Spis treści:
"EDUKACYJNE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNOŚCI", Pikuła Norbert

Joanna Madalińska-Michalak, Norbert G. Pikuła
Wstęp   

Listy gratulacyjne 

WOKÓŁ OSOBY JUBILATA


Curriculum Vitae – prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski 
Mirosław J. Szymański
2320 słów o Jubilacie
2320 words about Jubilarian 
Zygmunt Wiatrowski
Kwalifikacje i kompetencje oraz standaryzacja działalności zawodowej –
i dalszy rozwój pedagogiki pracy – jako główne problemy penetracji naukowej
prof. Stefana M. Kwiatkowskiego
Qualifications and expertise and standardization of a professional activity –
a further development of working pedagogy – as the major aspects
of an academic pursuit of prof. Stefan M. Kwiatkowski   
Nelly Nyczkało
Strategiczne poszukiwania naukowe prof. Stefana M. Kwiatkowskiego
Professor Stefan M. Kwiatkowski’s strategic scientific searches 

CZĘŚĆ PIERWSZA. PEDAGOGIKA I EDUKACJA: IDEE, RZECZYWISTOŚĆ, KONTEKSTY


Zbigniew Kwieciński
Ku edukacji uspołecznionej
Towards participatory education 
Bogusław Śliwerski
Co się stało z oświatową demokracją w Polsce?
What happened to educational democracy in Poland? 
Lech Witkowski
Pytania o pedagogikę. W perspektywie humanistyki stosowanej (tezy i pytania)
Questions on pedagogy. Within the perspective of applied humanities (theses and problems) 
Andrzej Radziewicz-Winnicki
Alternatywa scalania. Nauki społeczne wobec publicznej metamorfozy
On the alternative of unification. Social sciences against the public metamorphosis 
Zbyszko Melosik
Wolność akademicka. Konteksty i kontrowersje
Academic freedom. Contexts and controversies 
Mirosława Nowak-Dziemianowicz
Etyczny wymiar edukacji. Zobowiązanie wspólnoty czy balast przeszłości?
Ethical dimension of education. Commitment of the community or baggage of the past? 
Maria Mendel
Koniec szkoły? Oświatowi liderzy ku dobru publicznemu w czasach prywatyzacji
The end of school? The educational leaders for public good in times of privatization 
Joanna Madalińska-Michalak
Przywództwo edukacyjne. Władza i odpowiedzialność
Educational leadership. Power and responsibility 
Stanisław Palka
Pedagogiczne badania edukacji i jej uwarunkowań w układzie czasowym
Pedagogical research on education and its determinants in time context   
Wojciech Skrzydlewski
Związki mediów z edukacją
Relationship between media and education 
Jerzy Stochmiałek
Edukacyjne konteksty zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
Educational contexts of the use of information and communication technologies   
CZĘŚĆ DRUGA. PRACA – ROZWÓJ – UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE


