Spis treści:
"Alternatywy w edukacji", Śliwerski Bogusław

Przedmowa (Wiktor Żłobicki)  


Rozdział I
Bogusław Śliwerski
Edukacja alternatywna: próba syntezy i określenia współczesnej roli     Wstęp  
1. Istota edukacji alternatywnej     
1.1. Edukacja typu „albo to – albo tamto”  
1.2. Edukacja alternatywna jako jedna z wielu pedagogii  
2. Przyczyny i uwarunkowania zaistnienia edukacji alternatywnej    
3. Podmioty inicjujące i prowadzące alternatywne szkoły    
4. Pozoranci i faryzeusze edukacji alternatywnej     
5. Edukacja alternatywna to edukacja autorska  
6. Władze centralistycznego ustroju szkolnego wobec edukacji alternatywnej     
7. Konieczność konstruktywistycznej zmiany w dydaktyce  
8. Alternatywa (w) edukacji XXI wieku  
Zakończenie  
Bibliografia cytowana i tematyczna    Rozdział II
Beata Przyborowska
Innowacje w edukacji. Perspektywa pedagogiki innowacyjności  


Wprowadzenie     
1. Nowa koncepcja innowacji w edukacji  
2. Perspektywa „ja”. O innowatorze słów kilka  
3. Perspektywa „to”. O działaniach innowatora     
4. Perspektywa „my”. Jak ważna jest kultura    
5. Perspektywa „te”, czyli o systemach i środowiskach innowacyjnych       
6. Wskazówki dla badaczy i nauczycieli        
Bibliografia cytowana i tematyczna  

     

Rozdział III
Krzysztof J. Szmidt
Kreatywność – twórczość – postawa twórcza
Próba systematyzacji pojęć i teorii  

      
Wprowadzenie: o czym pedagodzy powinni wiedzieć     
1. Twórczość – kreatywność – postawa twórcza: bogactwo znaczeń        
2. Twórczość: wartościowa nowość  
3. Teorie twórczości – bogactwo czy nadmiar?    
4. Implikacje pedagogiczne – edukacja dla/ku twórczości     
Uwaga końcowa  
Bibliografia cytowana i tematyczna     Rozdział IV
Zbyszko Melosik
Młodzież, edukacja i przemiany kultury współczesnej:
(re)konstrukcje kontroli, wolności i rozproszenia     


1. Pedagogika rdzenia tożsamości     
2. Pedagogika maksymalnej akceptacji podmiotowości i kształtowania poczucia własnej wartości    
3. Pedagogika krytycznego myślenia i dystansu  
4. Pedagogika trwałych relacji międzyludzkich  
5. Pedagogika szacunku dla kultury wysokiej i kultury popularnej  
6. Pedagogika niemediowanych i nieedytowanych form ekspresji tożsamości oraz kontaktów „twarzą w twarz”  
7. Pedagogika szacunku dla (czytania i gromadzenia) książek oraz biblioteki  
8. Pedagogika koncentracji uwagi i kontemplacji
oraz zdolności do porządkowania  
Bibliografia cytowana  Rozdział V
Wiesława Limont
Czy zdolni uczniowie mają swoje miejsce w tradycyjnej szkole?  


Wprowadzenie      
 1. Definicje zdolności  
 2. Definicja oświatowa  
 3. Koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera    
 4. Koncepcja Josepha S. Renzulliego    
 5. Koncepcja Roberta J. Sternberga  
 6. Kazimierz Dąbrowski – potencjał rozwojowy     
 7. Mega-Model Rozwoju Talentu  
 8. Strategie kształcenia uczniów zdolnych  
 9. Przyspieszone kształcenie    
10. Wzbogacone kształcenie  
11. Edukacja domowa     
Podsumowanie       
Bibliografia cytowana i tematyczna  Rozdział VI
Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
Problemy dzieci matematycznie uzdolnionych
Wyniki badań, interpretacje i wnioski oraz rozpaczliwe wołanie o lepsze traktowanie tych dzieci w szkołach  


Wprowadzenie  
 1. Badania, które zmieniły poglądy dotyczące uzdolnień matematycznych dzieci  
 2. Cechy umysłów dzieci z zadatkami uzdolnień matematycznych 
 3. O konstruowaniu narzędzi diagnostycznych przydatnych do rozpoznawania zadatków uzdolnień matematycznych u dzieci  
 4. Szacunkowe dane o poziomie wiadomości i umiejętności matematycznych badanych dzieci  
 5. Dlaczego już po kilku miesiącach nauki w klasie pierwszej znacząco mniej dzieci manifestuje zadatki uzdolnień matematycznych? 
 6. Krótko o tym, że treści kształcenia matematycznego powodują rozleniwienie umysłów uzdolnionych matematycznie dzieci – na przykładzie kształtowania umiejętności liczenia i rachowania w klasie pierwszej  
7. Okresy szczególnej wrażliwości na rozwijanie zadatków uzdolnień matematycznych u dzieci 
8. Działania zmierzające do zmiany na lepsze szkolnych losów dzieci obdarzonych zadatkami uzdolnień matematycznych
Bibliografia cytowana i tematyczna  Rozdział VII
Katarzyna Krasoń
Miejsce kultury i sztuki w edukacji szkolnej – potrzeba czy fanaberia?


