Spis treści:
"Humanistyka stosowana", Witkowski Lech

Spis treści
Podziękowania ................................................................................................................... 15
Wprowadzenie .................................................................................................................. 17
Profil I
O nową metodologię analiz praktyki estetyzacji i krytykę –
w poszukiwaniu krytycznego dyskursu
Wstęp do profilu I ............................................................................................................. 35
Estetyka versus aksjologia w ujęciu krytyczno-epistemologicznym
teorii i praktyki kulturowej/społecznej .......................................................................... 37
Wstęp ............................................................................................................................ 37
Część I. Edukacja między strzępkami kultury
i resztkami tradycji w niemocy nowoczesności ....................................................... 43
Część II. O estetyzacji obecności tradycji myślowej w obiegowych narracjach
akademickich w humanistyce z pedagogiką w tle .................................................. 58
Przesądzające wyobrażenia i roszczenia w kwestii jakości
postawy poznawczej z realizmem estetycznym w tle ...................................... 62
Pedagogiczne pytania o estetykę i estetyzację
w kontekście wartościowania w edukacji ........................................................... 66
Aksjologia pedagogiczna w świetle idei pedagogiki niewidzialnej
(przypadki Basila Bernsteina i Heleny Radlińskiej, choć nie tylko) ............. 74
Zamiast zakończenia ........................................................................................................ 76
Tradycja versus współczesność. Przyczynek do sporu o historię najnowszą
myśli pedagogicznej w Polsce .......................................................................................... 81
Wstęp ............................................................................................................................ 81
Ukierunkowanie i zastrzeżenia metodologiczne .................................................... 84
Jak czytać krytycznie tradycję w trosce o wspólnotę i jej współczesność? .............. 89
Wyobraźnia narracyjna i jej typy .............................................................................. 92
Witkowski_Humanistyka stosowana.indb 7 16.11.2017 06:42
8 Spis treści
Problem fingowania jako uwikłanie w symulację ................................................. 97
O prawie do fikcji w ekranizacji tradycji przez narracje metahistoryczne ....... 101
Odczytanie Heleny Radlińskiej w próbie przezwyciężenia
dziesięciu dominujących mitów narracji ................................................................ 103
Między „nieobecnymi dyskursami” współczesności a „źle obecnymi”
dyskursami tradycji ................................................................................................... 109
Zamiast zakończenia. Wizerunek versus kondycja ............................................. 113
Osobliwości profesjonalizmu zawodów pedagogicznych .......................................... 119
Wstęp .......................................................................................................................... 119
Przesłanki wyjściowe problemu .............................................................................. 120
Pochwała perspektywy odbiorcy działań .............................................................. 121
Pęknięcie normatywne .............................................................................................. 123
Pęknięcie kontekstów – kilka dalszych ilustracji ................................................. 123
Ostrzeżenie Sorena Kierkegaarda i postawy
według Zygmunta Baumana................................................................................. 124
Pierre Bourdieu obnaża sojusz wrogów............................................................ 124
Trop radykalny – Peter McLaren ..................................................................... 125
Lekcja Johanna Christiana Friedricha Hölderlina ......................................... 125
Martwy czy zmarniały ........................................................................................ 125
Niebotyczne braki ............................................................................................... 126
Archetyp Sokratesa ............................................................................................. 126
Roszczenia Platona ............................................................................................. 126
Wartości i niebezpieczeństwa chodzą parami ................................................ 127
Syndrom wyzerowania ....................................................................................... 127
Żywy czy witalny ................................................................................................ 127
Janusowe oblicze profesjonalisty ....................................................................... 128
Jednoznaczny czy jednostronny ........................................................................ 128
Ideały oksymoroniczne ....................................................................................... 129
Profesjonalizmy z różnych wzorów wolności i typów dialogu ..................... 130
Od ambiwalencji estetyk do estetyki ambiwalencji ........................................ 130
Trop podpowiedzi Jürgena Habermasa ........................................................... 130
Odmienne inspiracje psychologiczne i psychoanalityczne ............................ 131
Dwubiegunowość ramy ...................................................................................... 131
Groźby ran i krzywd – w stronę patologii edukacji ....................................... 132
Patologia wpisana w wygodę ............................................................................. 134
Inspiracje z medycyny ......................................................................................... 135
Zawód niemożliwy .............................................................................................. 136
