Spis treści:
"Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją", Jaworska Mariola

Wstęp    

Rozdział I. Młodzież z dysleksją w procesie nauczania i uczenia się języków obcych 


1.1. Pojęcie i znaczenie dysleksji w kształceniu językowym 
1.1.1. Dysleksja jako rodzaj specyficznych trudności w uczeniu się 
1.1.2. Dysleksja jako indywidualny styl uczenia się 
1.1.2.1. Styl uczenia się a styl poznawczy – zakres znaczeniowy 
1.1.2.2. Indywidualne style uczenia się uczniów z dysleksją 
1.2. Charakterystyka młodzieży z dysleksją w kontekście uczenia się języków obcych 
1.2.1. Młodzież – cechy grupy wiekowej 
1.2.2. Trudności młodzieży z dysleksją w sferach poznawczej i językowej 
1.2.3. Trudności młodzieży z dysleksją w sferach emocjonalnej i społecznej 
1.2.4. Mocne strony i zdolności młodzieży z dysleksją 
1.3. Młodzież z dysleksją w polityce i praktyce edukacyjnej 
1.3.1. Uwarunkowania kształcenia językowego uczniów z dysleksją 
1.3.1.1. Kontekst europejski 
1.3.1.2. Prawodawstwo polskie   
1.3.2. Wspieranie młodzieży z dysleksją w polskiej rzeczywistości edukacyjnej
1.3.2.1. Realizacja wsparcia w szkołach ogólnodostępnych 
1.3.2.2. Rola poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego Rozdział II. Indywidualizacja nauczania języków obcych młodzieży z dysleksją


2.1. Specjalne potrzeby edukacyjne młodzieży z dysleksją w kontekście różnic indywidualnych
2.1.1. Różnice indywidualne wyznacznikiem współczesnej edukacji
2.1.2. Specjalne potrzeby edukacyjne młodzieży z dysleksją w edukacji włączającej
2.2. Indywidualizacja nauczania w szkołach ogólnodostępnych
2.2.1. Rozumienie indywidualizacji nauczania języków obcych 
2.2.2. Realizacja indywidualizacji w polskim systemie edukacji 
2.2.2.1. Uregulowania prawne 
2.2.2.2. Indywidualizacja w praktyce szkolnej 

2.2.3. Nauczyciel języka obcego wobec indywidualizacji nauczania młodzieży z dysleksją
2.3. Dydaktyczne aspekty indywidualizacji nauczania 
2.3.1. Wybór języka obcego w toku edukacji szkolnej 
2.3.2. Indywidualizacja nauczania przez różnicowanie dydaktyczne 
2.3.2.1. Różnicowanie w sferze celów 
2.3.2.2. Różnicowanie w sferze treści 
2.3.2.3. Różnicowanie w sferze metodyczno-organizacyjnej 
2.3.2.4. Różnicowanie w sferze środków dydaktycznych 
2.3.3. Specyfika oceniania osiągnięć młodzieży z dysleksją Rozdział III. Autonomizacja uczenia się młodzieży z dysleksją 


3.1. Autonomizacja uczenia się – charakterystyka kategorii 
3.1.1. Autonomia, półautonomia, autonomizacja – ustalenia terminologiczne
3.1.2. Znaczenie metapoznania w autonomizacji uczenia się 
3.2. Nauczanie otwarte jako warunek autonomizacji uczenia się 
3.2.1. Nauczanie otwarte – założenia i realizacja 
3.2.2. Otwarte formy nauczania i uczenia się 
3.3. Rozwijanie autonomii młodzieży z dysleksją na lekcji języka obcego 
3.3.1. Kształtowanie kompetencji uczenia się 
3.3.2. Rozwijanie umiejętności autoewaluacji 
3.3.3. Stosowanie strategii uczenia się języka 
3.3.3.1. Pojęcie strategii uczenia się języka 
3.3.3.2. Trening strategii uczenia się języka Rozdział IV. Indywidualne profile uczenia się języków obcychmłodzieży z dysleksją – badania własne


4.1. Metodologia badań
4.1.1. Założenia, cele i problemy badawcze 
4.1.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 
4.1.3. Organizacja i przebieg badań 
4.2. Studia przypadków młodzieży z dysleksją – analiza zebranych materiałów
4.2.1. Adam 
4.2.2. Alicja   
4.2.3. Sebastian 
4.2.4. Emil 
4.2.5. Damian 
4.2.6. Agnieszka 
4.2.7. Adrian 
4.3. Wnioski Zakończenie 
Aneks 
Bibliografia 
Wykaz skrótów 
Summary 
Zusammenfassung   

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją", Jaworska Mariola

Celem niniejszej monografii jest oszacowanie warunków i perspektyw nauczania i uczenia się języków obcych młodzieży z dysleksją, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dydaktyki autonomizującej. Dotychczasowe ustalenia naukowe w tym obszarze są niewystarczające, a zgromadzone dane wymagają usystematyzowania odpowiednio do obecnego polskiego kontekstu edukacyjnego. Rozważania prowadzone są poprzez analizę dotychczasowych ustaleń w tym zakresie (propozycje teoretyczno-analityczne zawarte w rozdziale pierwszym, drugim i trzecim) oraz dyskus…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją", Jaworska Mariola

Tytuł:

Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją


Autor: Mariola Jaworska : Autor tekstu

Wydawca:
Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-05-14
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
49,80
ISBN /ISSN:978-83-8095-422-9
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją", Jaworska Mariola

Dodał: Impuls :: 2018-05-30 09:50:07

Monografia Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją dotyczy bardzo ważnej, aktualnej dla badań dydaktycznych i praktyki nauczania języków obcych problematyki, jaką jest kształcenie językowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku szkół ogólnodostępnych. Autorka poświęca swą refleksję edukacji obcojęzycznej młodzieży z dysleksją – zagadnieniu bardzo wrażliwemu edukacyjnie, gdyż niedającemu się podporządkować żadnym z góry ustalonym sposobom czy modelom uczenia się i nauczania. Jest to także zagadnienie wrażliwe społecznie, z definicji obarczone koniecznością dbałości o wyważony, jak najbardziej zobiektywizowany przekaz.

[…] Wyjątkowość, specjalne, zawsze indywidualne potrzeby ucznia z dysleksją sprawiają, że niezbędna jest w jego kształceniu indywidualizacja, zasada, według której pracuje się z podopiecznym, mając na uwadze nie tylko kompensowanie niedoborów, ale przede wszystkim diagnozę i sposoby nauczania sprzyjające jego językowemu i poznawczemu rozwojowi. Książka dr Marioli Jaworskiej doskonale wpisuje się w tak ukierunkowane działania, co czyni z niej lekturę wartościową w obszarze organizacji dydaktyki nauczania, a także obiecującą w perspektywie humanistycznej, ze względu na skoncentrowanie na osobie – podmiocie, jego wyjątkowości i niepowtarzalności.


Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Katarzyny Karpińskiej-Szaj

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją", Jaworska Mariola

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją", Jaworska Mariola

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją - ocena graficzna
Oceń książkę
Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-05-30 09:49:53
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005