Spis treści:
"Psychologia mediów i komunikowania", Ogonowska Agnieszka

Wstęp     

Rozdział 1
Psychologia mediów: geneza, kierunki i metody badań, wpływ na odbiorcę/użytkownika 


1.1. Geneza psychologii mediów i współczesne inspiracje naukowo-badawcze 
1.1.1. Prekognitywna koncepcja odbioru filmu Hugo Münsterberga
1.1.2. Psychologia Gestalt w koncepcji psychologii sztuki Rudolfa Arnheima 
1.1.3. Montaż, prawa umysłu i wyzwalanie emocji
1.1.4. Psychoanaliza i media 
1.1.4.1. Aparat i dyspozytyw 
1.1.4.2. Psychoanaliza jako metoda interpretacji 
1.1.5. Pozostałe źródła inspiracji badawczych 
1.1.5.1. Behawioryzm i teoria społecznego uczenia się 
1.1.5.2. Paradygmat poznawczy i kognitywizm 
1.1.5.2.1. Paradygmat poznawczy i ujęcie rozwojowe 
1.1.5.2.2. Paradygmat poznawczy i koncepcja inteligencji wielorakiej 
1.1.5.3. Biologiczne podstawy zachowań medialnych człowieka 
1.1.5.4. Psychologia ewolucyjna i psychologia międzykulturowa w rozwoju homo medialis 
1.1.5.5. Uczenie się przez działanie i filozofia pragmatyczna Johna Deweya 
1.2. Psychologia mediów: kluczowe obszary badawcze
1.2.1. Psychologia literatury: tematy – metody – kierunki wpływu 
1.2.2. Psychologia fotografii: przekaz wizualny jako źródło danych psychologicznych
1.2.3. Psychologia radia: początki badań psychologicznych nad odbiorem programów radiowych
1.2.4. Zaangażowanie widza w przedstawienie teatralne: ujęcie kognitywne
1.2.4.1. Psychodrama: wykorzystanie medium teatru w terapii, edukacji i wychowaniu
1.3. Metody badań wykorzystywane w psychologii mediów 

Podsumowanie rozdziału 1 


Rozdział 2
Media tradycyjne i nowe media: wpływ na odbiorcę i użytkownika 


2.1. Wpływ społeczny a modelowe sytuacje i strategie komunikacyjne 
2.2. Konwergencja mediów i performatyzacja zachowań odbiorczych 
2.2.1. Multitasking medialny: typy i konsekwencje wielozadaniowości 
2.3. Wpływ mediów na użytkownika a problem przemocy medialnej
2.4. Ekrany statyczne i dynamiczne w kontekście form aktywności odbiorcy/użytkownika
2.4.1. Wpływ ekranów na rozwój dziecka

Podsumowanie rozdziału 2 


Rozdział 3
Reprezentacja, przedstawienie, komunikacji


3.1. Reprezentacje poznawcze a reprezentacje medialne 
3.1.1. Formy i zastosowania reprezentacji w mediach 
3.1.2. Typy myślenia a rozumienie przekazów medialnych 
3.1.3. Problem identyfikacji w kontekście reprezentacji medialnych
3.2. Kategoria reprezentacji w filozofii i semiotyce
3.3. Filozofie reprezentacji a rozumienie przekazu 
3.4. Problem reprezentacji w badaniach nad nowymi mediami 
3.5. Komunikologia: kluczowe kierunki badań 
3.5.1. Sposoby komunikowania się ludzi 
3.5.2. Formy komunikowania się ludzi 
3.5.3. Cele komunikowania się 
3.5.4. Bazowe elementy procesu komunikowania
3.6. Współczesna komunikologia i media 
3.6.1. Teoria użytkowania i korzyści, czyli pytanie o potrzeby społeczne 
3.6.2. Aktorzy społeczni i sztuka kreowania wrażeń w koncepcji Ervinga Goffmana
3.6.3. Brytyjskie studia kulturowe 
3.6.4. Determinizm technologiczny
3.6.4.1. Od globalnej wioski do efektu wioski 
3.6.5. Inne modele komunikacyjne 