Zwielokrotniony Syzyf ....................................................................................... 137
Pułapki Odyseusza .............................................................................................. 138
Syndrom Morfeusza, czyli Pa-Me-Lo, żegnaj ................................................. 138
Witkowski_Humanistyka stosowana.indb 8 16.11.2017 06:42
Spis treści 9
Czym uczymy? Jak przejąć (się) ....................................................................... 139
Gdzie są najlepsi nauczyciele? Między stajnią a sypialnią ........................... 139
W stronę kuchni pedagogicznej – o pokarm dla ducha .............................. 140
Credo – marzenie o gotowości do pożytecznej śmierci ............................... 141
Profil II
W stronę teorii i kultury praktyki
Dojrzewanie do pedagogiki społecznej, pracy socjalnej
i mediacji rodzinnej
Wstęp do profilu II ........................................................................................................ 145
Filozoficzne aspekty pracy socjalnej (rekonesans w retrospekcji) ........................... 147
Wstęp ......................................................................................................................... 147
Jak czytać pedagogikę społeczną?
W stronę pedagogiki kompletnej Heleny Radlińskiej ............................................. 167
Wstęp ......................................................................................................................... 167
O dojrzałości podejścia do dyskursu „założycielskiego” ..................................... 168
Między wspólnotą pokoleniową a bliskością i wiernością ................................. 175
Czytanie jako twórcza rekontekstualizacja .......................................................... 180
O nową epistemologię i krytycyzm ....................................................................... 183
Pedagogika wobec przebudzenia i społecznej niewidzialności ......................... 189
O problematyczności i normatywności „środowiska” ........................................ 193
Zamiast zakończenia ............................................................................................... 197
W stronę dwoistości. O dojrzewaniu dyskursu pracy socjalnej w Polsce
w kontekście trudnej ewolucji pedagogiki społecznej ............................................... 199
Wstęp ......................................................................................................................... 199
Dwoistość środowiska oraz dwoistość w podejściu ekologicznym
do pracy socjalnej ...................................................................................................... 202
O dwoistości i ambiwalencji w pedagogice społecznej – przykłady dla teorii
pracy socjalnej dyskursu Franza Hamburgera oraz Michaela Winklera ........ 209
Przykłady dialektyki w ujęciu Aleksandra Kamińskiego .................................. 226
Zamiast zakończenia – rama dylematyczności ................................................... 230
W trosce o mediację pedagogiczną (na rzecz dwoistości
„uwspólnionego doświadczenia”) ................................................................................. 235
Witkowski_Humanistyka stosowana.indb 9 16.11.2017 06:42
10 Spis treści
Profil III
Próby nowych inspiracji dla praktyki społecznej
Wstęp do profilu III ....................................................................................................... 261
O dynamiczne, antropologiczne i strukturalne ujęcie wartości i norm
w działaniu profesjonalnym (problem dwoistej specyfiki
zarządzania humanistycznego) .................................................................................... 263
Wstęp ......................................................................................................................... 263
O zawodach, sytuacjach i zadaniach niemożliwych, a zarazem koniecznych –
poza filozofię, Sigmunda Freuda i Gustave’a Flauberta ....................................... 266
Teza główna: ambiwalencja strukturalna ............................................................. 273
Pięć ilustracji ambiwalencji strukturalnej: Robert K. Merton, Paul Fustier,
Erik H. Erikson, Jürgen Habermas i Zygmunt Bauman .................................. 276
Trzy inspiracje: Jacques Lacan, Witold Gombrowicz,
Bogdan Suchodolski ................................................................................................ 282
Prymarne (pełne) pytania humanistyczne ........................................................... 284
O dominacji i słabościach racjonalności homo oeconomicus ................................ 286
O wrażliwości moralnej i społecznej homo oeconomicus ...................................... 291
Próba modelu homo disoeconomicus ......................................................................... 294
Amitai Etzioni: w stronę nowej psychologii ekonomicznej ............................... 299
Przypadek Pierre’a Bourdieu: socjologia przeciw
ekonomizmowi myślenia ......................................................................................... 305
Polska klasyka: Stanisław Brzozowski i Cyprian Kamil Norwid,
czyli pochwała bezinteresowności przeciw ekonomizmowi .............................. 313
Działanie poza paradygmatem sukcesu i kapitału ludzkiego ............................ 316
O pułapkach ekonomizacji edukacji ...................................................................... 322
Zamiast zakończenia ............................................................................................... 326
Człowiek i profesjonalizm w pracy socjalnej (czyli jak bronić wolontariat
przed woluntaryzmem – spojrzenie filozofa) ............................................................. 327
Wstęp ......................................................................................................................... 327
Sprzeciw wobec marketingu i pragmatyzmu ....................................................... 328
W stronę działania osobotwórczego ..................................................................... 331
Pytanie o cechy woluntaryzmu .............................................................................. 333
