Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej", Gola Beata

Praca składa się z ośmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiam filozoficzne podłoże edukacji ekologicznej, zwracając uwagę na rozwój filozofii ekologicznej i etyki środowiskowej. Poddaję analizom trzy koncepcje etyki środowiskowej: antropocentryczną, biocentryczną i holistyczną, przedstawiając poglądy ich reprezentantów i wyprowadzając z nich zbiór wartości etyki środowiskowej oraz rekonstruując systemy aksjologiczne właściwe dla etyki antropocentrycznej, biocentrycznej i holistycznej. W rozdziale tym jest również miejsce na przedstawienie koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz nurtu ekologii głębokiej jako filozofii i strategii realizacji wartości etyki środowiskowej.

Drugi rozdział pracy pokazuje wyzwania ekologiczne jako obszar myślenia i działania pedagogicznego. Dlatego na początku przedstawiam ważniejsze międzynarodowe i polskie dokumenty określające zadania edukacji ekologicznej w odpowiedzi na kryzys ekologiczny. Zamieszczam także głos pedagogów polskich począwszy od lat 80. XX wieku, przejętych troską o środowisko przyrodnicze i wyzwania, jakie niesie XXI wiek. W rozdziale tym ukazuję zakorzenienie edukacji ekologicznej w pedagogice społecznej, przedstawiam zakres badawczy pedagogiki ekologicznej oraz rozwój edukacji ekologicznej w kierunku edukacji sustensywnej i globalnej w odpowiedzi na globalne wyzwania współczesnej cywilizacji. Na końcu rozdziału przybliżam proces kształtowania świadomości ekologicznej i proekologicznych postaw w edukacji.

W rozdziale trzecim opisuję tok postępowania badawczego, począwszy od ustalenia problematyki, poprzez dobór podręczników do badań i ustalenia wyznaczników określania modelu edukacji ekologicznej w podręcznikach, po prezentację metody badań i konstrukcję klucza kategoryzacyjnego. Analizuję również znaczenie programu nauczania w kontekście funkcji społecznych, jakie może on pełnić, co stanowi tło dla tworzenia programów edukacji ekologicznej.

W rozdziałach czwartym, piątym i szóstym przedstawiam wyniki analiz wybranych podręczników szkolnych służących edukacji ekologicznej pod kątem obecności w nich etyki środowiskowej. W kolejnych rozdziałach prezentuję wyniki badań własnych, odpowiednio na I, II i III etapie edukacyjnym wraz z analizą podstawy programowej w interesującym mnie zakresie.

Rozdział siódmy stanowi o aplikacjach etyki środowiskowej do praktyki edukacyjnej na przykładzie odkrywania ekologicznego porządku życia we Wrocławskiej Szkole Przyszłości i nieoficjalnej edukacji ekologicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

W rozdziale ósmym będącym podsumowaniem książki zamieszczam diagnozę treści formalnej edukacji ekologicznej w kontekście fundującej ją etyki środowiskowej. Całość kończy refleksja pt. Konieczność, utopia czy współczesne fiasko edukacji ekologicznej? W poszukiwaniu złotego środka.Celem badań Autorki jest rozpoznanie (rekonstrukcja) różnych koncepcji etyki środowiskowej w treściach podręczników szkolnych do wybranych przedmiotów służących multidyscyplinarnej edukacji ekologicznej w Polsce.

Zadanie to podjęła poprzez przeprowadzenie analizy treści:

– podstawy programowej kształcenia ogólnego w znaczących dla badań aspektach;
– podręczników szkolnych do wybranych przedmiotów na trzech etapach nauczania (I, II, III etap edukacyjny – edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa klasy IV–VI, gimnazjum).


Pozwoli to uzyskać odpowiedź na główny problem badawczy zawarty w pytaniu: W jakim zakresie w treściach podręczników szkolnych służących edukacji ekologicznej zawarte są odniesienia bezpośrednie i pośrednie do etyki środowiskowej?Aby odpowiedzieć na to p

ytanie, przedstawiła w pracy każdą odmianę etyki środowiskowej (etykę antropocentryczną, biocentryczną i holistyczną) i na tej podstawie stworzyła narzędzie badawcze (klucz kategoryzacyjny) do analizy treści podręczników szkolnyc.