Podsumowanie rozdziału 3 


Rozdział 4
Patologiczne formy korzystania z mediów i cyberprzemoc 


4.1. Zasoby człowieka i ich wpływ na rozwój osobowy 
4.2. Patologiczne korzystanie z mediów: ujęcie procesualne 
4.3. Symptomy patologicznego korzystania z mediów 
4.4. Patologiczne korzystanie z mediów jako reakcja na sytuację stresową
4.5. Patologiczne zachowania medialne a cechy nowych mediów 
4.5.1. Potencjalnie uzależniające cechy gier komputerowych 
4.6. Siecioholizm: rodzaje patologicznego uzależnienia od Internetu 
4.6.1. Formy siecioholizmu 
4.7. Patologiczny hazard i e-hazard 
4.8. Fonoholizm 
4.9. Podatność na patologiczne korzystanie z mediów 
4.10. Dynamika i fazy procesu zmiany w leczeniu 
4.11. Formy profilaktyki uzależnień medialnych 
4.11.1. Poziomy i strategie działań profilaktycznych 
4.11.2. Edukacja medialna jako forma profilaktyki uzależnień 
4.12. Zagrożenia (w) sieci 
4.12.1. Przemoc w realu a cyberprzemoc 
4.13. Model zdrowego życia w świecie nowych technologii

Podsumowanie rozdziału 4 


Rozdział 5
Rola filmu w edukacji psychologicznej i nauczaniu 


5.1. Film psychologiczny jako narzędzie edukacji 
5.1.1. Film psychologiczny w świetle wybranych nauk humanistycznych i społecznych 
5.1.2. Edukacyjna rola filmów zastanych 
5.1.3. Analiza hermeneutyczna w edukacji psychologicznej 
5.2. Kierunki pracy z filmem w edukacji formalnej 
5.3. Edukacja filmowa w rozwoju dziecka 
5.3.1. Dorośli i opiekunowie jako mediatorzy. Formy, typy i cele mediacji 
5.4. „Język” filmu a procesy przetwarzania i zapamiętywania informacji 

Podsumowanie rozdziału 5 


Rozdział 6
Psychologia mediów: perspektywy dalszych badań oraz wpływ na inne nauki społeczne, medyczne i humanistyczne 


6.1. Voyeuryzm i ekshibicjonizm: z medycyny i psychologii do filmoznawstwa, medioznawstwa oraz badań kulturowych 
6.1.1. Voyeuryzm i ekshibicjonizm medialny: poza seksem, seksualnością, erotyką i pornografią
6.1.2. Telenowele dokumentalne, reality show i eksperymenty psychologiczne Philipa Zimbardo 
6.2. Media a zaburzenia zachowania i procesów komunikacji 
6.2.1. „Człowiek – robot”, „człowiek – interfejs”: komunikacja, interakcja czy technologiczna moda? 

Podsumowanie rozdziału 6 


Bibliografia   

Filmografia 

Wykaz tabel   

Indeks nazwisk 

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Psychologia mediów i komunikowania", Ogonowska Agnieszka

Książka stanowi kompendium podstawowej wiedzy związanej z psychologią mediów. Przedstawia jej umiejscowienie na tle innych subdyscyplin psychologii oraz filmoznawstwa, medioznawstwa i komunikologii (nauki o mediach i komunikowaniu), genezę powstania, zakres i przedmiot zainteresowań, jak również wykorzystywane metody badawcze. To czyni z psychologii mediów dyscyplinę hybrydyczną, która obejmuje cztery sfery: metodologię (M), etykę (E), teorię (T) i aplikację (w sumie: META); pretenduje ona do roli psychologii zintegrowanej, która w ra…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Psychologia mediów i komunikowania", Ogonowska Agnieszka

Tytuł:

Psychologia mediów i komunikowania

Podtytuł:Wprowadzenie

Autor: Agnieszka Ogonowska : Autor tekstu

Wydawca:
Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-04-25
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
49,80
ISBN /ISSN:978-83-8095-421-2
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Psychologia mediów i komunikowania", Ogonowska Agnieszka

Brak recenzji

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Psychologia mediów i komunikowania", Ogonowska Agnieszka

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Psychologia mediów i komunikowania", Ogonowska Agnieszka

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Psychologia mediów i komunikowania - ocena graficzna
Oceń książkę
Psychologia mediów i komunikowania Wprowadzenie
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-04-30 14:22:37
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005