Wolontariusz jako słaby człowiek w trudnej roli ................................................ 335
Jak dojrzewać do wolontariatu? .............................................................................. 337
Zakończenie – wspólnota z losem Syzyfa ............................................................ 338
Witkowski_Humanistyka stosowana.indb 10 16.11.2017 06:42
Spis treści 11
W stronę kultury profesjonalizacji
Koncepcja Jean-Marie Barbiera działania w pedagogice społecznej
(esej recenzyjny nie tylko na rzecz pracy socjalnej) ................................................... 341
Wstęp ......................................................................................................................... 341
Profesjonalizm jako zarządzanie tożsamością ..................................................... 342
Tropy ogólnopedagogiczne ..................................................................................... 349
Tropy dla pracy socjalnej ......................................................................................... 353
Trop dwoistości jako centrum nowego paradygmatu pedagogicznego ............ 360
Zamiast zakończenia ............................................................................................... 363
O dwoistościach autorytetu pracownika socjalnego
(w kształceniu profesjonalnym i jako wyzwania praktycznego) ............................. 367
Wstęp ......................................................................................................................... 367
O pracy filozoficznej na rzecz pracy socjalnej ...................................................... 369
O przebijaniu się filozofii do pedagogiki społecznej ........................................... 372
Trzy przestrzenie relacji w działaniu pedagogicznym ........................................ 375
O idei dwoistości w pedagogice .............................................................................. 377
O pojęciu autorytetu ................................................................................................ 382
Obosieczność działania znoszącego siebie ........................................................... 385
O trzech ideach Maxa Webera w kontekście pracy socjalnej ............................ 388
Upadek idei marginesu? (O paradoksach marginalizacji w społeczeństwie
i w naukach społecznych) .............................................................................................. 393
Wstęp ......................................................................................................................... 393
Dwadzieścia dwa przejawy zmiany statusu marginesu ...................................... 397
Od poszukiwania podmiotu do odkrywania pomiotu: trzy reakcje Kaina
na wykluczenie i obojętność według Jeana-Paula Sartre’a
oraz puenta Krystiana Lupy ................................................................................... 417
Szkoła nie z marginesu, ale z antyświata humanizmu ....................................... 421
Uczestnictwo w polityce i demokracji jako pole dla marginalizacji
(przypadek wsi) ......................................................................................................... 425
Automarginalizacja jako podmiotowa strategia twórcza,
obowiązek etyczny bądź dylemat w nauce i sztuce ............................................. 428
Pochwała Pierre’a Bourdieu „instytucji marginalnych uniwersytecko” ........... 431
O prawie i obowiązku poczucia wykluczenia ...................................................... 434
Zamiast zakończenia. Czas rehabilitacji marginesu .......................................... 437
Witkowski_Humanistyka stosowana.indb 11 16.11.2017 06:42
12 Spis treści
Normatywność pedagogiczna w świetle dwoistych przekrojów i przekształceń
w humanistyce i kulturze współczesnej (próba rekonesansu) .................................. 441
Wstęp ......................................................................................................................... 441
O typach normatywności dyskursu pedagogicznego ......................................... 442
O translokacyjnych powinnościach edukacji ....................................................... 449
Profil IV
Okazjonalne retrospekcje i próby syntezy
Wstęp do profilu IV ....................................................................................................... 461
Wartościowanie i normatywność
Uwagi w poszukiwaniu narracji problematyzującej kwestie podstawowe ............ 463
Autorytet i wartości u stóp ........................................................................................... 474
Wstęp ......................................................................................................................... 475
W poszukiwaniu autorytetu, przeciw oszukiwaniu autorytetem .................... 476
Wyznanie zbuntowanego pesymisty w obliczu samobójstwa edukacji
we władzy zombi ....................................................................................................... 481
O świadomości porażki ważnej próby wspólnotowej
dziekana Paula Ricoeura ......................................................................................... 484
Czy jest miejsce na autorytet w getcie inteligenckim? ........................................ 489
Cztery miejsca sytuowania autorytetu za czterema ujęciami dziejowości
u Martina Heideggera ............................................................................................. 491
O niezwykłości autorytetu, chybotliwości znaczeń i kłopotliwości
arcydzieła u Andrzeja Kijowskiego ....................................................................... 495
Zamiast zakończenia ............................................................................................... 498
Rozprawa z autorytetem
W stronę autorytu przejścia ......................................................................................... 501
Erikson jako „wielki nieobecny”
Versus, czyli o rozumieniu faz w cyklu życia
(słowo dopełniające o potencjale modelu) ................................................................... 517
Posłanie tekstu .......................................................................................................... 517