Wprowadzenie  
1. „W życiu bym do teatru nie poszedł”, czyli utyskiwanie malkontentki kulturalnej  
2. Znaczenie sztuki – pole działania sztuką i poprzez sztukę 
3. Kroki mniej i bardziej udane – na drodze ustalania strategii edukacyjnej dla sztuki i kultury  
4. W stronę modelu 
5. Implikacja praktyczna  
Zamknięcie  
Bibliografia cytowana i tematycznaRozdział VIII
Ewa Wysocka, Jolanta Pułka
Postawy twórcze versus odtwórcze młodego pokolenia
Refleksje na kanwie wybranych idei i badań 


Wprowadzenie. Kreatywność i twórczość a „stary i nowy” system edukacji  
1. Kreatywność i wspieranie rozwoju osobowości twórczej jako nowy (?) cel edukacji  
2. Transgresja i twórczość w perspektywie edukacyjnej  
3. Geneza postaw twórczych. Szkoła jako przestrzeń kształtowania postaw transgresyjnych vs marnowania potencjałów ucznia  
4. Postawy twórcze w karierze edukacyjnej ucznia w świetle wybranych badań  
5. Metodologiczne aspekty badań własnych
Refleksja zamiast zakończenia: „po prostu nie przeszkadzać”?  
Bibliografia cytowana i tematyczna
Rozdział IX
Andrzej Rozmus
Kreowanie alternatyw w edukacji – idea, uwarunkowania, oblicza  


1. Potrzeba alternatyw  
2. Droga ku alternatywie    
3. Edukacyjna alternatywa w działaniu  
Podsumowanie  
Bibliografia cytowana i tematyczna  Noty o autorach

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Alternatywy w edukacji", Śliwerski Bogusław

PrzedmowaEdukację alternatywną można postrzegać jako swoistą reakcję obronną rodziców, uczniów, nauczycieli, a także badaczy na masowy charakter edukacji, obecną w niej przemoc strukturalną, symboliczną, przejawy ukrytego programu. Pojęcie edukacji alternatywnej weszło na dobre do języka współczesnej polskiej pedagogiki – nie tylko za sprawą praktyk edukacyjnych odmiennych od masowego kształcenia, ale także publikacji: monografii, prac zbiorowych i artykułów. Pierwsze z nich pojawiły się na przełomie lat osiemdziesiątych i dziew…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Alternatywy w edukacji", Śliwerski Bogusław

Tytuł:

Alternatywy w edukacji


Autorzy: Bogusław Śliwerski : Autor tekstu
Andrzej Rozmus : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-05-22
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
59,80
ISBN /ISSN:978-83-8095-440-3
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Alternatywy w edukacji", Śliwerski Bogusław

Dodał: Impuls :: 2018-05-30 11:06:46

Pojęcie edukacji alternatywnej weszło na dobre do języka współczesnej polskiej pedagogiki – nie tylko za sprawą praktyk edukacyjnych odmiennych od masowego kształcenia, ale także publikacji: monografii, prac zbiorowych i artykułów. […] Trzeba podkreślić, że nie jest to bynajmniej podręcznik, który prowadziłby krok po kroku ku pełni wiedzy o edukacji alternatywnej. Struktura i treść prezentowanej pracy zbiorowej wskazuje raczej, że jest to kierowana do pedagogów pouczająca mozaika autorskiego odczytania alternatywności w edukacji, sprzyjająca niewątpliwie pogłębianiu myślenia o tym, wobec czego i kogo owa alternatywność się uobecnia. Specyfika tego tomu polega na tym, że każdy z autorów poddaje analizie codzienność edukacyjną i za pomocą charakterystycznego dla siebie instrumentarium opisuje doświadczenia alternatywności.

Z przedmowy dr. hab. Wiktora Żłobickiego, prof. nadzw. Uwr


Autorzy wykraczają poza wąskie ujęcia poruszanych zagadnień oraz regionalny wymiar dyskursu pedagogicznego. Niezwykle kompetentnie, z budzącą podziw swobodą […] osadzają je i rozwijają w szerokim kontekście funkcjonowania współczesnej edukacji i społeczeństwa oraz wiedzy wytwarzanej w humanistyce i naukach społecznych. […] Często nie odnoszą się do edukacji alternatywnej bezpośrednio, ale konfrontują wybraną problematykę z kondycją systemu oświaty i w ten sposób bardziej subtelnie wzbogacają zasoby naszej wiedzy o edukacji alternatywnej. Ponadto należy docenić, że poszczególne rozdziały dysponują swobodą miejsca, wykraczając poza standardy objętości przeciętnych artykułów umieszczanych w pracach zbiorowych, co umożliwia autorom omówienie podejmowanego problemu bez dokonywania przesadnych skrótów i w sposób wyczerpujący. […] Przedstawione w książce zagadnienia badawcze poszerzają rozumienie edukacji alternatywnej i wnoszą syntetycznie opracowaną wiedzę na jej temat do teorii i praktyki edukacyjnej.

Z recenzji dr. hab. Rafała Włodarczyka


Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Alternatywy w edukacji", Śliwerski Bogusław

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Alternatywy w edukacji", Śliwerski Bogusław

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Alternatywy w edukacji - ocena graficzna
Oceń książkę
Alternatywy w edukacji
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-05-30 11:06:32
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005