Alicja Kargulowa
Praca, kariera, pracowanie z perspektywy poradoznawcy
Prof. Stefanowi M. Kwiatkowskiemu z okazji Jubileuszu
Labour, career, and working from a counsellogist’s perspective
Paper dedicated to prof. Stefan M. Kwiatkowski on the occasion of his jubilee 
Maria Czerepaniak-Walczak
Emancypacja do pracy – emancypacja przez pracę (konteksty edukacyjne)
Emancipation to work – emancipation through work (educational contexts) 
Norbert G. Pikuła
Wartość pracy a poczucie sensu życia osób starszych
A comparative analysis between the value of labour and the elderly persons’
sense of meaning of life 
Józef Kargul
Jak chronić tożsamość w poradniczym boomie?
Prof. Stefanowi M. Kwiatkowskiemu z okazji Jubileuszu
How to protect identity in a counselling boom?
To Professor Stefan M. Kwiatkowski on the occasion of Jubilee 
Marian Piekarski
Dualne doradztwo edukacyjno-zawodowe
Dual educational-vocational counseling 
Ewa Solarczyk-Ambrozik
Wymiar globalny, regionalny i indywidualny orientacji na rynek w strategiach
całożyciowego uczenia się
The global, regional and individual dimension of market orientation in lifelong
learning strategies
Barbara Baraniak
Edukacja przygotowująca do pracy zawodowej szansą człowieka na wychodzenie
z marginalizacji społecznej
Education preparing to occupational work as a chance to overcome social marginalisation 
Magdalena Piorunek
Cykl życia zawodowego człowieka. Konteksty edukacyjno-poradnicze
Occupational life cycle of humans. Educational and guidance-related contexts 
Agnieszka Cybal-Michalska
Rozwój kariery jako proces inwestowania i odnawiania kapitału kariery
Career development as a process of investing and renewing the capital of career 
Waldemar Furmanek
Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla edukacji zawodowej
Knowledge-based economy. Challenges of vocational education  
Tadeusz Aleksander
Formy i proces dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników w zakładzie pracy
The forms and the process of training and professional development of workers
in a production plant 
Barbara Kędzierska
Edukacja całożyciowa w kształtowaniu kompetencji kluczowych
dla zrównoważonego rozwoju społeczeństwa
Lifelong education in forming key competences
for the sustainable development of society 
Urszula Jeruszka
Studia dualne jako forma rozwoju kompetencji zawodowych studentów –
z myślą o przyszłości
Dual studies as a form of the development of students’
vocational competences – with the idea 
Zdzisław Wołk
Innowacyjność w pracy zawodowej okresu poprzemysłowego
Innovation in professional work of the post industrial period 
Adam Solak
Lojalność w procesie pracy na płaszczyźnie pracodawca – pracownik
Loyalty in the process of work in the employer – employee relationship 
Ryszard Bera
Poczucie odpowiedzialności zawodowej pilotów wojskowych
The sense of professional responsibility among military pilots 
Izabella Kust
Przygotowanie uczniów szkół zawodowych do rynku pracy w kontekście
współczesnych rozwiązań i nowych perspektyw
Preparing vocational school students for labour market activity
in the context of modern-day solutions and new prospects 
Larysa Lukianowa
Potencjał ludzi starszych na ukraińskim rynku pracy
Potential of the eldery in labor market of Ukraine 
Bogusław Milerski
Pedagogika religii w perspektywie kształcenia zawodowego
Religious pedagogy in vocational education perspective   CZĘŚĆ TRZECIA. SZKOŁA – NAUCZYCIEL – ŚRODOWISKO


Agnieszka Gromkowska-Melosik
Testy szkolne i rekonstrukcja edukacyjnej rzeczywistości
Educational tests and reconstruction of educational reality 
Inetta Nowosad
Uwarunkowania rozwoju szkoły
Determinants of school development 
Jolanta Szempruch
Rola szkoły w tworzeniu i rozwijaniu kapitału społecznego uczniów
The role of school in creating and developing students’ social capital 
Ireneusz M. Świtała
Etyka w zawodzie współczesnego nauczyciela
Ethics in the profession of contemporary teacher 
Joanna M. Łukasik
Praca zawodowa nauczycieli
Teachers’ professional work 
Wanda Dróżka
Starsze pokolenie nauczycieli o sobie i swojej pracy. Przyczynek do dyskusji
The older generation of teachers about themselves and their work
Contribution to the discussion 
Joanna Michalak-Dawidziuk
Awans zawodowy nauczycieli jako proces dynamicznych zmian –
współczesna praktyka i perspektywa przyszłości
Career progression of teachers as process of dynamic changes –
modern practice and prospect of future   
Dorota Siemieniecka, Bronisław Siemieniecki
Technologie edukacyjne we współczesnej dydaktyce – zarys problemu
Educational technologies in contemporary didactics – an outline of problems 
Stanisław Juszczyk, Yongdeog Kim
Kultura konfucjańska vs. kultura sokratejska we współczesnej edukacji
w Korei Południowej i w Polsce. Analiza porównawcza
Confucian culture vs. Socratic culture in the contemporary education
in South Korea and Poland. A comparative analysis 
Ewa Przybylska
Rodzina jako środowisko uczenia się i grupa docelowa edukacji dorosłych
Perspektywa andragogiczna
Family as learning environment and target group in adult education
Andragogical perspective 
Józef Półturzycki
Wartości dydaktyki Władysława Piotra Zaczyńskiego
The values of Władysław Piotr Zaczyński’s didactics 
Krzysztof Jakubiak
Międzywojenne badania nad środowiskiem wychowawczym w Polsce
Internawar research on education environment in Poland 