Wstęp ......................................................................................................................... 520
O przebijaniu się koncepcji Erika H. Eriksona w pedagogice polskiej ............ 523
O ujęciu Erika H. Eriksona w „filozofii osobowości”
Tadeusza Kobierzyckiego ........................................................................................ 531
Witkowski_Humanistyka stosowana.indb 12 16.11.2017 06:42
Spis treści 13
Trop Erika H. Eriksona w podręczniku Zbigniewa Łosia ............................... 535
Zamiast zakończenia ............................................................................................... 539
Współczesne „systemy” edukacyjne między samoregulacją i autodegradacją ...... 541
Wstęp ......................................................................................................................... 541
W oczekiwaniu na fiasko retoryki „systemowej”
wobec edukacji i wartości? ...................................................................................... 545
Kierunki problematyzacji i prześwitów problematyczności ............................. 556
O przezwyciężaniu systemów z perspektywy filozoficznej ............................... 559
Niewygodne, acz niezbędne, pytania o system .................................................... 563
O fikcji systemu w szkolnictwie wyższym ........................................................... 566
Zamiast zakończenia ............................................................................................... 569
Aneks. W stronę analiz systemów patologii ........................................................ 575
Etyka wirtuozerii – jej wartości i ograniczenia dla pedagogów ............................. 579
Wstęp ......................................................................................................................... 579
Odsłona pierwsza: pośpieszne żądanie ................................................................. 581
Odsłona druga: pragnienie wirtuozerii ................................................................ 583
Odsłona trzecia: źródłowe wymiary postawy wirtuoza ..................................... 586
Odsłona czwarta: postulaty ściętej głowy ............................................................ 590
Podsumowanie i streszczenie .................................................................................. 592
Aneks .......................................................................................................................... 593
Profil V
Próby i manifesty interwencji praktycznej
oraz spory o strategię działania
Wstęp do profilu V ........................................................................................................ 599
Walka o „śluzy wolności”. Memoriał postpenitencjarny z aneksem ...................... 601
Wstęp ......................................................................................................................... 601
Memoriał w sprawie wspierania oddolnych inicjatyw społecznych
w rewitalizacji systemowej polityki postpenitencjarnej RP (dziesięć tez) ....... 601
Aneks
Komentarz do memoriału postpenitencjarnego po dwóch latach .................... 606
O nową postać ekologii .................................................................................................. 611
Wstęp ......................................................................................................................... 611
Część I. Ekologia między tradycją i współczesnością ......................................... 612
Część II. W stronę ekologii umysłu ...................................................................... 620
Witkowski_Humanistyka stosowana.indb 13 16.11.2017 06:42
14 Spis treści
Część III. Między kulturą ekologii a ekologią kultury ...................................... 627
Część IV. Ekologia wobec uzależnień cywilizacyjnych ..................................... 631
W obronie życiodajności edukacji ............................................................................... 643
Wstęp ......................................................................................................................... 643
Odsłona I. Krytyczna .............................................................................................. 643
Odsłona II. Prześwietlająca .................................................................................... 646
Odsłona III. Postulatywna i ostatnia .................................................................... 648
Szkoła lunatyków czy poławiaczy pereł? .................................................................... 651
O paradoksach różnic w sprawności ludzkiej. List do uczestników konferencji
nt. „Różnie sprawni w przestrzeni szkolnej i akademickiej” ................................... 661
List do młodzieży. Terroryzm i uciekinierzy: młodzi i edukacja
O pułapkach adaptacji do świata ................................................................................. 665
Jak uprawiać humanistykę? W stronę polityki wrażliwości .................................... 671
Wyzwania autorytetu i kompetencje rodzicielskie
w obliczu doświadczeń rekonstrukcyjnych
Punkt widzenia filozoficzny ......................................................................................... 687
Próba podsumowania i nowego otwarcia ................................................................... 693
Aneks
Interdyscyplinarność i specjalizacje – w stronę transdyscyplinarności
O nową wirtuozerię w humanistyce ............................................................................ 697
Miejsca pierwodruku wcześniejszych wersji tekstów ............................................... 717
Bibliografia ....................................................................................................................... 721
Posłowie
Ewa Marynowicz-Hetka
Wirtuozeria, pasje, inicjacje. Profesje społeczne versus ekologia kultury
Esej recenzyjny ........................................................................................................ 747
Indeks nazwisk ............................................................................................................... 757