Proponowana w podręcznikach szkolnych etyka środowiskowa (w podstawie programowej, przez autorów programów nauczania określonych przedmiotów, autorów podręczników szkolnych, a także przez nauczycieli i dyrektora szkoły zatwierdzającego program szkolny) wpływa na to, co się uczy (jakie cele? jakie treści? jakie paradygmaty?) i jak się uczy (jakie metody, środki, strategie?). Autorka przyjeła zatem, że myślenie oraz wartościowanie ekologiczne obecne w filozoficznych podstawach edukacji ekologicznej (czyli w odmianach etyki środowiskowej) zasadniczo wpływa na konkretny program edukacji ekologicznej. [...]

Książka informacje
"Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej", Gola Beata

Tytuł:

Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej


Autor: Beata Gola : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
E-books
psychologia, pedagogika

Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-04-13
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
60,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-471-7
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej", Gola Beata

Wprowadzenie    


Rozdział 1
Filozoficzne podłoże edukacji ekologicznej 


1.1. Rozwój filozofii ekologicznej    
1.2. Koncepcje etyki środowiskowej    
1.2.1. Etyka antropocentryczna   
1.2.2. Etyka biocentryczna   
1.2.3. Etyka holistyczna    
1.3. Wartości etyki ekologicznej   
1.4. Strategie realizacji wartości etyki środowiskowej    
1.4.1. Zrównoważony rozwój&…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej", Gola Beata

Dodał: Impuls :: 2018-04-17 10:39:26

Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie, szczególnie wśród pedagogów, na monografie z zakresu aspektów etycznych w edukacji ekologicznej. Książka przedstawia obszerne kompendium wiedzy dotyczące miejsca etyki środowiskowej w procesie edukacyjnym i wskazuje na zaniedbania w tej dziedzinie. Istnieje ogólna potrzeba włączenia zagadnień etyki zarówno do podstawy programowej kształcenia ogólnego, jak i podręczników szkolnych oraz do procesu kształcenia pedagogów i nauczycieli. Analiza wyników badań prowadzi Autorkę do sformułowania postulatów odnoszących się do potrzeby wprowadzenia kształcenia humanistycznego w szkolnej edukacji ekologicznej, a zwłaszcza zagadnień z filozofii ekologicznej i etyki środowiskowej. Książkę oceniam bardzo wysoko, uważam, że publikacja jest bardzo pożądana na rynku wydawniczym głównie przez pedagogów, środowisko akademickie i nauczycielskie.


Z recenzji dr hab. Ligii Tuszyńskiej, prof. APSKsiążka Beaty Goli w sposób kompetentny charakteryzuje proces edukacji ekologicznej prowadzonej w polskiej szkole na trzech etapach nauczania. Badania zostały rozwinięte w dwóch kierunkach. Pierwszy dotyczy kwestii obecności treści etyki ekologicznej w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz charakterystyki zbioru wartości ekologicznych preferowanych w podręcznikach i wskazania ich związku z systemami aksjologicznymi głównych nurtów etyki ekologicznej (antropocentrycznym, biocentrycznym i holistycznym). Drugi kierunek badań skupia się wokół oceny zgodności realizowanego w ostatnich latach programu edukacji ekologicznej z nowym paradygmatem edukacyjnym z tego zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Rzetelna analiza zawartości podręczników z zaprezentowanych punktów widzenia pozwoliła Autorce na sformułowanie dobrze uzasadnionych konkluzji. Przedstawione w książce wnioski są ważnym głosem w dyskusjach na temat wywiązywania się Polski z przyjętych zobowiązań międzynarodowych dotyczących prowadzenia edukacji ekologicznej oraz doskonalenia podstawy programowej takiej edukacji w szkołach.


Z recenzji dr. hab. Andrzeja Papuzińskiego, prof. UKW

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej", Gola Beata

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej", Gola Beata

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej - ocena graficzna
Oceń książkę
Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-04-17 10:39:10
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005