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"EDUKACYJNE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNOŚCI", Pikuła Norbert

Współczesność (contemporary) ma to do siebie, że różni się od nowoczesności (modern), a tym bardziej od nowożytności. Nie odcina się od poprzedniego świata ani nie jest jego prostą kontynuacją. To w pewien sposób nowy świat, który swoimi korzeniami tkwi w świecie starym. Dlatego też we współczesności są obecne zarówno elementy tradycji, nowoczesności, jak i ponowoczesności.Zawarte w książce rozważania przedstawiają problemy właściwe poszczególnym elementom systemu edukacji oraz ukazują wzajemne przenikanie się niektórych zagadnień, wy…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"EDUKACYJNE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNOŚCI", Pikuła Norbert

Tytuł:

EDUKACYJNE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNOŚCI

Podtytuł:Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Autorzy: Norbert Pikuła : Autor tekstu
Joanna Madalińska-Michalak : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-05-22
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
84,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-418-2
Zobacz więcej…

Recenzje:
"EDUKACYJNE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNOŚCI", Pikuła Norbert

Dodał: Impuls :: 2018-05-30 09:45:21

Należy uznać, że […] publikacja wpisuje się w prowadzone od dłuższego okresu rozważania dotyczące współczesnych kontekstów edukacji w aspekcie dyskursu o przyszłości. […] są to ważne i aktualne zagadnienia w sytuacji, kiedy wdrażana jest w naszym kraju reforma systemu edukacji, a właściwie następuje jego całkowita zmiana. Trwa także dyskusja na temat proponowanych zasadniczych przeobrażeń w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego. Prezentowane teksty wpisują się w znacznej części w ten dyskurs, umożliwiając czytelnikowi spojrzenie z pewnego dystansu na to, co dzieje się w systemie oświaty oraz co ma niebawem nastąpić w systemie szkolnictwa wyższego. Poruszane są w nich aktualne zagadnienia związane z edukacyjnymi kontekstami współczesności, akcentując przy tym myślenie o przyszłości. Przedkładany materiał jest różnorodny i stosunkowo szeroki. W książce zamieszczono opracowania o charakterze zarówno ogólnym, jak i szczegółowym. […] Oparte zostały na analizie literatury i dokumentów oświatowych oraz wyników badań własnych. W większości towarzyszy im jednak osobista refleksja Autorów. Problem edukacji z myślą o przyszłości należy rozpatrywać w wielu perspektywach i kontekstach. […] Wśród tekstów znalazły się bardzo interesujące analizy pobudzające do przemyśleń, a także artykuły przypominające pewne kwestie, które były już omawiane w literaturze naukowej. Ich wydobywanie z zapomnienia jest niezwykle istotne. Pozwala bowiem uświadomić czytelnikom, że wiele zagadnień dotyczących szeroko rozumianej edukacji wymaga nadal badań i dyskursu.

Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Gerlacha

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"EDUKACYJNE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNOŚCI", Pikuła Norbert

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"EDUKACYJNE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNOŚCI", Pikuła Norbert

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
EDUKACYJNE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNOŚCI - ocena graficzna
Oceń książkę
EDUKACYJNE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNOŚCI Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-05-30 09:45:02
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005