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Humanistyka stosowana", Witkowski Lech

Książka, pod wieloma względami niezwykła, powstała w poprzek podziałów dyscyplinarnych w humanistyce i naukach społecznych oraz przeciw sztucznym, biurokratycznym rozgraniczeniom obu tych wielkich obszarów badań humanistyczno-społecznych. Posługuje się tropami m. innymi z filozofii, pedagogiki, socjologii, psychologii, psychoanalizy, semiotyki kultury, literatury pięknej i literaturoznawstwa, estetyki, ekologii umysłu, zarządzania, pracy socjalnej i resocjalizacji, jako obszarami refleksji wpisanymi w postulowaną zintegrowaną formułę …

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Humanistyka stosowana", Witkowski Lech

Tytuł:

Humanistyka stosowana

Podtytuł:wirtuozeria, pasje, inicjacje

Autor: Lech Witkowski : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:twarda szyta
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-04-30
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
90,00
ISBN /ISSN:978-83-7850-905-9
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Humanistyka stosowana", Witkowski Lech

Dodał: Impuls :: 2018-04-30 14:26:10

Z recenzji Ewa Marynowicz-Hetka
Katedra Pedagogiki Społecznej UŁ


Książka Lecha Witkowskiego po tym tytułem, którą miałam przyjemność przeczytać w maszynopisie, jest obszernym zbiorem artykułów, wystąpień na seminariach, konferencjach i esejów wpisanych we wspólną ramę troski o „etykę wirtuozerii”. Ramę tę autor pojmuje jako wyrażającą dyspozycję/zdolność do „podejmowania wysiłku dążenia do bycia możliwie najlepszym we własnych zakresach działań”, bo tylko wtedy – dodaje - „można zdobyć się na uszanowanie wirtuozerii innych”.

Troska ta wyraża się w nieustannym przypominaniu podstawowych zasad warsztatu poznania, a w szczególności nastawienia na zgłębianie analizowanych zagadnień poprzez dbałość o poznawanie źródeł stanowisk i konceptów, pierwszych odkryć, a w mniejszym stopniu zadowalanie się odczytaniem ich z kolejnych interpretacji i omówień, wprawdzie skracających drogę, ale i upraszczających myśl, a niekiedy i ją zmieniających. Dopiero takie, pogłębione lektury, mogą - zdaniem autora - sprzyjać inicjacjom i wirtuozerii.

