Spis treści:
"Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej i brytyjskiej", Boryszewska Jolanta Krystyna

Wstęp     


Część 1
Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej 


Wprowadzenie 

Rozdział 1. Rok 2003 – to już historia… 

Rozdział 2. Rok 2010 – wprowadzenie radykalnych zmian w systemie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
2.1. Cel i organizacja badań 
2.2. Zakres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w badanych szkołach 
2.3. Najczęściej identyfikowane trudności w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wstępna ocena stosowanych rozwiązań
2.4. Podsumowanie 

Rozdział 3. Rok 2013 – nowa koncepcja czy nieuzasadniona rezygnacja z wcześniej wprowadzonych zmian? 

Rozdział 4. Projekt i realizacja badań – kolejna analiza zmian w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej (ocena praktyków) 
4.1. Cel badań 
4.2. Organizacja badań   
4.3. Charakterystyka grupy badanej 
4.4. Prezentacja wyników badań 
4.4.1. Dokumenty opracowywane w ramach przygotowania do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
4.4.2. Obszary związane z opracowywaniem dokumentacji, sprawiające nauczycielom najwięcej trudności
4.4.3. Trudności doświadczane przez nauczycieli w procesie planowania i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
4.4.4. Metody wykorzystywane w pracy z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
4.4.4.1. Metody stosowane w pracy z uczniem z dysleksją, dysgrafią, dysortografią
4.4.4.2. Metody stosowane w pracy z uczniem z dyskalkulią 
4.4.4.3. Metody stosowane w pracy z uczniem z inteligencją niższą niż przeciętna 
4.4.4.4. Metody pracy z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi 
4.4.4.5. Metody pracy z uczniem z innego rodzaju dysfunkcjami 
4.4.5. Częstotliwość prowadzenia ewaluacji działań podejmowanych w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
4.4.6. Sposoby prowadzenia ewaluacji działań podejmowanych w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
4.5. Podsumowanie i wnioski 
Część 2
Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji brytyjskiej
(na przykładzie Anglii i Walii) Rozdział 1. Ramy organizacyjne systemu świadczenia pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku od 6 do 13 lat w Anglii 
1.1. Instytucje odpowiedzialne za świadczenie pomocy 
1.2. Ramy prawne 
1.3. Kilka słów o systemie szkolnictwa 
1.4. Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych
1.5. Cele pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od 2014 roku
1.6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna krok po kroku 
1.7. Dysleksja w Anglii 
1.8. Krytyka 
1.9. Podsumowanie 

Rozdział 2. Organizacja pomocy uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w Walii w latach 2009–2012   
Wprowadzenie   
2.1. Krótki opis systemu edukacyjnego poddawanego analizie 
2.2. Specjalne potrzeby edukacyjne 
2.3. Procedury zakwalifikowania się ucznia do pomocy dodatkowej 
2.4. Nakładające się zaburzenia 
2.5. Interwencja 
2.6. Źródła finansowania systemu pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
2.7. Szkolenie personelu w zakresie dysleksji 
2.8. Decyzyjność w sprawie udzielania dodatkowej pomocy 
2.9. Zaangażowanie rodziców/opiekunów prawnych
2.10. Opinia ucznia 
2.11. Dane statystyczne   
2.11.1. Etap pierwszy badań 
2.11.2. Etap drugi badań 
2.12. Definicje dysleksji 
2.13. Kluczowe role oraz odpowiedzialność za wspieranie dyslektyków 
2.13.1. Zarządzanie wsparciem dla dyslektyków 
2.13.2. Nauczyciele specjaliści 
2.13.3. Nauczyciele specjaliści w szkole średniej 
2.13.4. Nauczyciele specjaliści w centrach specjalnych potrzeb edukacyjnych (SEN) 
2.13.5. Psychologowie edukacyjni (Educational Psychologists – EP)
2.14. Personel szkolny – dyrektor szkoły 
2.14.1. Koordynatorzy do specjalnych potrzeb edukacyjnych (Special Educational Needs Co-ordinators – SENCo) 
2.14.2. Nauczyciel klasowy (nauczania początkowego) 
2.14.3. Asystenci nauczyciela (TAs)/Asystenci do wspierania nauczania (LSAs) 
2.15. Rozpoznawanie specyficznych trudności oraz testowanie uczniów 
2.16. Pozaszkolne ośrodki dla uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi (Pupil Referral Units – PRUs) 
2.17. Identyfikacja trudności 
2.17.1. Proces ewaluacyjny/ocena ucznia 
2.18. Komisja moderująca (Moderation Panel) 
2.19. Kryteria wejściowe i wyjściowe, jakie ma spełniać uczeń do zakwalifikowania się na dodatkowe wsparcie i po jego zakończeniu 
2.20. Język oceny ucznia 
2.21. Interwencja – szkoła podstawowa 
2.21.1. Programy interwencyjne dla szkoły podstawowej 
2.21.2. Interwencja – szkoły średnie 
2.21.3. Programy interwencyjne dla szkół średnich 
2.22. Centra specjalistyczne   
2.22.1. Poziom szkoły średniej   
2.23. Ośrodki pozaszkolne dla uczniów (Pupil Referral Units – PRUs) 
2.24. Okresy przejściowe od edukacji przedszkolnej do edukacji na poziomie szkoły podstawowej 
2.24.1. Od szkoły podstawowej do średniej 
2.24.2. Od szkoły średniej do dalszych etapów edukacyjnych (Further Education – FE) 
2.25. Kryteria kwalifikujące do wejścia do ośrodka pozaszkolnego oraz jego opuszczenia (In and Out of Pupil Referral Units – PRUs) 
2.26. Angielski jako język dodatkowy (English as an Additional Language – EAL) 
2.27. Wymagania egzaminacyjne 
2.28. Współpraca/komunikacja pomiędzy służbami 
2.29. Trudności w zakresie mowy, języka i komunikacji 
2.30. Zaangażowanie rodziców 
2.31. Wymiana wiedzy i doświadczenia   
2.31.1. Dostępność szkoleń dla rodziców   
2.31.2. Wpływ rodziców 
2.32. Opinia ucznia 
2.33. Nakładające się zaburzenia 
2.33.1. Rozwojowe Zaburzenie Koordynacji (Developmental Coordination Disorder – DCD) 
2.33.2. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD) 
2.33.3. Spektrum Autystyczne – SA (Autistic Spectrum Disorder – ASD)
2.33.4. Zaburzenia mowy i komunikacji 
2.33.5. Dyskalkulia (dyscalculia) 
2.34. Szkolenia dla nauczycieli   1
2.34.1. Sytuacja bieżąca 
2.34.2. Dostępność szkoleń   
2.34.3. Szkolenia dotyczące nauczania czytania i pisania   
2.34.4. Szkolenia dla pozaszkolnych ośrodków wspierania uczniów z trudnościami edukacyjnymi (Pupil Referral Units – PRUs) 
2.34.5. Szkolenia w języku walijskim 
2.34.6. Zasoby/materiały szkoleniowe 
2.35. Gromadzenie informacji   
2.36. Finansowanie 
2.36.1. Finansowanie szkół podstawowych i średnich 
2.37. Podsumowanie Bibliografia   
Akty prawne 

