posiada on umiejętności w tej dziedzinie, tym lepsze jest jego samopoczucie oraz ogólne nastawienie do życia. By osiągnąć odpowiednie rezultaty, konieczną staje się dbałość o rozwój fizycznej sprawności od najmłodszych lat. W wieku przedszkolnym i szkolnym o właściwy dobór ćwiczeń dbają głównie wychowawcy i nauczyciele, czego rezultaty widoczne będą w kolejnych latach życia.

Książkę Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego charakteryzuje dwojakie przeznaczenie: ogólna teoria wychowania oraz jej szczegółowe zagadnienia splatają się w całość, przy czym najbardziej zaakcentowana jest edukacja dzieci i młodzieży.

Przeznaczona dla nauczycieli i studentów publikacja Oficyny Wydawniczej Impuls doskonale łączy wiedzę z doświadczeniem. Świadomi nowego kształtu procesu edukacji fizycznej, a także troszczący się o prawidłowy poziom aktywności dzieci i młodzieży Eligiusz Madejski oraz Józef Węglarz podają zweryfikowane przykłady, nadające się do zastosowania w praktyce. W oddanej do rąk czytelnika publikacji dowodzą, że w pierwszej kolejności należy zadbać o właściwie dobrany program i jak najdokładniej zaplanować pracę. W kwestii wymagań stawianych współczesnemu nauczycielowi wychowania fizycznego autorzy analizują zależności zachodzące pomiędzy kwalifikacjami a kompetencjami, podają konkretne rozwiązania dotyczące modelu kształcenia oraz rozwoju zawodowego, uczulają na konieczność nieustannej aktywności pedagogicznej, a także stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych w postaci edukacji multimedialnej.

Ponieważ w procesie kształcenia nie może zabraknąć osoby ucznia, wiele uwagi poświęcono istocie procesu fizycznego kształcenia oraz wychowania, kładąc nacisk na usprawnianie ciała i rozwijanie umiejętności ruchowych przy równoczesnej trosce o rozwój postaw prospołecznych. W celu ułatwienia poszukiwania nowych i niekonwencjonalnych rozwiązań uwaga czytelnika została skupiona również na problematyce mierzenia jakości pracy zreformowanej szkoły oraz ucznia. Ze względu na ukierunkowanie niniejszej publikacji w zakresie kultury fizycznej zaproponowano określone kryteria, konkretne obszary oraz przykładowe narzędzia.

W swoich przemyśleniach autorzy wielokrotnie odwołują się do opinii specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki, terapii oraz medycyny. Cytują fragmenty ich dzieł, ogólnie przyjęte definicje i klasyfikacje.

W tekście znalazły się ryciny, wykresy, zestawienia, przykładowe konspekty, arkusze i plany, a także tabelki z danymi, których źródłem są własne opracowania, materiały naukowe, rozporządzenia i powszechnie stosowane testy. Na początku każdego rozdziału znalazła się myśl, zaczerpnięta z bogactwa przeżyć i doświadczeń ludzi znanych a fragmenty wyjaśniające oraz warte zapamiętania zamieszczono w ramkach. Bogata bibliografia (polsko- i obcojęzyczna) wskazuje nie tylko na ogrom pracy włożonej przez autorów, ale przede wszystkim nadaje lekturze charakteru naukowego.

Książka Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego jest podręcznikiem przeznaczonym dla studentów pedagogiki, trenerów sportowych i nauczycieli wychowania fizycznego. Wiedza, którą pogłębią oni w oparciu o zaproponowaną publikację, z pewnością zaowocuje rozwojem sprawności fizycznej uczniów.

Danuta Szelejewska
źródło: http://www.granice.pl/recenzja,wybrane-zagadnienia-wspolczesnej-metodyki-wychowania-fizycznego--podrecznik-dla-nauczycieli-i-studentow,6583

Lektura tekstu daje podstawy do stwierdzenia, że Autorzy wywiązali się z podjętego zadania należycie
i umiejętnie powiązali współczesne tendencje dydaktyczne, edukacyjne z nowoczesną praktyką szkolną. [...] praca ma walory nowoczesnego opracowania z dziedziny dydaktyki przedmiotowej, przydatnego i dla studentów kierunku wychowania fizycznego, i dla nauczycieli wychowania fizycznego na różnych szczeblach szkolnych, i dla pracowników naukowych katedr wychowania fizycznego uczelni wyższych.

Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Palki[...] Autorzy wykorzystali nie tylko swoją głęboką wiedzę i bogate doświadczenie, ale również odwołali się do przykładowych rozwiązań autorstwa innych metodyków lub nauczycieli. To sprawia, że lekturę książki warto polecić każdemu, kto próbuje zrozumieć specyfikę współczesnej metodyki wychowania fizycznego. Będąc o tym przekonanym, wyrażam słowa zadowolenia, że recenzowana publikacja zostanie wydana drukiem oraz że ja już dołączyłem do grona jej czytelników.


Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Tomasza Frołowicza

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego", Eligiusz Madejski Józef Węglarz

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego", Eligiusz Madejski Józef Węglarz

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego - ocena graficzna
Oceń książkę
Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego Podręcznik dla nauczycieli i studentów
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-03-02 11:04:43
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005