Ta troska o ‘etykę wirtuozerii’ nie jest tylko adresowana do drugiego (studenta, badacza, praktyka), ale w pierwszym rzędzie do siebie samego, co legitymizuje występujące w pracy waloryzacje i ocenianie. Tym samym znajdujący się w tej książce zestaw na ogół wcześniej drukowanych już tekstów, które poprzez swą przeglądowość pokazują nam też autora ogarniętego pasją tworzenia, odkrywającego nowe pola zainteresowań, poszerzającego wstępne ‘inicjacje’ i dokumentującego swą ‘etykę wirtuozerii’.

Wiele z tych tekstów powstawało w rezultacie ‘styku’ filozofa edukacji z polami praktyki (mediacji, pracy socjalnej, wychowania, resocjalizacji etc.), co uprawnia do przypuszczenia, że ona to sprzyjała generowaniu pytań, problemów i konieczności podejmowania nowych poszukiwań literaturowych, dogłębnych, całościowych odpowiadających ‘etyce wirtuozerii’. Powstawaniu części z nich miałam honor towarzyszyć, wiele z nich inspirowało mnie w odkrywaniu nowych pól aktywności badawczej i wzmacniania znaczenia zintegrowanej perspektywy oglądu rzeczywistości, a zwłaszcza pola praktyki i pielęgnowania związków z innymi stanowiskami, w tym filozoficznymi. Efekt tej pielęgnacji stanowi zwykle mocną ramę zintegrowanego paradygmatu analizy pola praktyki, znaczącego ukierunkowania wielu moich prac.Inspiracje współmyślenia pedagogiczno-filozoficznegoTwórczość Lecha Witkowskiego, w tym także wyrażana w tekstach zebranych w tym tomie, zachęca i inspiruje do współmyślenia pedagogiczno-filozoficznego. Uwrażliwia na trafne konceptualizowanie pojęć, opracowywanie narzędzi analizy rzeczywistości, konstruowanie spójnego paradygmatu analizy działania w polach praktyki. Jednym z ważnych pól aktywności, w którym Lech Witkowski obecny był przez wiele lat współpracy, jest praktyka pracy socjalnej. W tej przestrzeni obejmującej nauczycieli, badaczy i praktyków pracy socjalnej zgromadzonych w Polskim Stowarzyszeniu Szkół Pracy Socjalnej kontakt z filozofami był sporadyczny. Filozofia stanowiła ważne odniesienie naszych analiz, ale raczej jako czytelników i odbiorców jej dokonań. Inauguracja bezpośredniej obecności wśród nas filozofa i tym samym zapoznania tego środowiska z perspektywą filozoficzną, wzbogacającą refleksję nad pracą socjalna/ społeczną datuje się od 2004 roku. Ta aktywność zaowocowała ważnym tekstami Lecha Witkowskiego, zgrupowanymi w tej książce w części pt. Filozoficzne aspekty pracy socjalnej, i stanowi świadectwo tej, jakże dla nas ważnej, współpracy, realizowanej w relacji wzajemności przyjaznej.

Lektura książki wymaga powrotów do hermeneutycznie odkrywanego sensu i znaczenia, ale w rezultacie sprzyja wzbogaceniu wyposażenia kulturowego i profesjonalnego podmiotów działających w polu praktyki społecznej, a w konsekwencji konstruowaniu tożsamości badacza, praktyka, nauczyciela. Czyli sprzyja konstruowaniu profesjonalnej tożsamości podmiotu działającego w przestrzeni praktyki, badań i kształcenia. Autor książki ułatwia nam to zadanie, podkreślając związki, jak je określa ”styki”, swej refleksji, z polem praktyki społecznej. Dzięki czemu lektury mogą inspirować do odkrywania nowych pól analizy, do redefiniowania stanowisk i postrzegania problematyki pracy w polach praktyki społecznej w całej jej finezyjnej złożoności. [...]

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Humanistyka stosowana", Witkowski Lech

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Humanistyka stosowana", Witkowski Lech

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Humanistyka stosowana - ocena graficzna
Oceń książkę
Humanistyka stosowana wirtuozeria, pasje, inicjacje
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-04-30 14:26:05
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005