Spis rysunków i tabel 

Aneks   
Załącznik nr 1 
Załącznik nr 2   
Załącznik nr 3 

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej i brytyjskiej", Boryszewska Jolanta Krystyna

Ilekroć zdarza się nam rozmawiać z nauczycielami, którzy pracują z uczniami z różnego rodzaju dysfunkcjami, zawsze zastanawiamy się nad filozofią podejścia do takich osób, nad naszym do nich stosunkiem, nad sposobem ich traktowania. Na ile określenie rewalidacja oddaje sens naszych relacji? Czy dosłowne tłumaczenie tego słowa (franc. revalidation z łac. re- = znów, + validus = mocny) odzwierciedla charakter podejścia do osób chorych? Czy rzeczywiście celem naszych działań jest przeprowadzenie takich osób na naszą, lepszą stronę funkcj…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej i brytyjskiej", Boryszewska Jolanta Krystyna

Tytuł:

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej i brytyjskiej


Autorzy: Jolanta Krystyna Boryszewska : Autor tekstu
Barbara Adamiak : Autor tekstu
Natalia Malenko : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-05-14
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
39,80
ISBN /ISSN:978-83-8095-419-9
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej i brytyjskiej", Boryszewska Jolanta Krystyna

Dodał: Impuls :: 2018-05-30 09:39:50

Publikacja jest wartościowym i potrzebnym na rynku edukacyjnym kompendium interdyscyplinarnej wiedzy ujmującej złożoność kwestii składających się na wspieranie psychologiczno-pedagogiczne dziecka i jego rodziny. […] Zaprezentowano w niej wyniki badań o różnorodnej orientacji i metodologii, dotyczących nie tylko organizacji wspomagania, ale także opinii nauczycieli na temat funkcjonowania obowiązujących rozwiązań w Polsce […]. Skonstruowany w ten sposób przekaz spełnia też wymóg innowacyjności i użyteczności. W książce są bowiem przedstawione metody wsparcia stosowane w Anglii i Walii, które godziłoby się wprowadzić w naszym kraju. […] Wszystkie informacje są cenne z punktu widzenia doskonalenia pracy systemu wspomagania i uczniów, i samych pedagogów. Pozyskane przez Autorki wiadomości są szczegółowe i przydatne w praktyce − powinny być udostępnione polskim władzom oświatowym w celu wypracowania przezeń odpowiednich dyrektyw o wymiarze prakseologicznym.

Z recenzji dr hab. Hanny Żuraw, prof. nadzw. UPH w Siedlca

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej i brytyjskiej", Boryszewska Jolanta Krystyna

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag · księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej i brytyjskiej", Boryszewska Jolanta Krystyna

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej i brytyjskiej - ocena graficzna
Oceń książkę
Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej i brytyjskiej
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-05-30 09:39:45
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005